avahi: Drop package
[ipfire-2.x.git] / make.sh
diff --git a/make.sh b/make.sh
index b2a94ce..61483eb 100755 (executable)
--- a/make.sh
+++ b/make.sh
@@ -648,7 +648,6 @@ buildipfire() {
   ipfiremake dbus
   ipfiremake intltool
   ipfiremake libdaemon
-  ipfiremake avahi
   ipfiremake cups
   ipfiremake ghostscript
   ipfiremake lcms2