Merge branch 'next' of ssh://arne_f@git.ipfire.org/pub/git/ipfire-2.x into next
[people/teissler/ipfire-2.x.git] / langs / pl / cgi-bin / pl.pl
1 %tr = (
2 %tr,
3
4 'Act as' => 'Act as:',
5 'Add Level7 rule' => 'Dodaj regułę L7',
6 'Add Port Rule' => 'Dodaj regułę portu',
7 'Add Rule' => 'Dodaj regułę',
8 'Add a route' => 'Dodaj trase',
9 'Async logging enabled' => 'Włącz asynchroniczny zapis do pliku syslog',
10 'Choose Rule' => 'Wybierz <u>jedną</u> z poniższych reguł.',
11 'Class' => 'Klasa',
12 'Class was deleted' => 'wraz z ewentualnymi podklasami została usunięta',
13 'Client status and controlc' => 'Client status and control:',
14 'ConnSched action' => 'Zadanie:',
15 'ConnSched add action' => 'Dodaj zadanie',
16 'ConnSched change profile title' => 'Zmień na profil:',
17 'ConnSched days' => 'Dni:',
18 'ConnSched down' => 'Niżej',
19 'ConnSched ipsecstart' => '(Re)start IPSec',
20 'ConnSched ipsecstop' => 'Zatrzymanie IPSec',
21 'ConnSched reconnect' => 'Ponowne połączenie',
22 'ConnSched scheduled actions' => 'Zaplanowane zadania',
23 'ConnSched scheduler' => 'Harmonogram',
24 'ConnSched select profile' => 'Wybierz profil',
25 'ConnSched time' => 'Czas:',
26 'ConnSched up' => 'Wyżej',
27 'ConnSched weekdays' => 'Dni tygodnia:',
28 'Edit an existing route' => 'Edytuj istniejaca trase',
29 'Enter TOS' => 'Aktywuj lub deaktywuj bity TOS <br /> a następnie kliknij <i>Zapisz</i>.',
30 'Existing Files' => 'Plików w bazie',
31 'HDD temperature' => 'Temperatura HDD',
32 'Level7 Protocol' => 'Protokół-L7',
33 'Level7 Rule' => 'Reguła-L7',
34 'Level7 rule' => 'Reguła L7 ',
35 'Local VPN IP' => 'Sieć wewnętrzna (GREEN):',
36 'MTU' => 'Rozmiar MTU:',
37 'Number of IPs for the pie chart' => 'Liczba numerów IP na wykresie kołowym',
38 'Number of Ports for the pie chart' => 'Liczba portów na wykresie kołowym',
39 'OVPN' => 'OpenVPN',
40 'OpenVPN' => 'OpenVPN',
41 'Pages' => 'Stron',
42 'Ping' => 'Ping :',
43 'Port Rule' => 'Reguła portu',
44 'QoS not enabled' => 'QoS nie jest włączony!',
45 'Queuelenght' => 'Długość kolejki',
46 'Remote IP' => 'Zdalny IP / Nazwa hosta (DynDNS):',
47 'Remote VPN IP' => 'Podsieć VPN (np. 10.0.10.0/255.255.255.0):',
48 'Resolv' => 'Resolv-Retry:',
49 'Scan for Files' => 'Scan for files',
50 'Scan from Directory' => 'Scan from directory',
51 'Set time on boot' => 'Wymuś ustawienie zegara systemowego przy uruchamianiu systemu',
52 'Subclass' => 'Podklasa',
53 'TOS Bits' => 'Bity-TOS',
54 'TOS Rule' => 'Reguła-TOS',
55 'TOS rule' => 'Reguła TOS',
56 'The class number does not match the specified interface.' => 'Numer klasy nie pasuje do podanego interfejsu.',
57 'The destination IP address is invalid.' => 'Docelowy adres IP jest nieprawidłowy.',
58 'The source IP address is invalid.' => 'Źródłowy adres IP jest nieprawidłowy.',
59 'Utilization on' => 'Utilization on',
60 'Verbose' => 'Verbose:',
61 'WakeOnLan' => 'Wake On Lan',
62 'a ca certificate with this name already exists' => 'Certyfikat CA z tą nazwą już istnieje.',
63 'a connection with this common name already exists' => 'Połączenie z tą nazwą pospolitą (common name) już istnieje.',
64 'a connection with this name already exists' => 'Połączenie z tą nazwą już istnieje.',
65 'abort' => 'przerwij',
66 'access allowed' => 'Dostęp dozwolony z:',
67 'access refused with this oinkcode' => 'Dostęp odrzucony dla tego Oink Code',
68 'accounting' => 'Accounting',
69 'accounting user nonpdc' => 'Accounting - none PDC Mode',
70 'accounting user pdc' => 'Accounting - PDC Mode',
71 'action' => 'Akcja',
72 'activate' => 'Aktywuj',
73 'activate user' => 'Aktywuj użytkownika',
74 'active' => 'Aktywne',
75 'add' => 'Dodaj',
76 'add a host' => 'Dodaj hosta:',
77 'add a new rule' => 'Dodaj nową regułę:',
78 'add cron' => 'dodaj zadanie crona',
79 'add device' => 'Dodaj urządzenie',
80 'add network' => 'Dodaj sieć',
81 'add new alias' => 'Dodaj nowy alias:',
82 'add new lease' => 'Dodaj statyczne powiązanie DHCP',
83 'add new ovpn' => 'Ustawienia OpenVPN:',
84 'add printer' => 'Dodaj drukarkę',
85 'add service' => 'Dodaj usługę',
86 'add share' => 'Dodaj zasób',
87 'add subclass' => 'Dodaj podklasę',
88 'add user' => 'Dodaj użytkownika',
89 'add xtaccess' => 'Dodaj dostęp z zewnątrz',
90 'add-route' => 'Dodatkowe rutingi wypychane',
91 'added from dhcp lease list' => 'Dodany z listy DHCP',
92 'admin user password has been changed' => 'Hasło administratora zostało zmienione.',
93 'admin users' => 'Użytkownik prawami superużytkownika',
94 'administrator user password' => 'Hasło administratora:',
95 'adsl settings' => 'Ustawienia ADSL',
96 'advanced' => 'Zaawansowane',
97 'advanced server' => 'Zaawansowane ustawienia serwera',
98 'advproxy AUTH always required' => 'Wymagaj autoryzacji dla adresów źródłowych bez ograniczeń',
99 'advproxy AUTH auth cache TTL' => 'TTL autoryzacji (w minutach)',
100 'advproxy AUTH global settings' => 'Globalne ustawienia autoryzacji',
101 'advproxy AUTH limit of IP addresses' => 'Limit adresów IP dla użytkownika',
102 'advproxy AUTH method' => 'Metoda autoryzacji',
103 'advproxy AUTH method ident' => 'identd',
104 'advproxy AUTH method ldap' => 'LDAP',
105 'advproxy AUTH method ncsa' => 'Local',
106 'advproxy AUTH method none' => 'None',
107 'advproxy AUTH method ntlm' => 'Windows',
108 'advproxy AUTH method radius' => 'RADIUS',
109 'advproxy AUTH no auth' => 'Domeny bez autoryzacji (jedna w linii)',
110 'advproxy AUTH number of auth processes' => 'Liczba procesów autoryzujących',
111 'advproxy AUTH realm' => 'Authentication realm prompt',
112 'advproxy AUTH user IP cache TTL' => 'TTL użytkownika/IP (w minutach)',
113 'advproxy IDENT authorized users' => 'Uprawnieni użytkownicy (jeden w linii)',
114 'advproxy IDENT aware hosts' => 'Ident aware hosts (one per line)',
115 'advproxy IDENT identd settings' => 'Podstawowe ustawienia identd',
116 'advproxy IDENT required' => 'Wymagaj autoryzacji identd',
117 'advproxy IDENT timeout' => 'Czas oczekiwania Ident (w sekundach)',
118 'advproxy IDENT unauthorized users' => 'Unauthorized users (one per line)',
119 'advproxy IDENT use negative access list' => 'Używaj negatywnej kontroli dostępu',
120 'advproxy IDENT use positive access list' => 'Używaj pozytywnej kontroli dostępu',
121 'advproxy IDENT user based access restrictions' => 'User based access restrictions',
122 'advproxy LDAP ADS' => 'Active Directory',
123 'advproxy LDAP NDS' => 'Novell eDirectory',
124 'advproxy LDAP V2' => 'LDAP version 2',
125 'advproxy LDAP V3' => 'LDAP version 3',
126 'advproxy LDAP auth' => 'LDAP authentication',
127 'advproxy LDAP basedn' => 'Base DN',
128 'advproxy LDAP binddn password' => 'Hasło Bind DN',
129 'advproxy LDAP binddn settings' => 'Ustawienia Bind DN',
130 'advproxy LDAP binddn username' => 'Użytkownik Bind DN',
131 'advproxy LDAP common settings' => 'Podstawowe ustawienia LDAP',
132 'advproxy LDAP group access control' => 'Kontrola dostępu według grup',
133 'advproxy LDAP group required' => 'Wymagana grupa',
134 'advproxy LDAP port' => 'Port',
135 'advproxy LDAP server' => 'Serwer LDAP',
136 'advproxy LDAP type' => 'Typ LDAP',
137 'advproxy MIME block types' => ' Zablokuj te typy MIME (jeden w linii)',
138 'advproxy MIME filter' => 'Fitr typów MIME',
139 'advproxy NCSA auth' => 'Local user authentication',
140 'advproxy NCSA create user' => 'Utwórz użytkownika',
141 'advproxy NCSA group' => 'Grupa',
142 'advproxy NCSA group membership' => 'Członkowie grupy',
143 'advproxy NCSA grp disabled' => 'Wyłączony',
144 'advproxy NCSA grp extended' => 'Rozszerzony',
145 'advproxy NCSA grp standard' => 'Podstawowy',
146 'advproxy NCSA min password length' => 'Minimalna długość hasła',
147 'advproxy NCSA no accounts' => 'Brak dostępnych kont użytkowników',
148 'advproxy NCSA password' => 'Hasło',
149 'advproxy NCSA password confirm' => 'Hasło (potwierdź)',
150 'advproxy NCSA redirector bypass' => 'Bypass redirection for members of the group',
151 'advproxy NCSA update user' => 'Aktualizuj użytkownika',
152 'advproxy NCSA user accounts' => 'Konta użytkowników',
153 'advproxy NCSA user management' => 'Zarządzanie użytkownikami',
154 'advproxy NCSA username' => 'Nazwa użytkownika',
155 'advproxy NTLM BDC hostname' => 'Host BDC',
156 'advproxy NTLM PDC hostname' => 'Host PDC',
157 'advproxy NTLM auth' => 'Autoryzacja Windows NT/2003',
158 'advproxy NTLM auth mode' => 'Tryb autoryzacji',
159 'advproxy NTLM authorized users' => 'Uprawnieni użytkownicy domeny (jeden w linii)',
160 'advproxy NTLM domain' => 'Domena',
161 'advproxy NTLM domain settings' => 'Podstawowe ustawienia domeny',
162 'advproxy NTLM unauthorized users' => 'Nieuprawnieni użytkownicy domeny (jeden w linii)',
163 'advproxy NTLM use integrated auth' => 'Włącz zintegrowaną autoryzację Windows',
164 'advproxy NTLM use negative access list' => 'Używaj negatywnej kontroli dostępu',
165 'advproxy NTLM use positive access list' => 'Używaj pozytywnej kontroli dostępu',
166 'advproxy NTLM user based access restrictions' => 'Ograniczenia dostępu użytkowników',
167 'advproxy RADIUS authorized users' => 'Uprawnieni użytkownicy (jeden w linii)',
168 'advproxy RADIUS identifier' => 'Identyfikator',
169 'advproxy RADIUS port' => 'Port',
170 'advproxy RADIUS radius settings' => 'Podstawowe ustawienia RADIUS',
171 'advproxy RADIUS secret' => 'Współdzielone hasło (secret)',
172 'advproxy RADIUS server' => 'Serwer RADIUS',
173 'advproxy RADIUS unauthorized users' => 'Nieuprawnieni użytkownicy (jeden w linii)',
174 'advproxy RADIUS use negative access list' => 'Używaj negatywnej kontroli dostępu',
175 'advproxy RADIUS use positive access list' => 'Używaj pozytywnej kontroli dostępu',
176 'advproxy RADIUS user based access restrictions' => 'Ograniczenia dostępu użytkowników',
177 'advproxy UA enable filter' => 'Włącz sprawdzanie przeglądarki',
178 'advproxy access' => 'Dostęp',
179 'advproxy admin mail' => 'E-Mail administratora serwera proxy',
180 'advproxy advanced proxy' => 'Advanced Proxy',
181 'advproxy advanced web proxy' => 'Advanced Web Proxy',
182 'advproxy advanced web proxy configuration' => 'Zaawansowana konfiguracja Proxy',
183 'advproxy allowed subnets' => 'Dozwolone podsieci (jedna w linii)',
184 'advproxy allowed web browsers' => 'Allowed clients for web access',
185 'advproxy back to main page' => 'Powrót do strony głównej',
186 'advproxy banned ip clients' => 'Zablokowane adresy IP (jeden w linii)',
187 'advproxy banned mac clients' => 'Zablokowane adresy MAC (jeden w linii)',
188 'advproxy cache management' => 'Zarządzanie pamięcią Cache',
189 'advproxy cache replacement policy' => 'Polityka zatępowania cache',
190 'advproxy chgwebpwd ERROR' => 'B Ł Ą D :',
191 'advproxy chgwebpwd SUCCESS' => 'S U K C E S :',
192 'advproxy chgwebpwd change password' => 'Zmień hasło',
193 'advproxy chgwebpwd change web password' => 'Z m i ń&nbsp; h a s ł o &nbsp; d o s t ę p u &nbsp; d o &nbsp; s i e c i &nbsp; w e b',
194 'advproxy chgwebpwd new password' => 'Nowe hasło',
195 'advproxy chgwebpwd new password confirm' => 'Nowe hasło (powtórz)',
196 'advproxy chgwebpwd old password' => 'Aktualne hasło',
197 'advproxy chgwebpwd username' => 'Użytkownik',
198 'advproxy classroom extensions' => 'Classroom extensions',
199 'advproxy clear cache' => 'Wyczyść Cache',
200 'advproxy client IP forwarding' => 'Przekazywanie adresu IP klienta',
201 'advproxy common settings' => 'Ustawienia podstawowe',
202 'advproxy content based throttling' => 'Włącz ograniczenia przepustowość wg. zawartości',
203 'advproxy cre disabled' => 'Interferjs zarządzający został wyłączony przez administratora',
204 'advproxy cre group definitions' => 'Classroom group definitions',
205 'advproxy cre supervisors' => 'Supervisor IP addresses (one per line)',
206 'advproxy destination ports' => 'Porty docelowe',
207 'advproxy download throttling' => 'Ograniczenia przepustowości',
208 'advproxy enabled' => 'Włączone',
209 'advproxy enabled on' => 'Włączone na',
210 'advproxy errmsg acl cannot be empty' => 'Lista kontroli dostępu nie może być pusta',
211 'advproxy errmsg auth cache ttl' => 'Nieprawidłowa wartość dla TTL autoryzacji',
212 'advproxy errmsg auth children' => 'Nieprawidłowa liczba procesów autoryzacji',
213 'advproxy errmsg auth ipcache may not be null' => 'TTL autoryzacji nie może wynosić 0 kiedy wykorzystaywane są ograniczenia IP',
214 'advproxy errmsg auth ipcache ttl' => 'Nieprawidłowa watość TTL użytkownika/IP',
215 'advproxy errmsg change fail' => 'Hasło nie może być zmienione',
216 'advproxy errmsg change success' => 'Hasło dostępu do sieci web zostało zmienione',
217 'advproxy errmsg hdd cache size' => 'Nieprawidłowa wartość rozmiaru cache na dysku (wymagane min 10 MB)',
218 'advproxy errmsg ident timeout' => 'Nieprawidłowy czas oczekiwania ident',
219 'advproxy errmsg invalid bdc' => 'Nieprawidłowa nazwa hosta dla zapasowego kontrolera domeny',
220 'advproxy errmsg invalid destination port' => 'Nieprawodłowy port docelowy',
221 'advproxy errmsg invalid ip or mask' => 'Nieprawidłowy adres IP lub maska sieci',
222 'advproxy errmsg invalid mac' => 'Nieprawidłowy adres MAC',
223 'advproxy errmsg invalid pdc' => 'Nieprawidłowa nazwa hosta dla podstawowego kontrolera domeny',
224 'advproxy errmsg invalid proxy port' => 'Nieprawidłowy port proxy',
225 'advproxy errmsg invalid upstream proxy username or password setting' => 'Invalid upstream proxy username or password setting',
226 'advproxy errmsg invalid user' => 'Użytkownik nie istnieje',
227 'advproxy errmsg ldap base dn' => 'LDAP base DN required',
228 'advproxy errmsg ldap bind dn' => 'LDAP bind DN username and password required',
229 'advproxy errmsg ldap port' => 'Nieprawidłowy numer portu LDAP',
230 'advproxy errmsg ldap server' => 'Nieprawidłowy adres IP serwera LDAP',
231 'advproxy errmsg max userip' => 'Nieprawidłowa liczba adresów IP na użytkownika',
232 'advproxy errmsg mem cache size' => 'Invalid value for memory cache size',
233 'advproxy errmsg no browser' => 'Conajmniej 1 przeglądarka lub klient musi mieć przyznany dostęp do sieci WEB',
234 'advproxy errmsg no password' => 'Hasło nie może być puste',
235 'advproxy errmsg no username' => 'Nazwa użytkownika nie może być pusta',
236 'advproxy errmsg non-transparent proxy required' => 'Serwer proxy nie może być uruchomiony w trybie transparentym jeżeli chcesz używać autoryzacji',
237 'advproxy errmsg ntlm domain' => 'Wymagana nazwa domeny Windows',
238 'advproxy errmsg ntlm pdc' => 'Wymagana nazwa hosta podstawowego kontrolera domeny',
239 'advproxy errmsg password incorrect' => 'Nieprawidłowe hasło',
240 'advproxy errmsg password length' => 'Nieprawidłowa wartość długości hasła',
241 'advproxy errmsg password length 1' => 'Hasło musi mieć conajmniej ',
242 'advproxy errmsg password length 2' => ' znaków',
243 'advproxy errmsg passwords different' => 'Hasła nie pasują do siebie',
244 'advproxy errmsg radius port' => 'Nieprawidłowy numer portu RADIUS',
245 'advproxy errmsg radius secret' => 'Wymagane współdzielone hasło RADIUS',
246 'advproxy errmsg radius server' => 'Nieprawidłowy adres IP serwera RADIUS',
247 'advproxy errmsg time restriction' => 'Niepoprawne ograniczenia czase',
248 'advproxy error design' => 'Styl komunikatów o błędach',
249 'advproxy error language' => 'Język komunikatów o błędach',
250 'advproxy fake referer' => 'Fake referer submitted to external sites',
251 'advproxy fake useragent' => 'Fake useragent submitted to external sites',
252 'advproxy friday' => 'Pią',
253 'advproxy from' => 'Od',
254 'advproxy hdd cache size' => 'Rozmiar cache na dysku (MB)',
255 'advproxy invalid num of children' => 'Niepoprawna liczba procesów filtrujących',
256 'advproxy log enabled' => 'Logi włączone',
257 'advproxy log query' => 'Log query terms',
258 'advproxy log settings' => 'Ustawienia logowania',
259 'advproxy log useragent' => 'Log useragents',
260 'advproxy max download size' => 'Maks rozmiar pobierania (KB)',
261 'advproxy max size' => 'Maks rozmiar obiektu (KB)',
262 'advproxy max upload size' => 'Maks rozmiar wysyłania (KB)',
263 'advproxy memory replacement policy' => 'Memory replacement policy',
264 'advproxy min size' => 'Min rozmiar obiektu (KB)',
265 'advproxy mode allow' => 'zezwól',
266 'advproxy mode deny' => 'odmów',
267 'advproxy monday' => 'Pon',
268 'advproxy network based access' => 'Kontrola dostępu oparta na sieciach',
269 'advproxy no cache sites' => 'Wyłącz buforowanie dla tych domen (jedna w linii)',
270 'advproxy no clients defined' => 'Nie zdefiniowano klientów',
271 'advproxy no connection auth' => 'No connection oriented authentication forwarding',
272 'advproxy no cre groups' => 'Brak dostępnych grup dostępu',
273 'advproxy no internal proxy on blue' => 'Wyłącz wewnętrzny dostęp z sieci BLUE do pozostałych podsieci',
274 'advproxy no internal proxy on green' => 'Wyłącz wewnętrzny dostęp do sieci GREEN z innych podsieci',
275 'advproxy number of L1 dirs' => 'Liczba podkatalogów pierwszego poziomu',
276 'advproxy off' => 'Proxy wyłączone',
277 'advproxy offline mode' => 'Włącz tryb offline',
278 'advproxy on' => 'Proxy wł',
279 'advproxy privacy' => 'Prywatność',
280 'advproxy proxy port' => 'Port proxy',
281 'advproxy ram cache size' => 'Rozmiar RAM cache (MB)',
282 'advproxy redirector children' => 'Liczba procesów filtrujących',
283 'advproxy reset' => 'Reset',
284 'advproxy saturday' => 'Sob',
285 'advproxy save and restart' => 'Zapis i restart',
286 'advproxy squid version' => 'Wersja Squid\'a ',
287 'advproxy squidclamav' => 'SquidClamav',
288 'advproxy ssadvanced proxy' => 'advanced proxy',
289 'advproxy ssl ports' => 'Dozwolone porty SSL (jeden w linii)',
290 'advproxy standard' => 'Standard',
291 'advproxy standard ports' => 'Dozwolone porty standardowe (jeden w linii)',
292 'advproxy sunday' => 'Nie',
293 'advproxy supervisor password' => 'Supervisor password',
294 'advproxy suppress version' => 'Ukrywaj informacje o wersji',
295 'advproxy throttle binary' => 'Pliki binarne',
296 'advproxy throttle dskimg' => 'Obrazy CD',
297 'advproxy throttle mmedia' => 'Multimedia',
298 'advproxy throttling per host on' => 'Limit dla komputera na:',
299 'advproxy throttling total on' => 'Całkowity limit na:',
300 'advproxy throttling unlimited' => 'bez limitu',
301 'advproxy thursday' => 'Czw',
302 'advproxy time restrictions' => 'Ograniczenia czasowe',
303 'advproxy to' => 'Do',
304 'advproxy transfer limits' => 'Limity tranferu',
305 'advproxy transparent on' => 'Przezroczysty na',
306 'advproxy tuesday' => 'Wto',
307 'advproxy unknown' => 'Nieznany',
308 'advproxy unrestricted ip clients' => 'Adresy IP bez ograniczeń (jeden w linii)',
309 'advproxy unrestricted mac clients' => 'Adresy MAC bez ograniczeń (jeden w linii)',
310 'advproxy update accelerator' => 'Update accelerator',
311 'advproxy update information' => 'Dostępna jest nowsza wersja do pobrania. Odwiedź <a href="http://www.advproxy.net" target="_blank">http://www.advproxy.net</a> aby uzyskać dodatkowe informacje.',
312 'advproxy update notification' => 'Aktualizacja dostępna!',
313 'advproxy upstream password' => 'Upstream password',
314 'advproxy upstream proxy' => 'Upstream proxy',
315 'advproxy upstream proxy host:port' => 'Upstream proxy (host:port)',
316 'advproxy upstream username' => 'Upstream username',
317 'advproxy url filter' => 'Filtr URL',
318 'advproxy username forwarding' => 'Username forwarding',
319 'advproxy via forwarding' => 'Proxy address forwarding',
320 'advproxy visible hostname' => 'Widoczna nazwa hosta',
321 'advproxy web browser' => 'Przeglądarka WWW',
322 'advproxy wednesday' => 'Śr',
323 'again' => 'Ponownie:',
324 'aktiv' => 'Aktywny',
325 'album' => 'Album',
326 'alcatelusb help' => 'Aby używać modemu Speedtouch 330 lub Speedtouch USB należy wgrać na do systemu IPFire odpowiedni firmware. Pobierz pakiet <b>Embedded Firmware</b> dla SpeedTouch 330 ze strony speedtouch.com, rozpakuj pobrany plik a następnie wgraj za pomocą poniższego formularza odpowiedni dla Twojego modemu plik : KQD6_3.xxx jeżeli Rev<4 lub ZZZL_3.xxx dla Rev=4.',
327 'alcatelusb upload' => 'Wgraj firmware Speedtouch USB',
328 'alias ip' => 'Alias IP',
329 'aliases' => 'Aliasy',
330 'aliases not active' => 'Aliasy nie będą aktywne jeżeli interferjs RED nie jest statyczny',
331 'all' => 'Wszystko',
332 'all interfaces' => 'Wszystkie interfejsy',
333 'all services' => 'Wszystkie usługi',
334 'all updates installed' => 'Wszystki zainstalowane aktualizacje',
335 'allmsg' => 'pokaż wszystko',
336 'alt dialup' => 'Dialup',
337 'alt home' => 'Start',
338 'alt information' => 'Informacja',
339 'alt logs' => 'Logi',
340 'alt ovpn' => 'OpenVPN',
341 'alt proxy' => 'Proxy',
342 'alt services' => 'Usługi',
343 'alt system' => 'System',
344 'alt vpn' => 'VPNy',
345 'and' => 'i',
346 'ansi t1.483' => 'TO BE REMOVED',
347 'apcupsd' => 'status APC-UPS',
348 'apply' => 'Zastosuj',
349 'april' => 'Kwiecień',
350 'archive not exist' => 'Archiwum konfiguracji nie istnieje',
351 'are you sure' => 'Jesteś pewien?',
352 'arp table entries' => 'Wpisy tabeli ARP:',
353 'artist' => 'Artysta',
354 'attemps' => 'Prób',
355 'august' => 'Sierpień',
356 'authentication' => 'Uwierzytelnianie:',
357 'automatic' => 'Automatycznie',
358 'available updates' => 'Dostępne aktualizacje:',
359 'average' => 'Srednia',
360 'avoid dod' => 'Nie używaj tej opcji jeżeli wykorzystujesz wdzanianie na żądanie! Zazwyczaj wykorzystywane jeżeli IPFire jest za routerem. Interfejs RED musi być w jednej z 3 sieci np. 10/8, 172.16/12, 192.168/16',
361 'back' => 'WRÓĆ',
362 'backup' => 'Backup',
363 'backup archive' => 'Plik backupu (.dat)',
364 'backup clear archive' => 'Wyczyść plik backupu (.gz)',
365 'backup config floppy' => 'Backup konfiguracji - dyskietka',
366 'backup configuration' => 'Konfiguracja backupu:',
367 'backup erase key' => 'Usuń klucz',
368 'backup explain key' => 'Kopie zapasowe są szyfrowane z użyciem tego klucza. W celu zapewnienia bezpieczeństwa IPFire pozwala na odtwarzanie WYŁĄCZNIE kopii zapasowych zaszyfrowanych przy użyciu tego klucza. Masz 3 opcje do wyboru:',
369 'backup explain key li1' => 'pozwól IPFire na wygenerowanie klucza dla Ciebie.',
370 'backup explain key li2' => 'zaimportuj klucz (możliwe zabezpieczenie hasłem).',
371 'backup explain key li3' => 'wypakuj klucz z nieszyfrowanej kopii z wersji 1.4.10.',
372 'backup explain key no1' => 'powinieneś zachować ten klucz jeżeli planujesz odtworzenie na nowych urządzeniach. IPFire pozwala tylko raz utworzyć/importować klucz.',
373 'backup explain key no2' => 'legacy floppy backups are not concerned with this key.',
374 'backup export key' => 'Eksportuj klucz',
375 'backup extract key' => 'Wypakuj klucz',
376 'backup from' => 'Backup z',
377 'backup generate key' => 'Generuj klucz',
378 'backup import dat file' => 'Importuj plik backupu (.dat)',
379 'backup import key' => 'Import klucza',
380 'backup key' => 'Klucz szyfrujący kopii',
381 'backup key file' => 'Backup key file',
382 'backup key info' => 'IPFire restricts access to the backup key, thus you must know root password. You have possibility to protect this key outside of IPFire with a password.',
383 'backup media info' => 'Dyskietki i/lub niesformatowane urządzenia mogą powodować wyświetlanie nieprawidłowych rozmiarów. W takim przypadku wybierz całe urządzenie. Pamiętaj o zamontowaniu dysku twardego przed usunięciem urządzenia. UWAGA: dyskietka utworzona w tym miejscu nie jest wykorzystywana w procesie instalacji!!!',
384 'backup missing key' => 'Need the backup key to restore a set',
385 'backup password' => 'Hasło do kopii',
386 'backup protect key password' => 'Backup key password',
387 'backup sets' => 'Backup sets',
388 'backup to floppy' => 'Kopia na dyskietkię',
389 'backupaddon' => 'Kopia dodatków',
390 'backupprofile' => 'Jeżeli ponowne połączenie nie powiedzie się przełącz na profil',
391 'backups' => 'kopie',
392 'backupwarning' => 'Najpierw należy przywrócić kopię podstawową, a następnie kopię dodatków. Proszę nie zmieniać nazwy pobranych plików z kopiami.',
393 'bad characters in' => 'Niepoprawny znak w ',
394 'bad characters in script field' => 'Niepoprawny znak w polu skryptu',
395 'bad characters in the telephone number field' => 'Niepoprawny znak w polu z numerem telefonu.',
396 'bad destination range' => 'Zakres portów docelowych posiada wartość początkową która jest większa lub równa wartości końcowej.',
397 'bad ignore filter' => 'Bad ignore filter:',
398 'bad return code' => 'Program pomocniczy zwrócił kod błędu',
399 'bad source range' => 'The Source port range has a first value that is greater than or equal to the second value.',
400 'bandwidth usage' => 'wykorzystanie pasma (wyjście)',
401 'bandwitherror' => 'Nie możesz zmienić ustawień przepustawości kiedy Qos jest włączony. Najpierw wyłącz Qos.<p>',
402 'bandwithsettings' => 'Ustawienia przepustowości',
403 'basic options' => 'Podstawowe opcje',
404 'beep when ppp connects or disconnects' => 'Dźwięk przy połączeniu/rozłączeniu IPFire',
405 'behind a proxy' => 'Za proxy:',
406 'bewan adsl pci st' => 'TO BE REMOVED',
407 'bewan adsl usb' => 'TO BE REMOVED',
408 'bitrate' => 'Bitrate',
409 'bleeding rules' => 'Bleeding Edge Snort Rules',
410 'blue' => 'BLUE',
411 'blue access' => 'Dostęp Blue',
412 'blue access use hint' => 'Należy wprowadzić adres IP lub MAC urządzenia. Możliwe jest także wprowadzenie oby adresów',
413 'blue interface' => 'Interfejs Blue',
414 'broadcast' => 'Broadcast',
415 'broken pipe' => 'Broken pipe',
416 'buffered memory' => 'Buffered Memory',
417 'buffers' => 'bufory',
418 'bytes per second' => 'Bajtow na sekunde',
419 'bytes received' => 'Bajtów odebranych',
420 'bytes sent' => 'Bajtów wysłanych',
421 'ca certificate' => 'Certyfikat CA',
422 'ca name' => 'Nazwa CA',
423 'cache management' => 'Zarządzanie pam. podręczną',
424 'cache size' => 'Rozmiar pam. podręcznej (MB):',
425 'cached' => 'cached',
426 'cached memory' => 'Cached Memory ',
427 'cached swap' => 'Cached Swap',
428 'calamaris available reports' => 'Dostępne raporty',
429 'calamaris byte unit' => 'Byte unit',
430 'calamaris create report' => 'Utwórz raport',
431 'calamaris enable content report' => 'Włącz raport zawartości',
432 'calamaris enable distribution histogram' => 'Włącz histogram rozkładu',
433 'calamaris enable domain report' => 'Włącz raport domen',
434 'calamaris enable performance report' => 'Włącz raport wydajności',
435 'calamaris enable requester report' => 'Włącz raport wg. wywołujących',
436 'calamaris enable verbose reporting' => 'Włącz szczegółowy raport',
437 'calamaris high' => 'duża',
438 'calamaris histogram resolution' => 'Rozdzielczość histogramu',
439 'calamaris low' => 'niska',
440 'calamaris medium' => 'średnia',
441 'calamaris no reports available' => 'Brak dostępnych raportów',
442 'calamaris none' => 'brak',
443 'calamaris number of content types' => 'Liczba typów zawartości',
444 'calamaris number of domains' => 'Liczba domen',
445 'calamaris number of requested urls' => 'Liczba wywoływanych URLi',
446 'calamaris number of requesting hosts' => 'Liczba wywołujących hostów',
447 'calamaris performance options' => 'Opcje wpływające na wydajność',
448 'calamaris proxy reports' => 'Raporty Proxy',
449 'calamaris refresh list' => 'Odśwież listę',
450 'calamaris report interval (in minutes)' => 'Interwał raportów (w minutach)',
451 'calamaris report options' => 'Opcje raportu',
452 'calamaris report period' => 'Przedział czasowy raportu',
453 'calamaris run as background task' => 'Uruchom jako zadanie w tle',
454 'calamaris show usernames' => 'Wyświetl nazwy użytkowników',
455 'calamaris skip archived logfiles' => 'Pomiń archiwalne logi',
456 'calamaris unlimited' => 'bez limitu',
457 'calamaris view' => 'Pokaż',
458 'calamaris view report' => 'Pokaż raport',
459 'calc traffic all x minutes' => 'Calculate traffic all x minutes',
460 'cancel' => 'Anuluj',
461 'cancel-adv-options' => 'Anuluj',
462 'cannot enable both nat traversal and compression' => 'Nie można jednocześnie uruchomić opcji NAT traversal i kompresja.',
463 'cannot enable ntp without specifying primary' => 'Nie można uruchomić NTP bez podania podstawowego.',
464 'cannot specify secondary dns without specifying primary' => 'Nie można wprowadzić zapasowego DNS bez podania podstawowego.',
465 'cannot specify secondary ntp without specifying primary' => 'Nie można wprowadzić zapasowego NTP bez podania podstawowego',
466 'cannot specify secondary wins without specifying primary' => 'Nie można wprowadzić zapasowego WINS bez podania podstawowego.',
467 'cant change certificates' => 'Nie można zmienić certyfikatów',
468 'cant enable xtaccess' => 'Powiązana reguła przekierowania portu jest wyłączona w związku z czym nie można włączyć zewnętrznego dostępu dla tej reguły.',
469 'cant start openssl' => 'Nie można uruchomić OpenSSL',
470 'caps all' => 'Wszystko',
471 'capsclosed' => 'ROZŁĄCZONE',
472 'capsinactive' => 'NIEAKTYWNE',
473 'capsopen' => 'POŁĄCZONE',
474 'capswarning' => 'OSTRZEŻENIE',
475 'caption' => 'Caption',
476 'cert' => 'Certyfikat',
477 'certificate' => 'Certyfikat',
478 'certificate authorities' => 'Certificate Authorities',
479 'certificate does not have a valid ca associated with it' => 'Certyfikat nie posiada przypisanego prawidłowego CA.',
480 'certificate file move failed' => 'Niepowodzenie przeniesienie pliku certyfikatu',
481 'cfg restart' => 'Zalecane jest ponowne uruchomienie po przywróceniu konfiguracji.',
482 'chain' => 'Łańcuch',
483 'change passwords' => 'Zmiana hasła',
484 'change share' => 'zmiana opcji zasobu',
485 'check for net traffic update' => 'Sprawdź aktualizacje Net-Traffic',
486 'check vpn lr' => 'Sprawdź',
487 'choose config' => 'Wybierz ustawienia',
488 'choose media' => 'Wybierz media',
489 'cipher' => 'Szyfrowanie:',
490 'city' => 'Miasto',
491 'class in use' => 'Klasa jest aktualnie w użyciu.',
492 'clear cache' => 'Wyczyść pam. podręczną',
493 'clear playlist' => 'Wyczyść listę odtwarzania playlist',
494 'clenabled' => 'Udostępnij czas w sieci lokalnej',
495 'click to disable' => 'Włączone (kliknij aby wył.)',
496 'click to enable' => 'Wyłączone (kliknij aby wł)',
497 'client' => 'Nazwa komputera',
498 'clock has not been synchronized' => 'Zegar nie został zsynchonizowany',
499 'clock last synchronized at' => 'Ostatnia synchronizacja zegara: ',
500 'comment' => 'Opis:',
501 'common name' => 'Common name',
502 'community rules' => 'Emergingthreats.net Community Rules',
503 'comp-lzo' => 'Kompresja LZO:',
504 'compression' => 'Kompresja:',
505 'computer to modem rate' => 'Szybkość połączenia z komputerem:',
506 'concentrator name' => 'Nazwa koncentratora:',
507 'confirmation' => 'potwierdzenie',
508 'connect' => 'OVPN Start / Połącz',
509 'connect the modem' => 'Połącz z modemem',
510 'connect timeout' => 'Czas oczekiwania połączenia:',
511 'connected' => 'Połączony',
512 'connecting' => 'Łączenie...',
513 'connection' => 'Połączenie',
514 'connection closed' => 'Brak połączenia...',
515 'connection debugging' => 'Debugowanie połączenia',
516 'connection status and controlc' => 'Stan i kontrola połączenia:',
517 'connection tracking' => 'Śledzenie połączeń IPTables',
518 'connection type' => 'Rodzaj połączenia',
519 'connection type is invalid' => 'Nieprawidłowy rodzaj połączenia.',
520 'connections' => 'Połączenia',
521 'connections are associated with this ca. deleting the ca will delete these connections as well.' => 'istnieją połączenia powiązane z tym CA. Usunięcie tego CA spowoduje także usunięcie powiązanych połączeń.',
522 'connscheduler' => 'Harmonogram połączeń',
523 'core notice 1' => '<strong>Uwaga:</strong> Dostępna jest aktualizacja (core-update) z',
524 'core notice 2' => 'do',
525 'core notice 3' => '.',
526 'could not be opened' => 'nie może być otwarty.',
527 'could not connect to' => 'Nie można połączyć z',
528 'could not connect to www ipcop org' => 'Nie można połączyć z www.ipfire.org',
529 'could not connect to www ipfire org' => 'Nie można połączyć z to www.ipfire.org',
530 'could not create directory' => 'Nie można utworzyć katalogu.',
531 'could not download latest patch list' => 'Nie można pobrać najnowszej listy poprawek (brak połączenia).',
532 'could not download latest updates' => 'Nie można pobrać najnowszej listy aktualizacji.',
533 'could not download the available updates list' => 'Nie można pobrać listy dostępnych aktualizacji.',
534 'could not open available updates file' => 'Nie można otworzyć pliku z dostępnymi aktualizacjami.',
535 'could not open installed updates file' => 'Nie można otworzyć pliku z zainstalowanymi aktualizacjami',
536 'could not open update information file' => 'Could not open update information file. The update file is corrupt.',
537 'could not retrieve common name from certificate' => 'Nie można odzyskać nazwy serwera (common name) z certyfikatu.',
538 'country' => 'Kraj',
539 'cpu frequency per' => 'Czestotliwosc procesora na',
540 'cpu idle usage' => 'Bezczynnosc CPU',
541 'cpu interrupt usage' => 'Interrupt CPU Usage',
542 'cpu iowait usage' => 'CPU oczekujace na IO',
543 'cpu irq usage' => 'IRQ CPU Usage',
544 'cpu nice usage' => 'Nice CPU Usage',
545 'cpu steal usage' => 'Steal CPU Usage',
546 'cpu system usage' => 'System CPU Usage',
547 'cpu usage per' => 'CPU Usage per',
548 'cpu user usage' => 'User CPU Usage',
549 'create' => 'Utwórz',
550 'create mask' => 'Prawa UNIX\'a dla tworzonych plików',
551 'create new backup' => 'Utwórz nowe ustawienia kopii zapasowej',
552 'credits' => 'Credits',
553 'crl' => 'Lista odwołań certyfikatów',
554 'cron server' => 'Serwer CRON',
555 'current' => 'Aktualne',
556 'current aliases' => 'Aktualne alias:',
557 'current class' => 'Aktualna klasa',
558 'current devices' => 'Aktualne urządzenia',
559 'current dhcp leases on blue' => 'Przydziały DHCP na interfejsie BLUE',
560 'current dynamic leases' => 'Aktualne przydziały dynamiczne',
561 'current fixed leases' => 'Aktualne przydziały statyczne',
562 'current hosts' => 'Aktualne hosty:',
563 'current media' => 'Aktualne media',
564 'current ovpn' => 'Aktywne połączenia OVPN:',
565 'current playlist' => 'Aktualna lista odtw.',
566 'current profile' => 'Aktualny profil:',
567 'current rules' => 'Aktualne reguły:',
568 'custom networks' => 'Własne sieci',
569 'custom services' => 'Własne usługi',
570 'daily firewallhits' => 'daily firewallhits',
571 'dat without key' => 'Zaszyfrowane archiwa nie mogą być odzyskane bez podania klucza.',
572 'date' => 'Data',
573 'date not in logs' => 'Brak (lub tylko część) logów dla podanej daty',
574 'day' => 'Dzien',
575 'day after' => 'Dzień po',
576 'day before' => 'Dzień przed',
577 'days' => 'dni.',
578 'dbfile' => 'Dbfile',
579 'ddns help dnsmadeeasy' => 'W polu nazwa hosta wprowadź twoje ID (lub listę ID oddzielanych średnikami)',
580 'ddns help freedns' => 'W polu użytkownik wprowadź connect string',
581 'ddns help plus' => '<b>+</b> marks a mandatory field',
582 'ddns hostname added' => 'Dynamiczny host DNS dodany',
583 'ddns hostname modified' => 'Dynamiczny host DNS zmodyfikowany',
584 'ddns hostname removed' => 'Dynamiczny host DNS usunięty',
585 'ddns minimize updates' => 'Ograniczaj aktualizację: przed aktualizacją porównaj IP dla hosta "[host.]domain" z IP interfejsu RED.',
586 'ddns noip prefix' => 'To use no-ip in group mode, prefix hostname with <b>%</b>',
587 'deactivate' => 'deaktywuj',
588 'deactivate user' => 'deaktywuj użytkownika',
589 'debugme' => 'Obecnie brak implementacji',
590 'december' => 'Grudzień',
591 'deep scan directories' => 'Skanuj rekursywnie',
592 'def lease time' => 'Domyślny czas przydziału',
593 'default lease time' => 'Domyślny czas przydziału (min):',
594 'default networks' => 'Domyślne sieci',
595 'default renewal time' => 'Domyślny czas odnawiania',
596 'default services' => 'Domyślne usługi',
597 'defaultwarning' => 'UWAGA - Twoje ustawienia zostaną utracone i zastąpione przez ustawienia domyślne.',
598 'delete' => 'Usuń',
599 'delete cron' => 'Usuń zadanie crona',
600 'delete pc' => 'Usuń komputer',
601 'delete share' => 'Usuń zasób',
602 'delete user' => 'Usuń użytkownika',
603 'demon login script' => 'Demon login script',
604 'description' => 'Opis',
605 'dest ip and port' => 'Cel IP: Port',
606 'destination' => 'Cel',
607 'destination ip' => 'Docelowe IP',
608 'destination ip bad' => 'Niepoprawne docelowe IP',
609 'destination ip or net' => 'Docelowe IP lub sieć',
610 'destination net' => 'Sieć docelowa',
611 'destination port' => 'Port docelowy',
612 'destination port numbers' => 'Port docelowy musi być prawidłowym numerem portu lub zakresem portów.',
613 'destination port overlaps' => 'Zakres portów docelowych pokrywa się z istniejącym.',
614 'detail level' => 'Szczegóły',
615 'device' => 'Urządzenie',
616 'devices on blue' => 'Urządzenia na BLUE',
617 'dhcp advopt add' => 'Dodaj opcję DHCP',
618 'dhcp advopt added' => 'Opcja DHCP dodana',
619 'dhcp advopt blank value' => 'Wartość opcji DHCP nie może być pusta.',
620 'dhcp advopt custom definition' => 'Własne definicje opcji',
621 'dhcp advopt definition' => 'Definicja',
622 'dhcp advopt definition exists' => 'Definicja opcji istnieje. Możesz ją zmodyfikować lub usunąć.',
623 'dhcp advopt edit' => 'Edydutj opcję DHCP',
624 'dhcp advopt help' => 'Lista opcji',
625 'dhcp advopt list' => 'Dodatkowe opcje DHCP',
626 'dhcp advopt modified' => 'Zmodyfikowano opcję DHCP',
627 'dhcp advopt name' => 'Nazwa opcji',
628 'dhcp advopt removed' => 'Usunięto opcję DHCP',
629 'dhcp advopt scope' => 'Zakres opcji',
630 'dhcp advopt scope global' => 'Globalna',
631 'dhcp advopt scope help' => 'Zakres globalny lub ograniczony do wybranych interfejsów.',
632 'dhcp advopt unknown' => 'Nieprawidłowa nazwa opcji DHCP',
633 'dhcp advopt value' => 'Wartość opcji',
634 'dhcp allow bootp' => 'Zazwalaj na klientów bootp',
635 'dhcp base ip fixed lease' => 'Część IP do tworzenia powiązań statycznych',
636 'dhcp bootp pxe data' => 'Dodatkowe dane bootp pxe dla tego powiązania statycznego',
637 'dhcp configuration' => 'Konfiguracja DHCP',
638 'dhcp create fixed leases' => 'Stwórz powiązanie statyczne',
639 'dhcp fixed lease err1' => 'Aby utworzyć powiązanie statyczne należy podać adres MAC i/lub nazwę hosta.',
640 'dhcp fixed lease help1' => 'IP Addresses might be entered as FQDN',
641 'dhcp mode' => 'DHCP',
642 'dhcp server' => 'Serwer DHCP',
643 'dhcp server disabled' => 'Serwer DHCP wyłączony. Zatrzymano.',
644 'dhcp server disabled on blue interface' => 'Serwer DHCP wyłączony na interfejsie BLUE',
645 'dhcp server enabled' => 'Serwer DHCP włączony. Ponowne uruchamianie.',
646 'dhcp server enabled on blue interface' => 'Serwer DHCP włączony na interfejsie BLUE',
647 'dhcp-options' => 'DHCP push options',
648 'dial' => 'Połącz',
649 'dial profile' => 'Połącz z profilem',
650 'dial user password' => 'Dial user password:',
651 'dial user password has been changed' => 'Dial user password has been changed.',
652 'dialing mode' => 'Dialing mode:',
653 'dialup red not ppp' => 'Profile połączeń wdzwanianych mogą być używane tylko kiedy interfejs <b>RED</b> jest ustawiony jako <b>PPP Dialup</b><BR>Sprawdź ustawienia sieci.',
654 'dialup settings' => 'Ustawienia wdzwaniania',
655 'directory mask' => 'Prawa UNIX do katalogu',
656 'directory writeable' => 'katalog ma prawo zapisu',
657 'disabled' => 'wyłączony',
658 'disconnect' => 'OVPN Zatrz./Rozłączenie',
659 'disconnects' => 'Rozłączeń',
660 'disk access per' => 'Dostepow do dysku na',
661 'disk usage' => 'Wykorzystanie dysku',
662 'display' => 'Wyświetl',
663 'display charset' => 'Display Charset',
664 'display hostname in window title' => 'Wyświetlaj nazwę hosta w tytule okna',
665 'display traffic at home' => 'Wyświetlaj dane o ruchu na stronie startowej',
666 'display webinterface effects' => 'Aktywuj efekty interfejsu',
667 'dl client arch' => 'Pobierz pakiet klienta (zip)',
668 'dmz' => 'DMZ',
669 'dmz pinhole configuration' => 'Konfigracja DMZ pinhole',
670 'dmz pinhole rule added' => 'Reguła DMZ pinhole dodana; restartowanie DMZ pinhole',
671 'dmz pinhole rule removed' => 'Reguła DMZ pinhole usunięta; restartowanie DMZ pinhole',
672 'dmzpinholes for same net not necessary' => 'DMZ Pinhole jest niepotrzebny pomiędzy tymi samymi sieciami. Wybierz różne sieci źródłowe i docelowe.',
673 'dns address deleted' => 'Pomyślnie usunięto!',
674 'dns address deleted txt' => 'Adres serwera DNS został pomyślnie usunięty.<br />Należy wykonać restart lub nawiązać ponownie połączenie!!!',
675 'dns address done' => 'Zapisywanie ustawień serwerów DNS.',
676 'dns address recon' => 'Ponowne łączenie!',
677 'dns check failed' => 'DNS check failed',
678 'dns desc' => 'Jeżeli adres IP przydzielany jest z serwera DHCP dostawcy informacje o DNS zostaną wprowadzone automatycznie. W tym miejscu możesz wprowadzić własne adresy serwerów DNS.',
679 'dns error 0' => 'Adres IP <strong>podstawowego</strong> DNS jest niepoprawny. Sprawdź ustawienia!<br />Wprowadzony adres<strong>zapasowego</strong> DNS jest prawidłowy.',
680 'dns error 01' => 'Podane adresy serwerów DNS <strong>podstawowego</strong> i <strong>zapasowego</strong> są nieporawne. Sprawdź ustawienia!',
681 'dns error 1' => 'Adres IP <strong>zapasowego</strong> DNS jest niepoprawny. Sprawdź ustawienia!<br />Wprowadzony adres <strong>podstawowego</strong> DNS jest prawidłowy.',
682 'dns header' => 'Assign DNS server addresses only for DHCP on red0',
683 'dns list' => 'Lista darmowych publicznych serwerów DNS',
684 'dns menu' => 'Przypisz serwer DNS',
685 'dns new 0' => 'Nowy adres IP <strong>podstawowego</strong> DNS:',
686 'dns new 1' => 'Nowy adres IP <strong>zapasowego</strong> DNS:',
687 'dns proxy server' => 'Serwer Proxy DNS',
688 'dns saved' => 'Zapisano poprawnie!',
689 'dns saved txt' => 'Podane adresy serwerów DNS zostały poprawnie zapisane. <br />Należy wykonać restart lub wykonać ponowne łączenie, aby zmiany zostały zastosowane!',
690 'dns server' => 'Serwer DNS',
691 'dns title' => 'Domain Name System',
692 'do not log this port list' => 'Odrzucaj tą listę portów zanim zostaną zapisane do logu (zmniejsza rozmiar logów)',
693 'dod' => 'Łącz na żądanie',
694 'dod for dns' => 'Łącz na żadnie DNS:',
695 'dod not compatible with ddns' => 'Łączenie na żądanie nie jest kompatybilne z usługą dynamicznego dns (dyndns)',
696 'dod waiting' => 'Łączenie na żądanie - oczekiwanie',
697 'domain' => 'Domena',
698 'domain master' => 'Domain Master',
699 'domain name' => 'Nazwa domeny',
700 'domain name suffix' => 'Sufiks nazwy domeny:',
701 'domain not set' => 'Domena nie ustawiona.',
702 'donation' => 'Donation',
703 'donation-link' => 'https://www.paypal.com/en_US/GB/i/btn/btn_donateCC_LG.gif',
704 'donation-text' => '<strong>IPFire</strong> jest tworzony przez wolontariuszy w ich wolnym czasie. Jeżeli chcesz pomóc w dalszym rozwoju projektu możesz nas wspomóc dowolną kwotą. ',
705 'done' => 'Do it',
706 'dos charset' => 'Kodowanie DOS',
707 'down and up speed' => 'Wprowadź parametry Twojego łącza - prędkość pobierania i wysyłania danych <br /> i naciśnij <i>Zapisz</i>.',
708 'downlink speed' => 'Prędkość pobierania (kbit/sec)',
709 'downlink std class' => 'standardowa klasa pobierania',
710 'download' => 'pobierz',
711 'download ca certificate' => 'Pobierz certyfikat CA',
712 'download certificate' => 'Pobierz certyfikat',
713 'download host certificate' => 'Pobierz certyfikat hosta',
714 'download new ruleset' => 'Pobierz nowy zestaw reguł',
715 'download pkcs12 file' => 'Pobierz plik PKCS12',
716 'download root certificate' => 'Pobierz certyfikat root',
717 'dpd action' => 'Dead Peer Detection action',
718 'driver' => 'Sterownik',
719 'drop input' => 'Loguj odrzucone pakiety wejściowe (input packets)',
720 'drop newnotsyn' => 'Loguj odrzucone pakiety new not syn',
721 'drop output' => 'Loguj odrzucone pakiety wyjściowe (output packets)',
722 'drop portscan' => 'Loguj odrzucone pakiety skanowania (portscan pakets)',
723 'drop proxy' => 'Odrzucaj wszystkie pakiety nie skierowane do proxy',
724 'drop samba' => 'Odrzucaj wszystkie porty Microsoft 135,137,138,139,445,1025',
725 'drop wirelessforward' => 'Log dropped wireless forward pakets',
726 'drop wirelessinput' => 'Loguj odrzucone pakiety wejściowe wireless',
727 'dst port' => 'Dst Port',
728 'dstprt range overlaps' => 'Zakres portów zachodzi na jeden z aktualnie zdefiniowanych portów.',
729 'dstprt within existing' => 'Port docelowy zawiera się w aktualnie zdefiniowanym zakresie portów.',
730 'duplicate ip' => 'Wprowadzono duplikat adresu IP',
731 'duplicate ip bold' => 'Zduplikowany adresy zostały <b>pogrubiony</b>',
732 'duplicate mac' => 'Wprowadzono duplikat adresu MAC',
733 'duplicate name' => 'Taka nazwa już istnieje, proszę podać inną.',
734 'dyn dns source choice' => 'IPFire będzie dostarczał adres IP dla usługodawców Dynamic DNS z:',
735 'dynamic dns' => 'Dynamiczny DNS',
736 'dynamic dns client' => 'Klient dynamicznego DNS',
737 'e-mail address too long' => 'Adres E-mail jest zbyt długi; nie powinien być dłuższy niż 40 znaków.',
738 'eciadsl help' => 'Aby korzystać z modemu ECI ADSL należy wgrać plik synch.bin na serwer IPFire. Należy pobrać ten plik ze strony ECIADSL a następnie wgrać plik <b>synch.bin</b> wykorzystując poniższy formularz.',
739 'eciadsl upload' => 'Wgraj plik ECI ADSL synch.bin',
740 'edit' => 'Edycja',
741 'edit a rule' => 'Edytuj istniejącą regułę:',
742 'edit advanced settings when done' => 'Edytuj zaawansowane opcje kiedy zakończone.',
743 'edit an existing alias' => 'Edytuj istniejący alias',
744 'edit an existing host' => 'Edytuj istniejącego hosta',
745 'edit an existing lease' => 'Edytuj istniejący wpis statyczny',
746 'edit device' => 'Edycja urządzenia',
747 'edit hosts' => 'Edycja hosta',
748 'edit network' => 'Edycja sieci',
749 'edit printer' => 'edycja drukarki',
750 'edit service' => 'Edycja usługi',
751 'edit share' => 'Edycja zasobu',
752 'editor' => 'Edytor',
753 'eg' => 'np.:',
754 'email server can not be empty' => 'Serwer E-mail nie może być pusty',
755 'emailreportlevel' => 'E-mailreportlevel',
756 'empty' => 'To pole może zostać puste',
757 'empty profile' => 'pusty',
758 'enable ignore filter' => 'Enable ignore filter',
759 'enable javascript' => 'Włącz javascript',
760 'enable wildcards' => 'Enable wildcards:',
761 'enabled' => 'Włączony:',
762 'enabled on' => 'Włączony na',
763 'enabledtitle' => 'Włączony',
764 'encapsulation' => 'Encapsulacja',
765 'encrypted' => 'Encrypted',
766 'end address' => 'Adres końcowy:',
767 'enter ack class' => 'Wprowadź klasę dla ACK <br /> i naciśnij <i>Zapisz</i>.',
768 'enter data' => 'Wprowadź ustawienia <br /> a następnie naciśnij <i>Zapisz</i>.',
769 'err bk 1' => 'Błąd tworzenia archiwum',
770 'err bk 10 password' => 'Error with backup password',
771 'err bk 2 key' => 'Błąd tworzenia pliku klucza',
772 'err bk 3 tar' => 'Błąd dodawania plików do archiwum',
773 'err bk 4 gz' => 'Błąd kompresji archiwum',
774 'err bk 5 encrypt' => 'Błąd szyfrowania archiwum',
775 'err rs 1' => 'Błąd przywracania archiwum',
776 'err rs 6 decrypt' => 'Błąd odszyfrowywania archiwum',
777 'err rs 7 untartst' => 'Niepoprawne odszyfrowane archiwum',
778 'err rs 8 untar' => 'Błąd wypakowywania archiwum (untar)',
779 'error config' => 'Nie można otworzyć /var/ipfire/ovpn/config/ZERINA.ovpn !',
780 'error external access' => 'Nie można otworzyć /var/ipfire/xtaccess/config (dostęp zewnętrzny może nie działać)!',
781 'error messages' => 'Wiadomości o błędach:',
782 'esp encryption' => 'Szyfrowanie ESP:',
783 'esp grouptype' => 'Grupa ESP:',
784 'esp integrity' => 'ESP Integrity:',
785 'esp keylife' => 'Czas ważności klucza ESP:',
786 'esp keylife should be between 1 and 24 hours' => 'Czas ważności klucza ESP powinien być pomięcy 1 a 24 godzinami',
787 'every' => 'Każdy',
788 'exampel' => 'przykład',
789 'exclude logfiles' => 'Wyklucz pliki z logami',
790 'excluding buffers and cache' => '-/+ buffers/cache',
791 'expected' => 'Oczekiwano',
792 'expertoptions' => 'Opcje zaawans.',
793 'expires' => 'Wygasa',
794 'export' => 'Export',
795 'exportkey' => 'Export PSK',
796 'external access' => 'Dostęp zewnętrzny',
797 'external access configuration' => 'Konfiguracja dostępu zewnętrznego',
798 'external access rule added' => ' Dodano regułę dostępu zewnętrznego; ponowne uruchamianie kontroli dostępu',
799 'external access rule changed' => ' Zmieniono regułę dostępu zewnętrznego; ponowne uruchamianie kontroli dostępu',
800 'external access rule removed' => ' Usunięto regułę dostępu zewnętrznego; ponowne uruchamianie kontroli dostępu',
801 'external aliases configuration' => 'Konfiguracja aliasów zewnętrznych',
802 'extrahd' => 'ExtraHD',
803 'extrahd detected drives' => 'wykryte napędy',
804 'false classnumber' => 'Numer klasy nie pasuje do interfejsu.',
805 'false max bandwith' => 'Nieprawidłowe maksymalne pasmo (false).',
806 'false min bandwith' => 'Nieprawidłowe minimalne pasmo (false).',
807 'february' => 'Luty',
808 'fetch ip from' => 'Próbuj uzyskać publiczne IP za pomocą zewnętrznego serwera',
809 'filename' => 'Nazwa pliku',
810 'filesystem full' => 'Pełny system plików',
811 'fireinfo ipfire version' => 'Wersja IPFire',
812 'fireinfo is disabled' => 'Fireinfo jest wyłączony',
813 'fireinfo is enabled' => 'Fireinfo jest włączony',
814 'fireinfo is submitted' => 'Twój profil jest przesyłany do serwisu fireinfo.',
815 'fireinfo is submitted button' => 'Nie, nie chcę więcej przesyłać mojego profilu',
816 'fireinfo kernel version' => 'Wersja jądra',
817 'fireinfo not submitted' => 'Twój profil nie jest przesyłany do serwisu fireinfo.',
818 'fireinfo not submitted button' => 'Tak, chcę przesłać mój profil',
819 'fireinfo pakfire version' => 'Wersja pakfire',
820 'fireinfo please enable' => 'Proszę włączyć usługę fireinfo.',
821 'fireinfo settings' => 'Ustawienia Fireinfo',
822 'fireinfo system version' => 'Wersja systemu',
823 'fireinfo why descr1' => 'Dla rozwoju IPFire bardzo ważne jest włączenie tej usługi',
824 'fireinfo why descr2' => 'usługa. ',
825 'fireinfo why enable' => 'Dlaczego powinienem włączyć fireinfo?',
826 'fireinfo why read more' => 'Czytaj więcej o powodach.',
827 'fireinfo your profile id' => 'ID Twojego profilu',
828 'firewall' => 'Zapora',
829 'firewall graphs' => 'Zapora - Wykresy',
830 'firewall hits' => 'Zdarzen zapory dla',
831 'firewall hits per' => 'zdarzen zapory na',
832 'firewall log' => 'Log zapory',
833 'firewall log viewer' => 'Przeglad logow zapory',
834 'firewall logs' => 'Logi zapory',
835 'firewall logs ip' => 'Fw-Logdgraphs (IP)',
836 'firewall logs port' => 'Fw-Loggraphs (Port)',
837 'firewallhits' => 'zdarzen zapory',
838 'firmware' => 'Firmware',
839 'firmware upload' => 'Wgraj Firmware/Sterowniki',
840 'fixed ip lease added' => 'Dodano statyczny wpis IP',
841 'fixed ip lease modified' => 'Zmodyfikowano statyczny wpis IP',
842 'fixed ip lease removed' => 'Usunięto statyczny wpis IP',
843 'force update' => 'Wymuś aktualizację',
844 'force user' => 'force all new file to user',
845 'forwarding rule added' => 'Dodano regułę przekierowania; ponowne uruchamianie przekierowań',
846 'forwarding rule removed' => 'Usunięto regułę przekierowania; ponowne uruchamianie przekierowań',
847 'forwarding rule updated' => 'Zmieniono regułę przekierowania; ponowne uruchamianie przekierowań',
848 'free' => 'Wolne',
849 'free memory' => 'Wolna pamiec ',
850 'free swap' => 'Wolny SWAP',
851 'frequency' => 'Czestotliwosc',
852 'friday' => 'Piątek',
853 'fritzdsl help' => 'Aby używać modemów Fritz Fritz!DSL fcdsl / fcdslsl / fcdsl2 / fcdslusb / fcdslslusb , należy wgrać odpowiedni pakiet na serwer IPFire. W tym celu należy pobrać pakiet tar odpowiadający twojej wersji ze strony IPFire, a następnie wgrać plik <b>fcdsl-(your_version).tgz</b> na Twój serwer IPFire wykorzystując poniższy formularz.',
854 'fritzdsl upload' => 'Wgraj sterownik Fritz!DSL',
855 'from' => 'Od',
856 'from email adr' => 'Adres nadawcy e-mail',
857 'from email pw' => 'Hasło nadawcy e-mail',
858 'from email server' => 'Serwer nadawcy e-mail',
859 'from email user' => 'Użytkownik nadawcy e-mail',
860 'from warn email bad' => 'Adres nadawcy e-mail jest niepoprawny',
861 'fw blue' => 'Opcje zapory dla interfejsu BLUE',
862 'fw logging' => 'Logowanie zapory',
863 'g.dtm' => 'TO BE REMOVED',
864 'g.lite' => 'TO BE REMOVED',
865 'gateway' => 'Brama',
866 'gateway ip' => 'IP bramy',
867 'gen static key' => 'Generuj statyczny klucz',
868 'generate' => 'Generuj certyfikat root/host',
869 'generate a certificate' => 'Generuj certyfikat:',
870 'generate iso' => 'Generate ISO',
871 'generate root/host certificates' => 'Generuj certyfikaty root/host',
872 'generate tripwire keys and init' => 'generuj klucze tripwire i inicjuj',
873 'generatekeys' => 'Generuj klucze',
874 'generatepolicy' => 'Generuj nową politykę',
875 'generatereport' => 'Generuj nowy raport',
876 'generating the root and host certificates may take a long time. it can take up to several minutes on older hardware. please be patient' => 'Generowanie certyfikatów root i host może zając dłuższą chwilę. Na starszym sprzęcie może trwać kilka minut. Zachowaj cierpliwość',
877 'genkey' => 'Generuj PSK',
878 'genre' => 'Genre',
879 'global settings' => 'Ustawienia globalne',
880 'gpl i accept these terms and conditions' => 'Akceptuję te warunki',
881 'gpl license agreement' => 'Akceptacja licencji',
882 'gpl please read carefully the general public license and accept it below' => 'Proszę uważnie przeczytać licencję General Public License i zaakceptować jej warunki',
883 'gpl unofficial translation of the general public license v3' => 'Nieoficjalne tłumaczenie General Public License v3',
884 'graph' => 'Wykres',
885 'graph per' => 'na',
886 'green' => 'Green',
887 'green interface' => 'Interfejs Green',
888 'guaranteed bandwith' => 'Gwarantowane pasmo',
889 'guardian alertfile' => 'Plik alertów',
890 'guardian configuration' => 'Konfiguracja Guardian\'a',
891 'guardian ignorefile' => 'Plik ignorowanych',
892 'guardian interface' => 'Interfejs',
893 'guardian logfile' => 'Plik Log',
894 'guardian timelimit' => 'Ograniczenie czasowe',
895 'guest ok' => 'zezwól na dostęp dla gości',
896 'gui settings' => 'Ustawienia GUI',
897 'gz with key' => 'Tylko zaszyfrowane archiwum może być odtworzone na tej maszynie.',
898 'hangup' => 'Rozłącz',
899 'hangup string' => 'Hangup:',
900 'harddisk temperature' => 'Temperatura dysku',
901 'harddisk temperature graphs' => 'wykresy temperatury hdd',
902 'hardware graphs' => 'Wykresy sprzętu',
903 'hdd temperature in' => 'Temperatura dysku w ',
904 'help' => 'Pomoc',
905 'high' => 'Wysoki',
906 'high memory usage' => 'High memory usage',
907 'hint' => 'Wskazówka:',
908 'holdoff' => 'Czas powstrzymania (w sekundach)',
909 'host' => 'Host',
910 'host allow' => 'lista dozwolonych hostów',
911 'host certificate' => 'Certyfikat hosta',
912 'host configuration' => 'Konfiguracja hosta',
913 'host deny' => 'lista zabronionych hostów',
914 'host ip' => 'Adres IP hosta',
915 'host to net vpn' => 'Host-to-Net Virtual Private Network (RoadWarrior)',
916 'hostname' => 'Nazwa hosta',
917 'hostname and domain already in use' => 'Nazwa hosta i domena są już w użyciu.',
918 'hostname cant be empty' => 'Nazwa hosta nie może być pusta.',
919 'hostname not set' => 'Nazwa hosta nie ustawiona.',
920 'hosts config added' => 'Dodana konfiguracja hostów',
921 'hosts config changed' => 'Zmieniona konfiguracja hostów',
922 'hour' => 'Godzina',
923 'hours' => 'Godziny',
924 'hours2' => 'Godziny',
925 'ibod for dual isdn only' => 'iBOD can only be used with Dual ISDN.',
926 'icmp selected but no type' => 'Wybrano protokół ICMP, ale nie określono typu ICMP.',
927 'icmp type' => 'Typ ICMP',
928 'id' => 'ID',
929 'idle' => 'Bezczynne',
930 'idle timeout' => 'Czas bezczynności (min; 0 aby wyłączyć):',
931 'idle timeout not set' => 'Nie określono czasu bezczynności.',
932 'ids log viewer' => 'Przegląd logów IDS',
933 'ids logs' => 'Logi IDS',
934 'ids preprocessor' => 'Preprocessor IDS ',
935 'ids rules license' => 'Aby używać certyfikowanych reguł Sourcefire VRT, musisz zarejestrować się na',
936 'ids rules license1' => '.',
937 'ids rules license2' => 'Zaakceptuj licencje, aktywuj swoje konto przez kliknięcie linku otrzymanego mailem. Następnie przejdź do',
938 'ids rules license3' => 'naciśnij przycis "Generate code"-i skopiuj 40-to znakowy Oinkcode do pola poniżej.',
939 'ids rules update' => 'Aktualizacja reguł Snorta',
940 'iface' => 'Iface',
941 'ignore filter' => 'Ignore filter',
942 'ike encryption' => 'Szyfrowanie IKE:',
943 'ike grouptype' => 'Typ grupy IKE:',
944 'ike integrity' => 'Spójność IKE:',
945 'ike lifetime' => 'Czas ważności IKE:',
946 'ike lifetime should be between 1 and 8 hours' => 'Czas ważności IKE powinien wynosić od 1 do 8 godzin.',
947 'import' => 'Import',
948 'importkey' => 'Import PSK',
949 'in' => 'W',
950 'inactive' => 'nieaktywne/y',
951 'include logfiles' => 'Dołącz pliki z logami',
952 'incoming' => 'przychodzące/y',
953 'incoming traffic in bytes per second' => 'Ruch przychodzacy',
954 'incorrect password' => 'Niepoprawne hasło',
955 'info' => 'Info',
956 'init string' => 'Inicjuj:',
957 'insert floppy' => 'Aby wykonać kopię na dyskietkę włóż sformatowany nośnik do napędu w serwerze IPFire i naciśnij <i>kopia na dyskietę</i> aby zapisać konfigurację systemu. Należy uważnie sprawdzić wynik tej operacji. Wykonywania kopii może zając dłuższą chwilę, zachowaj cierpliwość.<p>',
958 'insert removable device' => 'Włóż wymienny nośnik',
959 'install' => 'Instaluj',
960 'install new update' => 'Instaluj nową aktualizację:',
961 'installed' => 'Zainstalowane',
962 'installed updates' => 'Zainstalowane aktualizacje:',
963 'instant update' => 'Instant Update',
964 'interface' => 'Interfejs',
965 'interfaces' => 'Interfejsy',
966 'internet' => 'INTERNET',
967 'intrusion detection' => 'Wykrywanie intruzów',
968 'intrusion detection system' => 'System wykrywania intruzów',
969 'intrusion detection system log viewer' => 'Przegląd logów systemu wykrywania intruzów',
970 'intrusion detection system rules' => 'reguły systemu wykrywania intruzów',
971 'intrusion detection system2' => 'System wykrywania intruzów:',
972 'invalid broadcast ip' => 'Niepoprawny broadcast IP',
973 'invalid cache size' => 'Niepoprawny rozmiar cache.',
974 'invalid characters found in pre-shared key' => 'Nieporawny znak w polu klucza współdzielonego.',
975 'invalid date entered' => 'Wprowadzono niepoprawną datę.',
976 'invalid default lease time' => 'Niepoprawny domyślny czas dzierżawy.',
977 'invalid domain name' => 'Niepoprawna nazwa domeny.',
978 'invalid downlink speed' => 'Niepoprawna szybkość pobierania.',
979 'invalid end address' => 'Niepoprawny adres końcowy.',
980 'invalid fixed ip address' => 'Niepoprawny adres IP wpisu statycznego',
981 'invalid fixed mac address' => 'Niepoprawny adres MAC wpisu statycznego',
982 'invalid hostname' => 'Niepoprawna nazwa hosta.',
983 'invalid input' => 'Niepoprawna wartość',
984 'invalid input for authentication method' => 'Niepoprawna wartość metody uwierzytelniana.',
985 'invalid input for city' => 'Niepoprawna wartość w polu miasto.',
986 'invalid input for country' => 'Niepoprawna wartość w polu kraj.',
987 'invalid input for department' => 'Niepoprawna wartość w polu oddział.',
988 'invalid input for dhcp dns' => 'Niepoprawna wartość w polu DHCP DNS',
989 'invalid input for dhcp domain' => 'Niepoprawna wartość w polu domena DHCP',
990 'invalid input for dhcp wins' => 'Niepoprawna wartość w polu DHCP WINS',
991 'invalid input for e-mail address' => 'Niepoprawna wartość w polu adres e-mail.',
992 'invalid input for esp keylife' => 'Niepoprawna wartość w polu czas ważności ESP',
993 'invalid input for hostname' => 'Niepoprawna wartość w polu nazwa hosta.',
994 'invalid input for ike lifetime' => 'Niepoprawna wartość w polu czas ważności IKE',
995 'invalid input for keepalive 1' => 'Niepoprawna wartość w polu Keepalive ping',
996 'invalid input for keepalive 1:2' => 'Niepoprawna wartość w polu Keepalive. Używaj min. współczynnika 1:2',
997 'invalid input for keepalive 2' => 'Niepoprawna wartość w polu Keepalive ping-restart',
998 'invalid input for max clients' => 'Niepoprawna wartość w polu Max Klientów',
999 'invalid input for name' => 'Niepoprawna wartość w polu pełna nazwa użytkownika lub nazwa hosta systemu',
1000 'invalid input for oink code' => 'Niepoprawny OINKCODE',
1001 'invalid input for organization' => 'Niepoprawna wartość w polu organizacja',
1002 'invalid input for remote host/ip' => 'Niepoprawna wartość w polu zdalny host/ip.',
1003 'invalid input for state or province' => 'Niepoprawna wartość w polu stan lub prowincja.',
1004 'invalid ip' => 'Niepoprawny adres IP',
1005 'invalid keep time' => 'Czas podtrzymywania musi być prawidłową liczbą',
1006 'invalid key' => 'Niepoprawny klucz.',
1007 'invalid loaded file' => 'Wczytano niepoprawny plik',
1008 'invalid local-remote id' => 'lokalny i zdalny id nie mogą być takie same i muszą rozpoczynać się od znaku "@" sign. Są to tak zwane leftid i rightid w terminologii strongswan.',
1009 'invalid logserver address' => 'Nieporawny adres serwera syslogd server',
1010 'invalid mac address' => 'Niepoprawny adres MAC',
1011 'invalid max lease time' => 'Niepoprawny maksymalny czas dzierżawy.',
1012 'invalid maximum incoming size' => 'Niepoprawny maksymalny rozmiar przychodzący (incoming size).',
1013 'invalid maximum object size' => 'Niepoprawny maksymalny rozmiar obiektu.',
1014 'invalid maximum outgoing size' => 'Niepoprawny maksymalny rozmiar wychodzący (outgoing size).',
1015 'invalid md5sum' => 'Niepoprawna suma MD5.',
1016 'invalid minimum object size' => 'Niepoprawny minimalny rozmiar obiektu.',
1017 'invalid mtu input' => 'Niepoprawne MTU',
1018 'invalid netmask' => 'Niepoprawna maska sieci',
1019 'invalid port' => 'Niepoprawny port. Musi to być prawidłowy numer portu..',
1020 'invalid port list' => 'Lista portów powinna wyglądać następująco: port[,port]... gdzie port jest liczbą lub wpisem z /etc/services',
1021 'invalid primary dns' => 'Niepoprawny podstawowy DNS.',
1022 'invalid primary ntp' => 'Niepoprawny adres podstawowego serwera NTP',
1023 'invalid secondary dns' => 'Niepoprawny zapasowy DNS.',
1024 'invalid secondary ntp' => 'Niepoprawny adres drugiego serwera NTP',
1025 'invalid start address' => 'Niepoprawny adres początkowy.',
1026 'invalid time entered' => 'Wprowadzono niepoprawny czas.',
1027 'invalid time period' => 'Nieprawidłowy okres czasu',
1028 'invalid uplink speed' => 'Nieprawidłowa szybkość wysyłania.',
1029 'invalid upstream proxy username or password setting' => 'Nieprawidłowy użytkownik lub hasło dla upstream proxy.',
1030 'invalid users' => 'lista użytkowników z zabronionym dostępem',
1031 'invalid vpi vpci' => 'Nieprawidłowe ustawienia VPI/VPCI',
1032 'invalid wins address' => 'Nieprawidłowy adres serwera WINS.',
1033 'invert' => 'Odwróć',
1034 'ip address' => 'Adres IP',
1035 'ip address in use' => 'Adres IP jest już w użyciu',
1036 'ip address outside subnets' => 'Adres IP poza podsieciami',
1037 'ip alias added' => 'Dodano zewnętrzny alias IP',
1038 'ip alias changed' => 'Zmieniono zewnętrzny alias IP',
1039 'ip alias removed' => 'Usunięto zewnętrzny alias IP',
1040 'ip info' => 'Informacje IP',
1041 'ipfire has now rebooted' => 'Serwer IPFire uruchamia się ponownie.',
1042 'ipfire has now shutdown' => 'Wyłączanie serwera IPFire.',
1043 'ipfire side' => 'IPFire side:',
1044 'ipfire side is invalid' => 'IPFire side is invalid.',
1045 'ipfires hostname' => 'Nazwa hosta IPFire\'s',
1046 'ipinfo' => 'Info IP',
1047 'iptable rules' => 'Reguły IPTable',
1048 'iptmangles' => 'IPTable Mangles',
1049 'iptnats' => 'IPTable Network Address Translation',
1050 'ipts' => 'IPTables',
1051 'isdn' => 'ISDN',
1052 'isdn settings' => 'Dodatkowe ustawienia ISDN:',
1053 'isdn1' => 'Pojedynczy ISDN',
1054 'isdn2' => 'Podwójny ISDN',
1055 'january' => 'Styczeń',
1056 'javascript menu error1' => 'Jeżeli rozwijane menu nie działają poprawnie wyłącz javascript na',
1057 'javascript menu error2' => 'stronie.',
1058 'july' => 'Lipiec',
1059 'june' => 'Czerwiec',
1060 'kernel' => 'Kernel',
1061 'kernel logging server' => 'Kernel Logging Server',
1062 'kernel version' => 'Wersja Kernela:',
1063 'key stuff' => '2. Klucze i certyfikaty',
1064 'keyreset' => 'Resetuj klucze',
1065 'keys' => 'klucze',
1066 'lan' => 'LAN',
1067 'lang' => 'en',
1068 'languagepurpose' => 'Wybierz język interfejsu IPFire którego chcesz używać:',
1069 'last activity' => 'Ostatnia aktywność',
1070 'lateprompting' => 'Lateprompting',
1071 'lease expires' => 'Dzierżawa upływa',
1072 'legend' => 'Legenda',
1073 'length' => 'Długość',
1074 'line' => 'Linia',
1075 'linkq' => 'Jakosc polaczenia',
1076 'load printer' => 'Załaduj drukarkę',
1077 'loaded modules' => 'Załadowane moduły:',
1078 'local hard disk' => 'Dysk twardy',
1079 'local master' => 'Local Master',
1080 'local ntp server specified but not enabled' => 'Wprowadzono lokoalny serwer NTP, jednak nie włączono go',
1081 'local subnet' => 'Podsieć lokalna:',
1082 'local subnet is invalid' => 'Niepoprawna podsieć lokalna.',
1083 'local vpn hostname/ip' => 'Lokalna nazwa VPN/IP',
1084 'localkey' => 'Klucz lokalny',
1085 'localkeyfile' => 'Plik klucza lokalnego',
1086 'log' => 'Log:',
1087 'log enabled' => 'Log Włączony',
1088 'log level' => 'Poziom logów',
1089 'log lines per page' => 'Linii na stronę',
1090 'log server address' => 'Serwer syslog:',
1091 'log settings' => 'Ustawienia logów',
1092 'log summaries' => 'Podsumowania logów',
1093 'log summary' => 'Podsumowanie logów',
1094 'log var messages' => 'Ustawienia dla /var/log/messages:',
1095 'log view' => 'Przegląd logów',
1096 'log viewer' => 'Przeglądarka logów',
1097 'log viewing options' => 'Opcje przeglądarki logów',
1098 'log-options' => 'Opcje pliku logów',
1099 'loged in at' => 'Logged in at',
1100 'logging' => 'Logowanie',
1101 'logging server' => 'Serwer logowania',
1102 'loginlogout' => 'Zalogowanie/wylogowanie',
1103 'logs' => 'logi',
1104 'lookup failed' => 'Reverse lookup failed',
1105 'loosedirectorychecking' => 'Loosedirectorychecking',
1106 'low' => 'Niski',
1107 'ls_dhcpd' => 'Serwer DHCP:',
1108 'ls_disk space' => 'Miejsce na dysku:',
1109 'ls_free/swan' => 'VPN:',
1110 'ls_httpd' => 'Serwer HTTP:',
1111 'ls_init' => 'Init:',
1112 'ls_kernel' => 'Kernel i zapora:',
1113 'ls_modprobe' => 'Ładowanie modułów:',
1114 'ls_pam_unix' => 'Logowania użytkowników lokalnych:',
1115 'ls_sshd' => 'Logowania użytkowników zdalnych:',
1116 'ls_syslogd' => 'Syslogd:',
1117 'mac address' => 'Adres MAC',
1118 'mac address deleted' => 'Poprawnie usunięto!',
1119 'mac address deleted txt' => 'Adres MAC został poprawnie usunięty, jednak zmiany zostaną zastosowane dopiero po <strong>ponownym uruchomieniu</strong>.',
1120 'mac address done' => 'Ustawienia adresu MAC są zapisywane.',
1121 'mac address error not 00' => 'Adres MAC musi rozpoczynać się od 00!',
1122 'mac address error not valid' => 'Nieprawidłowy adres MAC !',
1123 'mac address header' => 'Adres MAC na interfejsie red0',
1124 'mac address in use' => 'Adres MAC jest już w użyciu',
1125 'mac address menu' => 'Przypisz adres MAC',
1126 'mac address recon' => 'Próba ponownego łączenia!',
1127 'mac address saved' => 'Zapisano poprawnie!',
1128 'mac address saved txt' => 'Adres MAC został poprawnie zapisany, jednak zmiany zostaną zastosowane dopiero po <strong>ponownym uruchomieniu</strong>.',
1129 'mac address title' => 'Medium Access Control Address',
1130 'mac desc' => 'W tym miejscu masz możliwość ustawienia adresu MAC dla interfejsu red0. Adres należy wpisać w postaci szesnastkowej (0-9,a-f). Przykłady poprawnych wpisów <br /> 00-01-02-0e-b8-d6 lub 00:01:02:0e:b8:d6.',
1131 'mac new' => 'nowy adres MAC:',
1132 'mac1 new' => 'nowy adres MAC 1 (vdsl-inet):',
1133 'mac2 new' => 'nowy adres MAC 2 (vdsl-iptv):',
1134 'magic packet send to:' => 'Magic packet send to:',
1135 'mailmethod' => 'Mailmethod',
1136 'mailprogramm' => 'Mailprogram',
1137 'main page' => 'Strona główna',
1138 'manage ovpn' => '5. Zarządzanie tunelami:',
1139 'manage printers' => 'Zarządzanie drukarkami',
1140 'manage shares' => 'Zarządzanie udost. zasobami',
1141 'manual' => 'Manual',
1142 'manual control and status' => 'Ręczna kontrola i stan:',
1143 'manually' => 'Ręcznie',
1144 'map to guest' => 'Map to Guest',
1145 'march' => 'Marzec',
1146 'marked' => 'Zaznaczone',
1147 'max bandwith' => 'Maksymalne pasmo',
1148 'max incoming size' => 'Maks rozmiar przychodzący (KB):',
1149 'max lease time' => 'Maks czas dzierżawy (min):',
1150 'max outgoing size' => 'Maks rozmiar wychodzący (KB):',
1151 'max reliability' => 'Maksymalna niezawodność',
1152 'max renewal time' => 'Maks czas odnowy',
1153 'max retries not set' => 'Maks l. powtórzeń nie ustawiona.',
1154 'max size' => 'Maks rozmiar obiektu (KB):',
1155 'max throughput' => 'Maksymalna przepustowość',
1156 'maximal' => 'Maksymalny',
1157 'maximum retries' => 'Maksymalna l. powtórzeń:',
1158 'may' => 'Maj',
1159 'mbmon display' => 'Wyświetl',
1160 'mbmon fan' => 'Predkosc wentylatorow',
1161 'mbmon fan in' => 'Predkosc wentylatorow w',
1162 'mbmon graphs' => 'wykresy mbmon',
1163 'mbmon label' => 'Etykieta',
1164 'mbmon settings' => 'Ustawienia wykresow mbmon',
1165 'mbmon temp' => 'Temperatura',
1166 'mbmon temp in' => 'Temperatura w',
1167 'mbmon value' => 'Wartosc',
1168 'mbmon volt' => 'Napiecie',
1169 'meaning' => 'znaczenie',
1170 'media' => 'Nośniki',
1171 'media information' => 'Informacje o nośnikach',
1172 'medium' => 'Średni',
1173 'memory' => 'Pamiec',
1174 'memory information' => 'informacje o pamieci',
1175 'memory usage per' => 'Wykorzystanie pamieci na',
1176 'messages logging' => 'Ustawienia logowania dla /var/log/messages',
1177 'method' => 'Metoda:',
1178 'min costs' => 'Minimalne koszty',
1179 'min delay' => 'Minimalne opóźnienia',
1180 'min size' => 'Min rozmiar obiektu (KB):',
1181 'minimal' => 'Minimalne/y',
1182 'minutes' => 'Minuty',
1183 'misc-options' => 'Opcje dodatkowe',
1184 'missing dat' => 'Nie odnaleziono zaszyfrowanego archiwum',
1185 'missing gz' => 'Nie odnaleziono odszyfrowanego archiwum',
1186 'mode' => 'Tryb',
1187 'modem' => 'Modem',
1188 'modem configuration' => 'Konfiguracja modemu',
1189 'modem on com1' => 'Modem na COM1',
1190 'modem on com2' => 'Modem na COM2',
1191 'modem on com3' => 'Modem na COM3',
1192 'modem on com4' => 'Modem na COM4',
1193 'modem on com5' => 'Modem na COM5',
1194 'modem settings have errors' => 'Ustawienia modemu posiadają błędu',
1195 'modem speaker on' => 'Modem speaker on:',
1196 'modify' => 'Modyfikuj',
1197 'modulation' => 'Modulacja',
1198 'monday' => 'Poniedziałek',
1199 'month' => 'Miesiac',
1200 'monthly firewallhits' => 'miesięczne zdarzenia zapory',
1201 'monthly start day bad' => 'Początek okresu miesięcznego jest niepoprawny',
1202 'monthly traffic bad' => 'Monthly volume is not correct',
1203 'monthly volume' => 'Monthly volume',
1204 'monthly volume start day' => 'Pierwszy dzień okresu miesięcznego',
1205 'monthly volume start day short' => 'Pierwszy dzień',
1206 'months' => 'miesiące',
1207 'more' => 'więcej',
1208 'mount' => 'Montuj',
1209 'mounted on' => 'Zamontowany w',
1210 'mpfire' => 'Odtwarzać mediów dla IPFire',
1211 'mpfire controls' => 'Zarządzanie MPFire',
1212 'mpfire playlist' => 'Playlist\'a MPFire ',
1213 'mpfire scanning' => 'Skanuj w poszukiwaniu nowych plików',
1214 'mpfire search' => 'MPFire Szukaj',
1215 'mpfire songs' => 'MPFire lista utworów',
1216 'mpfire webradio' => 'MPFire Webradio',
1217 'mtu QoS' => 'Ta opcja nie zmienia globalnego MTU, a jedynie MTU dla QoS.',
1218 'my new share' => 'Mój nowy zasób',
1219 'name' => 'Nazwa',
1220 'name is invalid' => 'Nazwa jest nieprawidłowa',
1221 'name must only contain characters' => 'Nazwa może zawierać jedynie litery.',
1222 'name too long' => 'Pełna nazwa użytkownika lub nazwa hosta są zbyt długie',
1223 'nat-traversal' => 'Nat Traversal:',
1224 'needreboot' => 'Aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia',
1225 'net' => 'Sieć',
1226 'net address' => 'adres sieci',
1227 'net config' => 'Konfiguracja sieci',
1228 'net config type' => 'rodzaj konfiguracji sieci',
1229 'net config type help' => 'GREEN - sieć lokalna, RED - internet, BLUE - WLAN, ORANGE - DMZ.',
1230 'net to net vpn' => 'Net-to-Net Virtual Private Network',
1231 'net traffic newversion' => 'Dostępna nowa wersja Net-Traffic:',
1232 'net-traffic configuration' => 'Konfiguracja Net-Traffic',
1233 'netbios name' => 'Nazwa Netbios',
1234 'netmask' => 'Maska sieci',
1235 'network' => 'Sieć',
1236 'network added' => 'Custom network added',
1237 'network configuration' => 'Konfiguracja sieci',
1238 'network internal' => 'Sieć (wewnętrzna)',
1239 'network options' => 'Opcje sieci',
1240 'network other' => 'Sieć (inne)',
1241 'network red' => 'Sieć (zewnętrzna)',
1242 'network removed' => 'Custom network removed',
1243 'network status information' => 'Informacje o stanie sieci',
1244 'network time' => 'Używaj sieciowego serwera czasu:',
1245 'network time from' => 'Uzyskaj czas z sieciowego serwera czasu',
1246 'network traffic graphs' => 'Wykresy ruchu sieciowego',
1247 'network traffic graphs external' => 'Wykresy Net-Traffic (sieć zewn.)',
1248 'network traffic graphs internal' => 'Net-Traffic graphs (sieć wewn.)',
1249 'network traffic graphs others' => 'Sieć (inne)',
1250 'network updated' => 'Custom Network updated',
1251 'networks settings' => 'Zapora - ustawienia sieci',
1252 'new optionsfw later' => 'Twoja zmiany będą aktywne po ponownym uruchomieniu',
1253 'new optionsfw must boot' => 'Musisz ponownie uruchomić serwer IPFire',
1254 'newer' => 'Nowsze',
1255 'next' => 'następny',
1256 'no' => 'Nie',
1257 'no alcatelusb firmware' => 'Brak firmware dla Alcatel USB. Proszę o jego wgranie.',
1258 'no cfg upload' => 'Brak danych do wgrania',
1259 'no dhcp lease' => 'Brak przydzielonych dzierżaw DHCP',
1260 'no eciadsl synch.bin file' => 'Brak pliku ECI ADSL synch.bin. Proszę o jego wgranie.',
1261 'no filter pass' => 'Proszę wprowadzić standardową klasę dla pakietów niefiltrowanych.',
1262 'no fritzdsl driver' => 'Brak sterownika Fritz!DSL. Proszę o jego wgranie.',
1263 'no information available' => 'Brak dostępnych informacji.',
1264 'no log selected' => 'Nie wybrano logu',
1265 'no modem selected' => 'Nie wybrano modemu',
1266 'no set selected' => 'Nie wybrano ustawienia',
1267 'no time limit' => 'nieograniczony czas',
1268 'none found' => 'nic nie znaleziono',
1269 'nonetworkname' => 'Nie podano nazwy sieci',
1270 'noservicename' => 'Nie podano nazwy usługi',
1271 'not a valid ca certificate' => 'Brak poprawnego certyfikatu CA.',
1272 'not enough disk space' => 'Brak miejsca na dysku',
1273 'not present' => '<b>Nie</b> występuje',
1274 'not running' => 'nie uruchomiony',
1275 'not set' => 'nie ustawiono',
1276 'notes' => 'Uwagi',
1277 'november' => 'Listopad',
1278 'ntp common settings' => 'Ustawienia podstawowe',
1279 'ntp configuration' => 'Konfiguracja NTP',
1280 'ntp must be enabled to have clients' => 'NTP must be enabled to have clients.',
1281 'ntp server' => 'Serwer NTP',
1282 'ntp sync' => 'Synchronizacja',
1283 'ntp syncro disabled' => 'Synchronizacja NTP wyłączona',
1284 'ntp syncro enabled' => 'Synchronizacja NTP włączona',
1285 'ntpd restarted' => 'ntpd zrestartowany',
1286 'number' => 'Numer:',
1287 'o-no' => 'Nieaktywny',
1288 'o-yes' => 'Aktywny',
1289 'october' => 'Październik',
1290 'off' => 'wył',
1291 'ok' => 'OK',
1292 'older' => 'Starsze',
1293 'on' => 'wł',
1294 'online help en' => 'Pomoc online (po angielsku)',
1295 'only digits allowed in holdoff field' => 'Only digits allowed in holdoff field',
1296 'only digits allowed in max retries field' => 'W polu maksymalna liczba powtórzeń mogą być tylko cyfry.',
1297 'only digits allowed in the idle timeout' => 'W polu czas bezczynności mogą być tylko cyfry.',
1298 'only red' => 'Tylko RED',
1299 'open to all' => 'Nadpisz dostęp zewnętrzny do wszystkich',
1300 'openssl produced an error' => 'OpenSSL spowodował błąd',
1301 'openvpn client' => 'Klient OpenVPN',
1302 'openvpn log' => 'Log OpenVPN',
1303 'openvpn server' => 'Serwer OpenVPN',
1304 'optional at cmd' => 'dodatkowe polecenia AT',
1305 'optional data' => '3. Dodatkowe ustawienia:',
1306 'options' => 'Opcje',
1307 'options fw' => 'Opcje zapory',
1308 'optionsfw portlist hint' => 'Lista portów powinna być oddzielana przecinkami (np. 137,138). Można zdefiniować maksymalnie 15 portów dla protokołu.',
1309 'optionsfw warning' => 'Zmiana tych opcji oznacza ponowne uruchomienie zapory',
1310 'or' => 'lub',
1311 'orange' => 'ORANGE',
1312 'organization cant be empty' => 'Pole organizacji nie może być puste',
1313 'organization name' => 'Nazwa organizacji',
1314 'organization too long' => 'Nazwa organizacji jest zbyt długa; nie powinna być dłuższa niż 60 znaków.',
1315 'original' => 'Original',
1316 'os level' => 'OS Level',
1317 'other countries' => 'Pozostałe kraje',
1318 'other login script' => 'Inny skrypt logowania',
1319 'otherip' => 'inne IP',
1320 'otherport' => 'inny port',
1321 'out' => 'Wyj',
1322 'outgoing' => 'wyjściowy',
1323 'outgoing firewall' => 'Zapora wyjściowa',
1324 'outgoing firewall add ip group' => 'Dodaj grupę adresów IP',
1325 'outgoing firewall add mac group' => 'Dodaj grupę adresów MAC',
1326 'outgoing firewall edit ip group' => 'Edytuj grupę adresów IP',
1327 'outgoing firewall edit mac group' => 'Edytuj grupę adresów MAC',
1328 'outgoing firewall group error' => 'Grupa o takiej nazwie już istnieje.',
1329 'outgoing firewall groups' => 'Grupy zapory',
1330 'outgoing firewall ip groups' => 'Grupy adresów IP zapory wyjściowej',
1331 'outgoing firewall mac groups' => 'Grupy adresów MAC zapory wyjściowej',
1332 'outgoing firewall mode0' => 'W tym trybie wszyscy klienci mają dostęp do internetu bez żadnych restrykcji.',
1333 'outgoing firewall mode1' => 'W tym trybie tylko połączenia określone w regułach są dozwolone.',
1334 'outgoing firewall mode2' => 'W tym trybie wszystkie połączenia są dozwolone z wyjątkiem tych określonych w regułach.',
1335 'outgoing firewall outgoing firewall reserved groupname' => 'Proszę użyć innej nazwy grupy-ta jest zarezerwowana.',
1336 'outgoing firewall p2p allow' => 'protokoły p2p są dozwolone',
1337 'outgoing firewall p2p deny' => 'protokoły p2p są zabronione',
1338 'outgoing firewall p2p description 1' => 'Przycisk',
1339 'outgoing firewall p2p description 2' => 'oznacza, że protokoły p2p są dozwolone lub',
1340 'outgoing firewall p2p description 3' => ' że protokoły p2p są zabronione.',
1341 'outgoing firewall reset' => 'Resetuj wszystko',
1342 'outgoing firewall view group' => 'Zobacz grupę',
1343 'outgoing firewall warning' => 'Nie wybranie ip lub mac powoduje ich ignorowanie',
1344 'outgoing traffic in bytes per second' => 'Ruch wychodzący',
1345 'override mtu' => 'Nadpisz domyślne MTU',
1346 'ovpn' => 'OpenVPN',
1347 'ovpn con stat' => 'Statystyki połączeń OpenVPN',
1348 'ovpn config' => 'OVPN-Konfig',
1349 'ovpn device' => 'Urządzenie OpenVPN:',
1350 'ovpn dl' => 'Pobierz konfig OVPN',
1351 'ovpn log' => 'Log OVPN',
1352 'ovpn on blue' => 'OpenVPN na int. BLUE',
1353 'ovpn on orange' => 'OpenVPN na int. ORANGE',
1354 'ovpn on red' => 'OpenVPN na int. RED',
1355 'ovpn server status' => 'Stan serwera OpenVPN:',
1356 'ovpn subnet' => 'Podsieć OpenVPN (np. 10.0.10.0/255.255.255.0)',
1357 'ovpn subnet is invalid' => 'Podsieć OpenVPN jest niepoprawna.',
1358 'ovpn subnet overlap' => 'Podsieć OpenVPN zachodzi na : ',
1359 'ovpn_fastio' => 'Fast-IO',
1360 'ovpn_fragment' => 'Rozmiar fragmentu',
1361 'ovpn_mssfix' => 'MSSFIX Size',
1362 'ovpn_mtudisc' => 'Odszukiwanie MTU',
1363 'ovpn_processprio' => 'Priorytet procesu',
1364 'ovpn_processprioD' => 'Deeply',
1365 'ovpn_processprioED' => 'Extremely deeply',
1366 'ovpn_processprioEH' => 'Ekstremalnie wysoki',
1367 'ovpn_processprioEN' => 'Wyższy niż normalnie',
1368 'ovpn_processprioH' => 'Wysoki',
1369 'ovpn_processprioLN' => 'More deeply than normal',
1370 'ovpn_processprioN' => 'Normalny',
1371 'ovpn_processprioVD' => 'Very deeply',
1372 'ovpn_processprioVH' => 'Bardzo wysoki',
1373 'ovpnstatus log' => 'OVPN-Status-Log',
1374 'ovpnsys log' => 'OVPN-System-Log',
1375 'package failed to install' => 'Błąd instalacji pakietu.',
1376 'pagerefresh' => 'Strona jest odświeżana, proszę czekać.',
1377 'pakfire accept all' => 'Czy chcesz zainstalować wszystkie pakiety?',
1378 'pakfire ago' => 'temu.',
1379 'pakfire available addons' => 'Dostępne dodatki:',
1380 'pakfire configuration' => 'Konfiguracja Pakfire',
1381 'pakfire core update auto' => 'Instaluj aktualizacje jądra automatycznie:',
1382 'pakfire core update level' => 'Aktualizacja jądra',
1383 'pakfire health check' => 'Sprawdź czy mirror jest dostępny (ping):',
1384 'pakfire install description' => 'Proszę wybrać jedną lub kilka pozycji z poniższej listy, <br /> a następnie kliknąć plus aby zainstalować.',
1385 'pakfire install package' => 'Zamierzasz zainstalować następujące pakiety: ',
1386 'pakfire installed addons' => 'Zainstalowane dodatki:',
1387 'pakfire last core list update' => 'Sprawdzenie aktualizacja jądra:',
1388 'pakfire last package update' => 'Ostatnia aktualizacja listy pakietów:',
1389 'pakfire last serverlist update' => 'Ostatnia aktualizacja listy serwerów:',
1390 'pakfire last update' => 'Ostatnia aktualizacja:',
1391 'pakfire possible dependency' => ' Pewne pakiety mogą wymagać zależności. Oto lista pakietów które muszę zostać zainstalowane.',
1392 'pakfire register' => 'Register at pakfire-server:',
1393 'pakfire system state' => 'Status systemu',
1394 'pakfire uninstall description' => 'Proszę wybrać jedną lub kilka pozycji z poniższej listy, <br /> a następnie kliknąć minus aby odinstalować.',
1395 'pakfire uninstall package' => 'Zamierzasz odinstalować następujące pakiety: ',
1396 'pakfire update daily' => 'Szukaj aktualizacje codziennie:',
1397 'pakfire updates' => 'Dostępne aktualizacje:',
1398 'pakfire working' => 'Pakfire pracuje ... Proszę poczekać na zakończenie wszystkich operacji.',
1399 'pap or chap' => 'PAP lub CHAP',
1400 'parentclass' => 'Klasa nadrzędna',
1401 'parentclass add' => 'Dodaj klasę nadrzędną',
1402 'password' => 'Hasło:',
1403 'password contains illegal characters' => 'Hasło zawiera niepoprawne znaki.',
1404 'password crypting key' => 'Hasło chroniące klucz',
1405 'password not set' => 'Nie ustawiono hasła.',
1406 'password too short' => 'Hasło jest za krótkie.',
1407 'passwords do not match' => 'Hasła nie pasują do siebie.',
1408 'passwords must be at least 6 characters in length' => 'Hasła muszą mieć długość minumum 6 znaków',
1409 'path to directory' => 'ścieżka do zasobu',
1410 'pc' => 'Stacja robocza',
1411 'pc add' => 'Dodaj stację roboczą',
1412 'pdc options' => 'Opcje PDC',
1413 'percentage' => 'Procentowo',
1414 'persistent' => 'Persistent',
1415 'pfs yes no' => 'Perfect Forward Secrecy (PFS)',
1416 'phase1 group' => 'Grupa fazy 1',
1417 'phonebook entry' => 'Wpis ksiązki tel:',
1418 'ping disabled' => 'Wyłącz odpowiadanie na ping',
1419 'pkcs12 file password' => 'Hasło pliku PKCS12',
1420 'play' => 'Graj',
1421 'polfile' => 'Polfile',
1422 'policy' => 'Polityka',
1423 'port' => 'Port',
1424 'port forwarding configuration' => 'Konfiguracja przekierowania portów',
1425 'ports' => 'Porty',
1426 'portscans' => 'skanowania portów',
1427 'pots' => 'Klasyczna linia analogowa',
1428 'ppp setup' => 'Konfiguracja PPP',
1429 'pppoe' => 'PPPoE',
1430 'pppoe settings' => 'Dodatkowe ustawienia PPPoE:',
1431 'pptp settings' => 'Dodatkowe ustawienia PPTP:',
1432 'pre-shared key is too short' => 'Klucz współdzielony jest za krótki.',
1433 'prefered master' => 'Preferowany Master',
1434 'present' => 'Present',
1435 'prev' => 'poprzedni',
1436 'primary dns' => 'Podstawowy DNS:',
1437 'primary ntp server' => 'Podstawowy serwer NTP',
1438 'primary wins server address' => 'Adres podstawowego serwera WINS',
1439 'printcap name' => 'Printercap name',
1440 'printer' => 'Drukarka',
1441 'printername' => 'Nazwa drukarki',
1442 'printing' => 'Drukowanie',
1443 'printing options' => 'opcje drukowania',
1444 'priority' => 'Priorytet',
1445 'processes' => 'Procesy',
1446 'profile' => 'Profil',
1447 'profile deleted' => 'Usunięto profil: ',
1448 'profile has errors' => 'Profil posiada błędy',
1449 'profile made current' => 'Ustawiono aktualny profil: ',
1450 'profile name' => 'Nazwa profilu:',
1451 'profile name not given' => 'Nie wprowadzono nazwy profilu.',
1452 'profile saved' => 'Zapisano profil: ',
1453 'profiles' => 'Profile:',
1454 'proto' => 'Proto',
1455 'protocol' => 'Protokół:',
1456 'proxy' => 'Proxy',
1457 'proxy access graphs' => 'Wykresy dostępu do Proxy',
1458 'proxy admin password' => 'Hasło administratora Cache',
1459 'proxy cachemgr' => 'Aktywuj cachemanager',
1460 'proxy errmsg filedescriptors' => 'Niepoprawna wartość w polu filedescriptors',
1461 'proxy filedescriptors' => 'Ilość fildescriptors',
1462 'proxy log viewer' => 'Przeglądanie logów Proxy',
1463 'proxy logs' => 'Logi Proxy',
1464 'proxy no proxy extend' => 'lub wprowadź listę celów, które będą pomijane przez proxy',
1465 'proxy no proxy local' => 'Zabraniaj na lokalny proxy cache dla sieci BLUE/GREEN',
1466 'proxy port' => 'Port Proxy',
1467 'proxy reconfigure' => 'Zapisz i zładuj',
1468 'psk' => 'PSK',
1469 'pulse' => 'Pulse',
1470 'pulse dial' => 'Pulse dial:',
1471 'qos add subclass' => 'Dodaj podklasę',
1472 'qos graphs' => 'Wykresy Qos',
1473 'qos warning' => 'Reguła <strong>musi</strong> być zapisana, w przeciwnym razie będzie odrzucona!',
1474 'quick control' => 'Quick Control',
1475 'quick playlist' => 'Szybka lista',
1476 'ram' => 'RAM',
1477 'read bytes' => 'Odczyt bajtow',
1478 'read list' => 'lista hostów tylko do odczytu',
1479 'real address' => 'Prawdziwy adres',
1480 'reboot' => 'Reboot',
1481 'reboot ask' => 'Restart?',
1482 'reboot question' => 'Dodatkowe zapytanie dla restartu i wyłączenia',
1483 'reboot schedule' => 'Planowanie ponownego uruchamiania IPFire',
1484 'reboot sure' => 'Czy na pewno uruchomić ponownie system?',
1485 'rebooting' => 'Ponowne uruchamianie',
1486 'rebooting ipfire' => 'Ponowne uruchamianie IPFire',
1487 'reconnect' => 'Połącz ponownie',
1488 'reconnection' => 'Ponowne łączenie',
1489 'red' => 'Internet',
1490 'references' => 'Referencje',
1491 'refresh' => 'Odśwież',
1492 'refresh index page while connected' => 'Odśwież stronę index.cgi po połączeniu',
1493 'refresh update list' => 'Odśwież listę aktualizacji',
1494 'registered user rules' => 'Reguły Sourcefire VRT dla zarejestrowanych użytkowników',
1495 'released' => 'Opublikowany',
1496 'reload' => 'wczytaj',
1497 'remark' => 'Komentarz',
1498 'remark title' => 'Komentarz:',
1499 'remote access' => 'Zdalny dostęp',
1500 'remote announce' => 'Remote Announce',
1501 'remote browse sync' => 'Remote Browse Sync',
1502 'remote host/ip' => 'Zdalny host/IP',
1503 'remote logging' => 'Zdalne logowanie',
1504 'remote subnet' => 'Zdalna podsieć:',
1505 'remote subnet is invalid' => 'Zdalne podsieć jest nieprawidłowa.',
1506 'removable device advice' => 'Podłącz urządzenie, odśwież, a następnie wciśnij montuj. Odmontuj zanim usuniesz urządzenie.',
1507 'remove' => 'Usuń',
1508 'remove ca certificate' => 'Usuń certyfikat CA',
1509 'remove x509' => 'Usuń x509',
1510 'repeat' => 'Powtórz',
1511 'reportfile' => 'Plik raportu',
1512 'reportlevel' => 'Poziom szczegółów',
1513 'request' => 'Żądanie',
1514 'requested data' => '1. Ustawienia połączenia:',
1515 'reserved dst port' => 'Port docelowy jest zarezerwowany przez IPFire. Używaj tylko:',
1516 'reserved src port' => 'Port źródłowy jest zarezerwowany przez IPFire. Używaj tylko:',
1517 'reset' => 'Reset',
1518 'reset shares' => 'Resetuj zasób',
1519 'resetglobals' => 'Resetuj globalne ustawienia ',
1520 'resetpolicy' => 'Resetuj politykę do domyślnej',
1521 'resetshares' => 'Resetoważ zasoby?',
1522 'resetting the vpn configuration will remove the root ca, the host certificate and all certificate based connections' => 'Reset ustawień VPN spowoduje usunięcie certyfikatu root CA, certyfikatu hosta oraz wszystkich połączeń opartych na certyfikatach',
1523 'restart' => 'Restart',
1524 'restart ovpn server' => 'Restart serwera OpenVPN',
1525 'restore' => 'Przywróć',
1526 'restore defaults' => 'Przywróć domyślne',
1527 'restore hardware settings' => 'Przywróć ustawienia sprzętu',
1528 'restore settings' => 'Reset ustawień',
1529 'reverse sort' => 'Sortuj w odwrotnym porządku chronologicznym',
1530 'root' => 'Root',
1531 'root certificate' => 'Certyfikat Root',
1532 'root path' => 'Ścieżka Root',
1533 'root user password' => 'Hasło Root',
1534 'route subnet is invalid' => 'Dodatkowa wypychana ścieżka sieci jest niepoprawna',
1535 'router ip' => 'Adres IP routera:',
1536 'routing table entries' => 'Wpisy tablicy routingu:',
1537 'rsvd dst port overlap' => 'Zakres portów docelowych zachodzi na zarezerwowany dla IPFire port:',
1538 'rsvd src port overlap' => 'Zakres portów źródłowych zachodzi na zarezerwowany dla IPFire port:',
1539 'rules already up to date' => 'Reguły są aktualne',
1540 'running' => 'URUCHOMIONE',
1541 'safe removal of umounted device' => 'Możesz bezpiecznie usunąć odmontowane urządzenie',
1542 'samba' => 'Samba',
1543 'samba status' => 'Status Samby',
1544 'saturday' => 'Sobota',
1545 'save' => 'Zapisz',
1546 'save config' => 'zapisz ustawienia',
1547 'save error' => 'Nie można zapisać konfiguracji do pliku archiwum',
1548 'save settings' => 'Zapisz ustawienia',
1549 'save-adv-options' => 'Zapisz zaawansowane ustawienia',
1550 'script name' => 'Nazwa skryptu:',
1551 'secondary dns' => 'Zapasowy DNS:',
1552 'secondary ntp server' => 'Zapasowy serwer NTP',
1553 'secondary wins server address' => 'Adres zapasowego serwera WINS',
1554 'seconds' => 'Sek',
1555 'section' => 'Sekcja',
1556 'secure shell server' => 'Secure Shell Server',
1557 'security' => 'Bezpieczeństwo',
1558 'security options' => 'Opcje zabezpieczeń',
1559 'select' => 'Wybierz',
1560 'select dest net' => 'Wybierz sieć docelową.',
1561 'select media' => 'Wybierz nośnik <br />(wspierany jest tylko FAT dla nośników wymiennych)',
1562 'select source net' => 'Wybierz sieć źródłową. Jeżeli nie posiadasz skonfigurowanych sieci ORAGNE lub BLUE DMZ Pinholes nie są wymagane.',
1563 'selecttraffic' => 'Select utilization-overview:',
1564 'send cr' => 'ISP requires Carriage Return:',
1565 'send email notification' => 'Włącz informowania przez e-mail',
1566 'send test mail' => 'Wyślij testowego maila',
1567 'september' => 'Wrzesień',
1568 'serial' => 'Serial',
1569 'server reserved' => 'Nazwa serwera połączenia jest zastrzeżona i niedozwolona',
1570 'server string' => 'Server String',
1571 'service' => 'Usługa',
1572 'service added' => 'Dodano niestandardową usługę sieciową',
1573 'service name' => 'Nazwa usługi:',
1574 'service removed' => 'Usunięto niestandardową usługę sieciową',
1575 'service updated' => 'Zmieniono niestandardową usługę sieciową',
1576 'servicename' => 'Nazwa usługi',
1577 'services' => 'Usługi',
1578 'services settings' => 'Zapora - ustawienia usług',
1579 'set' => 'ustaw',
1580 'set time now' => 'Ustaw czas teraz',
1581 'set time now help' => 'Aby wykonać synchronizację w dowolnym czasie, naciśnij przycisk<i>Ustaw czas teraz</i>. Należy zwrócić uwagę, że proces synchronizacji może zająć kilka minut.',
1582 'settings' => 'Ustawienia',
1583 'shaping add options' => 'Dodaj usługę',
1584 'shaping list options' => 'Kształtowanie ruchu - usługi',
1585 'shared' => 'współdzielona',
1586 'sharename' => 'Nazwa zasobu',
1587 'shares' => 'Zasoby',
1588 'show ajax speedmeter in footer' => 'Wyświetlaj pomiar szybkości w Ajax\'ie',
1589 'show areas' => 'show areas',
1590 'show ca certificate' => 'Pokaż certyfikat CA',
1591 'show certificate' => 'Pokaż certyfikat',
1592 'show crl' => 'Pokaż listę odwołań certyfikatów',
1593 'show host certificate' => 'Pokaż certyfikat hosta',
1594 'show last x lines' => 'Pokaż ostatnie x linii',
1595 'show lines' => 'Pokaż linie',
1596 'show root certificate' => 'Pokaż certyfikat root',
1597 'show share options' => 'Pokaż opcje zasobu',
1598 'shuffle' => 'Losowo',
1599 'shutdown' => 'Wyłącz',
1600 'shutdown ask' => 'Wyłączyć?',
1601 'shutdown control' => 'Kontrola wyłączenia',
1602 'shutdown sure' => 'Czy jesteś pewien, że chcesz wyłączyć?',
1603 'shutdown2' => 'Wyłącz:',
1604 'shutting down' => 'Wyłączanie',
1605 'shutting down ipfire' => 'Wyłączanie IPFire',
1606 'since' => 'od',
1607 'sitekey' => 'Sitekey',
1608 'sitekeyfile' => 'Sitekeyfile',
1609 'size' => 'Rozmiar',
1610 'smart information' => 'Informacje S.M.A.R.T.',
1611 'smartwarn1' => 'Urządzenie:',
1612 'smartwarn2' => 'raportuje błąd S.M.A.R.T.',
1613 'smbreload' => 'Reload samba',
1614 'smbrestart' => 'Restart samby',
1615 'smbstart' => 'Start samba',
1616 'smbstop' => 'Stop samba',
1617 'smtphost' => 'Host SMTP',
1618 'smtpport' => 'Port SMTP',
1619 'snort hits' => 'Całkowita liczba aktuwnych reguł dla',
1620 'snort working' => 'Snort pracuje.... Proszę poczekać na zakończenie wszystkich operacji.',
1621 'socket options' => 'Socket options',
1622 'sort ascending' => 'Sortuj rosnąco',
1623 'sort descending' => 'Sortuj malejąco',
1624 'sound' => 'Dźwięk',
1625 'source' => 'Źródło',
1626 'source ip' => 'Źródłowe IP',
1627 'source ip and port' => 'Źródłowe IP: Port',
1628 'source ip bad' => 'Niepoprawny adres IP lub adres sieci.',
1629 'source ip in use' => 'Źródłowe IP w użyciu:',
1630 'source ip or net' => 'Źródłowe IP lub sieć',
1631 'source net' => 'Sieć źródłowa',
1632 'source network' => 'Źródłowe IP lub sieć (puste oznacza wszystkie):',
1633 'source port' => 'Port źródłowy',
1634 'source port in use' => 'Port źródłowy w użyciu:',
1635 'source port numbers' => 'Port źródłowy musi być prawidłowym numerem portu lub zakresem portów.',
1636 'source port overlaps' => 'Port źródłowy zachodzi na istniejący zakres portów.',
1637 'speaker off' => 'Głośnik wył:',
1638 'speaker on' => 'Głośnik wł:',
1639 'squid extension methods' => 'Twoja lista <tt>extension_methods</tt>',
1640 'squid extension methods invalid' => 'Twoja lista \'extension_methods\' może zawierać wyrazy (litery i cyfry) pisane dużymi literami i oddzielone spacjami. ',
1641 'squid fix cache' => 'Napraw cache',
1642 'src port' => 'Port źr.',
1643 'srcprt range overlaps' => 'Zakres portów źródłowych zachodzi na istniejącą numer portu.',
1644 'srcprt within existing' => 'Port źródłowy zawiera się w aktualnie zdefiniowanym zakresie portów.',
1645 'ssdmz pinholes' => 'DMZ Pinholes',
1646 'ssh access' => 'Dostęp SSH',
1647 'ssh access tip' => 'SSH nie wykorzystuje domyślnego dla IPFire portu 222!',
1648 'ssh fingerprint' => 'Odcisk palca',
1649 'ssh host keys' => 'Klucze hosta SSH',
1650 'ssh is disabled' => 'SSH jest wyłączony. Zatrzymywanie.',
1651 'ssh is enabled' => 'SSH jest włączony. Ponowne uruchamianie.',
1652 'ssh key' => 'Klucz',
1653 'ssh key size' => 'Długość (bitów)',
1654 'ssh keys' => 'Zezwalaj na autentykację kluczem publicznym',
1655 'ssh no auth' => 'Nie dopuszczono żadnej metody autentykacji. Uniemożliwi to zalogowanie do systemu',
1656 'ssh passwords' => 'Zezwalaj na autentykację hasłem',
1657 'ssh port' => 'Ustaw port SSH na 22 (domyślny dla IPFire to 222)',
1658 'ssh portfw' => 'Zezwalaj na przekierowania TCP',
1659 'ssh tempstart15' => 'Zatrzymaj serwer SSH za 15 minut',
1660 'ssh tempstart30' => 'Zatrzymaj serwer SSH za 30 minut',
1661 'ssh1 disabled' => 'SSHv1 jest wyłączony, od klientów wymagana będzie wersja 2.',
1662 'ssh1 enabled' => 'SSHv1 jest włączona, starsze programy klienckie będą wspierane.',
1663 'ssh1 support' => 'Wspieraj wersję pierwszą protokołu SSH (wymagane tylko dla starych klientów)',
1664 'ssnetwork status' => 'Stan sieci',
1665 'sspasswords' => 'Hasła',
1666 'ssport forwarding' => 'Przekierowanie portów',
1667 'ssproxy graphs' => 'Wykresy Proxy',
1668 'sssystem status' => 'Stan systemu',
1669 'sstraffic' => 'Net-Traffic',
1670 'sstraffic graphs' => 'Wykresy ruchu',
1671 'standard login script' => 'Standardowy skrypt logowania',
1672 'start' => 'Start',
1673 'start address' => 'Adres początku:',
1674 'start ovpn server' => 'Uruchom serwer OpenVPN',
1675 'state or province' => 'Stan lub prowincja',
1676 'static ip' => 'Statyczne IP',
1677 'status' => 'Status',
1678 'status information' => 'Status information',
1679 'status ovpn' => '4. OpenVPN Status / Konfiguracja:',
1680 'std classes' => 'Klasy standardowe',
1681 'stop' => 'Stop',
1682 'stop ovpn server' => 'Zatrzymaj serwer OpenVPN',
1683 'stopped' => 'ZATRZYMANE',
1684 'subject' => 'Temat',
1685 'subject test' => 'E-mail testowy',
1686 'subject warn' => 'Ostrzeżenie - osiągnięto poziom ostrzeżenia',
1687 'subnet' => 'Podsieć',
1688 'subnet is invalid' => 'Maska sieci jest niepoprawna',
1689 'subscripted user rules' => 'Reguły Sourcefire VRT z subskrypcją',
1690 'successfully refreshed updates list' => 'Pomyślnie odświeżono listę aktualizacji.',
1691 'summaries kept' => 'Przechowuj podsumowania przez',
1692 'sunday' => 'Niedziela',
1693 'swap' => 'Swap',
1694 'swap usage per' => 'Wykorzystanie Swap na',
1695 'system' => 'System',
1696 'system graphs' => 'Wykresy Systemu',
1697 'system information' => 'Informacje o systemie',
1698 'system log viewer' => 'Przegląd logów systemu',
1699 'system logs' => 'Logi systemu',
1700 'system status information' => 'Informacje o stanie systemu',
1701 'telephone not set' => 'Telephone not set.',
1702 'template' => 'Schemat',
1703 'template warning' => 'Masz 2 możliwości skonfigurowania QoS. Pierwsza to naciśnięcie przycisku zapisz i skonfigurowanie klas i reguł samodzielnie. Druga to wciśnięcie przycisku schemat aby utworzyć klasy i reguły ze schematu.',
1704 'test' => 'test',
1705 'test email could not be sent' => 'Nie można wysłać maila testowego',
1706 'test email was sent' => 'Mail testowy został wysłany poprawnie',
1707 'the following update was successfully installed' => 'Następująca aktualizacja została prawidłowo zainstalowana',
1708 'the statistics were last updated at' => 'Ostatnia aktualizacja statystyk: ',
1709 'theme' => 'Schemat',
1710 'there are updates' => 'Dostępne są nowe aktualizacje dla twojego systemu. Proszę przejść do sekcji aktualizacje aby uzyskać więcej informacji.',
1711 'there are updates available' => 'Dostępne są nowe aktualizacje dla twojego systemu. Zalecane jest wykonanie aktualizacji tak szybko jak to możliwe',
1712 'there was no file upload' => 'Nie wgrano żadnego pliku.',
1713 'this feature has been sponsored by' => 'Ta funkcjonalność jest sponsorowana przez',
1714 'this field may be blank' => 'To pole może być puste.',
1715 'this is not a valid archive' => 'Nie odnaleziono poprawnego archiwum.',
1716 'this is not an authorised update' => 'To nie jest autoryzowana aktualizacja.',
1717 'this months volume' => 'Ilość w tym miesiącu',
1718 'this update is already installed' => 'Ta aktualizacja jest już zainstalowana.',
1719 'this weeks volume' => 'Ilość w tym tygodniu',
1720 'thursday' => 'Czwartek',
1721 'time' => 'Czas',
1722 'time date manually reset' => 'Ręczny reset czasu/daty.',
1723 'time server' => 'Serwer czasu',
1724 'timeout must be a number' => 'Czas oczekiwania musi być liczbą.',
1725 'title' => 'Tytuł',
1726 'to' => 'Do',
1727 'to email adr' => 'Adres e-mail do',
1728 'to install an update' => 'Aby zainstalować aktualizację wgraj plik tgz.gpg:',
1729 'to warn email bad' => 'Niepoprawny adres e-mail do',
1730 'toggle' => 'pause/resume',
1731 'toggle enable disable' => 'Włącz lub wyłącz',
1732 'tone' => 'Tonowo',
1733 'tone dial' => 'Dzwonienie tonowe:',
1734 'too long 80 char max' => ' jest zbyt długi - maksymalnie 80 znaków',
1735 'total connection time' => 'Całkowity czas połączenia',
1736 'total hits for log section' => 'Liczba zdarzeń dla sekcji logów',
1737 'traffic back' => 'Wróć',
1738 'traffic calc time' => 'Czas obliczeń',
1739 'traffic calc time bad' => 'Czas obliczeń jest nieprawidłowy',
1740 'traffic info messages' => 'Informacje',
1741 'traffic monitor' => 'Monitor ruchu',
1742 'traffic on' => 'Ruch na',
1743 'traffic shaping' => 'Kształtowanie ruchu',
1744 'traffic shaping settings' => 'Ustawienia kształtowania rucu',
1745 'traffic warn level bad' => 'Poziom ostrzeżeń jest niepoprawny',
1746 'trafficblue' => 'WLAN',
1747 'trafficdate' => 'Data',
1748 'trafficfrom' => 'Od',
1749 'trafficgreen' => 'Sieć wewnętrzna',
1750 'trafficin' => 'Wejście',
1751 'trafficorange' => 'DMZ',
1752 'trafficout' => 'Wyjście',
1753 'trafficred' => 'Internet',
1754 'traffics' => 'Wykorzystanie pasma-przeglad:',
1755 'trafficsum' => 'Razem',
1756 'trafficto' => 'Do',
1757 'transfer limits' => 'Limity transferu',
1758 'transparent on' => 'Przezroczysty na',
1759 'tripwire' => 'Tripwire',
1760 'tripwire cronjob' => 'tripwire cronjob',
1761 'tripwire functions' => 'funkcje tripwire',
1762 'tripwire reports' => 'raporty tripwire',
1763 'tripwireoperating' => 'Proces został uruchomiony. Zadanie może zająć kilka minut. Proszę poczekać na automatyczne odświeżenie okna po zakończeniu operacji.',
1764 'tripwirewarningdatabase' => 'UWAGA - Twoja baza danych zostanie zaktualizowana przez dane z raportu. Proszę upewnić się, że nie są raportowane żadne nieautoryzowane zmiany. W tym celu niezbędny jest klucz lokalny.',
1765 'tripwirewarningkeys' => 'UWAGA - ta operacja spowoduje usunięcie aktualnych kluczy, konfiguracji i bazy danych i wygenerowanie nowych.',
1766 'tripwirewarningpolicy' => 'UWAGA - nastąpi przebudowanie twojej reguły oraz ponowną inicjalizację bazy danych. W związku z tym wymagane jest klucz strony i klucz lokalny.',
1767 'tuesday' => 'Wtorek',
1768 'type' => 'Typ',
1769 'umount' => 'Odmontuj',
1770 'umount removable media before to unplug' => 'Odmontuj nośnik wymienny przed odłączeniem urządzenia',
1771 'unable to alter profiles while red is active' => 'Nie można zastąpić profili kiedy interfejs RED jest aktywny.',
1772 'unable to contact' => 'Nie można połączyć',
1773 'unencrypted' => 'Nieszyfrowane',
1774 'uninstall' => 'Odinstaluj',
1775 'unix charset' => 'Kodowanie UNIX',
1776 'unix group' => ' grupa użytkownika UNIX',
1777 'unix password sync' => 'Synch haseł Unix',
1778 'unix shell' => 'UNIX Shell',
1779 'unknown' => 'NIEZNANY',
1780 'unnamed' => 'Bez nazwy',
1781 'update' => 'Aktualizuj',
1782 'update accelerator' => 'Update Accelerator',
1783 'update time' => 'Aktualizuj czas:',
1784 'update transcript' => 'Update transcript',
1785 'updatedatabase' => 'Aktualizuj bazę danych z ostatniego raportu',
1786 'updates' => 'Aktualizacje',
1787 'updates installed' => 'Zainstalowano aktualizację',
1788 'updates is old1' => 'Twój plik aktualizacji jest sprzed ',
1789 'updates is old2' => 'dni. Zalecamy jego aktualizację w zakładce <b>System>Aktualizacje/b>.',
1790 'updxlrtr 3 months' => 'trzech miesiący',
1791 'updxlrtr 6 months' => 'sześciu miesięcy',
1792 'updxlrtr all files' => 'wszystkie pliki ...',
1793 'updxlrtr cache dir' => 'Katalog Cache',
1794 'updxlrtr cache maintenance' => 'Utrzymanie Cache',
1795 'updxlrtr cache size' => 'Rozmiar Cache (w bajtach)',
1796 'updxlrtr cache statistics' => 'Statystyki Cache',
1797 'updxlrtr cancel download' => 'Anuluj pobieranie',
1798 'updxlrtr children' => 'Liczba procesów akceleratora',
1799 'updxlrtr common settings' => 'Ustawienia podstawowe',
1800 'updxlrtr condition download' => 'Pobierz',
1801 'updxlrtr condition nosource' => 'Brak źródła',
1802 'updxlrtr condition ok' => 'Aktualny',
1803 'updxlrtr condition outdated' => 'Nieaktualny',
1804 'updxlrtr condition suspended' => 'Wstrzymany',
1805 'updxlrtr condition unknown' => 'Nieznany',
1806 'updxlrtr configuration' => 'Konfiguracja Update accelerator',
1807 'updxlrtr current downloads' => 'Pliki pobrane do lokalnej pamięci cache',
1808 'updxlrtr current files' => 'Pliki znajdujące się w lokalnej pamięci cache',
1809 'updxlrtr daily' => 'dziennie',
1810 'updxlrtr data from cache' => 'Danych z pamięci cache (w bajtach)',
1811 'updxlrtr disk usage' => 'Wykorzystanie dysku',
1812 'updxlrtr efficiency index' => 'Indeks efektywności cache',
1813 'updxlrtr empty repository' => 'Pamięć cache jest pusta',
1814 'updxlrtr enable autocheck' => 'Włącz automatyczą kontrolę źródła',
1815 'updxlrtr enable log' => 'Włącz logi',
1816 'updxlrtr filename' => 'Nazwa',
1817 'updxlrtr files' => 'Pliki',
1818 'updxlrtr filesize' => 'Rozmiar',
1819 'updxlrtr full autosync' => 'Zastąp nieaktualne pliki podczas sprawdzania',
1820 'updxlrtr invalid disk usage' => 'Nieprawidłowa wartość w polu maks. wykorzystanie dysku',
1821 'updxlrtr invalid download rate' => 'Nieprawidłowa wartość w polu maks. pr. pobierania',
1822 'updxlrtr invalid num of children' => 'Nieprawidłowa liczba procesów akceleratora',
1823 'updxlrtr last access' => 'Ost. żądanie',
1824 'updxlrtr last checkup' => 'Ost. sprawdzenie źródła',
1825 'updxlrtr low download priority' => 'Obniż priorytet CPU dla pobierania',
1826 'updxlrtr maintenance' => 'Konserwacja',
1827 'updxlrtr marked as' => 'oznaczone jako',
1828 'updxlrtr max disk usage' => 'Maks. wykorzystanie dysku',
1829 'updxlrtr max download rate' => 'Maks. prędkość pobierania (kBit/s)',
1830 'updxlrtr month' => 'miesiąca',
1831 'updxlrtr monthly' => 'miesięcznie',
1832 'updxlrtr not accessed' => 'bez żądania od',
1833 'updxlrtr not enabled' => 'Update Accelerator nie jest włączony w zakładce web proxy',
1834 'updxlrtr other' => 'Inne',
1835 'updxlrtr passive mode' => 'Włącz tryb pasywny',
1836 'updxlrtr pending downloads' => 'Aktualnie pobierane',
1837 'updxlrtr performance options' => 'Opcje wydajności',
1838 'updxlrtr progress' => 'Postęp',
1839 'updxlrtr purge' => 'Oczyść',
1840 'updxlrtr remove file' => 'Usuń z cache',
1841 'updxlrtr save and restart' => 'Zapis i restart',
1842 'updxlrtr source' => 'Źródło',
1843 'updxlrtr source checkup' => 'Sprawdzanie źródeł',
1844 'updxlrtr source checkup schedule' => 'Planuj sprawdzanie źródeł',
1845 'updxlrtr statistics' => 'Statystyki',
1846 'updxlrtr statistics by source' => 'Statystyki wg. źródła',
1847 'updxlrtr summary' => 'Podsumowanie',
1848 'updxlrtr total cache size' => 'Całkowity rozmiar cache (w bajtach)',
1849 'updxlrtr total data from cache' => 'Danych dostarczonych z cache (w bajtach)',
1850 'updxlrtr total files' => 'Liczba plików w cache',
1851 'updxlrtr unknown' => 'Nieznany',
1852 'updxlrtr update accelerator' => 'Update Accelerator',
1853 'updxlrtr update information' => 'Dostępna jest nowsza wersja do pobrania. Wejdź na stronę <a href="http://update-accelerator.advproxy.net" target="_blank">http://update-accelerator.advproxy.net</a> aby uzyskać więcej informacji.',
1854 'updxlrtr update notification' => 'Informacja o aktualizacji!',
1855 'updxlrtr web proxy service required' => 'Usługa Web proxy musi być włączona aby używać Update Accelerator',
1856 'updxlrtr week' => 'tygodnia',
1857 'updxlrtr weekly' => 'tygodniowo',
1858 'updxlrtr year' => 'roku',
1859 'upgrade' => 'upgrade',
1860 'uplink speed' => 'Szybskość wysyłania (kbit/sec)',
1861 'uplink std class' => 'standardowa klasa wysyłania',
1862 'upload' => 'Wyślij',
1863 'upload a certificate' => 'Wyślij certyfikat:',
1864 'upload a certificate request' => 'Wyślij żądanie certyfikatu:',
1865 'upload ca certificate' => 'Wyślij certyfikat CA',
1866 'upload fcdsl.o' => 'TO BE REMOVED',
1867 'upload file' => 'Wyślij plik',
1868 'upload new ruleset' => 'Wyślij nowy zestaw reguł',
1869 'upload p12 file' => 'Wyślij plik Upload PKCS12',
1870 'upload static key' => 'Wyślij klucz statyczny',
1871 'upload successful' => 'Wysyłanie zakończone.',
1872 'upload synch.bin' => 'Wyślij synch.bin',
1873 'upload update file' => 'Wyślij plik aktualizacji:',
1874 'upstream password' => 'Upstream password:',
1875 'upstream proxy host:port' => 'Upstream proxy (host:port)',
1876 'upstream username' => 'Upstream username:',
1877 'uptime and users' => 'Uptime and users:',
1878 'url filter' => 'Filtr treści',
1879 'urlfilter access' => 'Dostęp',
1880 'urlfilter activity detection' => 'Wykrywanie aktywności',
1881 'urlfilter add new time constraint rule' => 'Dodaj regułę ograniczeń w czasie',
1882 'urlfilter add new user quota rule' => 'Dodaj regułę ograniczenia czasowego (quota)',
1883 'urlfilter add rule' => 'Dodaj',
1884 'urlfilter advanced settings' => 'Ustawienia zaawansowane',
1885 'urlfilter allow' => 'Zezwól',
1886 'urlfilter allow access' => 'Zezwól na dostęp',
1887 'urlfilter allowed domains' => 'Dozwolone domeny (jedna w linii)',
1888 'urlfilter allowed urls' => 'Dozwolone URL\'e (jeden w linii)',
1889 'urlfilter assigned quota users' => 'Przypisani użytkownicy (jeden w linii)',
1890 'urlfilter assigned users' => 'Przypisani użytkownicy',
1891 'urlfilter automatic blacklist update' => 'Automatyczna aktualizacja czarnej listy',
1892 'urlfilter automatic update schedule' => 'Zaplanuj automatyczne aktualizacje',
1893 'urlfilter back to main page' => 'Powrót do głównej strony',
1894 'urlfilter background image' => 'obraz tła filtru treści',
1895 'urlfilter background text' => 'Aby używać własnego obrazu tła na stronie blokady wyślij plik jpg przez poniższy formularz',
1896 'urlfilter backup' => 'Utwórz plik kopii',
1897 'urlfilter backup error' => 'Nie można utworzyć pliku kopii',
1898 'urlfilter backup settings' => 'Kopia ustawień filtra treści',
1899 'urlfilter banned clients' => 'Zablokowane adresy IP',
1900 'urlfilter blacklist age 1' => 'Ostatnia poprawna aktualizacja czarnej listy:',
1901 'urlfilter blacklist age 2' => 'dni temu',
1902 'urlfilter blacklist category name' => 'Nazwa kategorii czarnej listy',
1903 'urlfilter blacklist editor' => 'Edytor czarnej listy',
1904 'urlfilter blacklist editor info' => 'Utwórz i edytuj własną czarną listę',
1905 'urlfilter blacklist name' => 'Nazwa czarnej listy',
1906 'urlfilter blacklist update' => 'Aktualizacja czarnej listy',
1907 'urlfilter block' => 'Blokuj',
1908 'urlfilter block access' => 'Block access',
1909 'urlfilter block all' => 'Blokuj wszystkie URL\'e z wyjątkiem zezwolonych',
1910 'urlfilter block archives' => 'Blokuj skompresowane archiwa',
1911 'urlfilter block audio-video' => 'Blokuj pliki audio/wideo',
1912 'urlfilter block categories' => 'Kategorie czarnej listy',
1913 'urlfilter block executables' => 'Blokuj pliki wykonywalne',
1914 'urlfilter block ip' => 'Blokuj wywołania stron przez ich IP',
1915 'urlfilter block settings' => 'Ustawienia strony blokady',
1916 'urlfilter blocked domains' => 'Blokowane domeny (jedna w linii)',
1917 'urlfilter blocked expressions' => 'Blokowane wyrażenia (jako wyrażenie regularne)',
1918 'urlfilter blocked urls' => 'Blokowane URL\'e (jeden w linii)',
1919 'urlfilter category' => 'Kategoria',
1920 'urlfilter category all' => 'wszystkie',
1921 'urlfilter category data error' => 'Czarna lista jest pusta',
1922 'urlfilter category log' => 'Podziel logi na kategorie',
1923 'urlfilter category name error' => 'Wymagana nazwa kategorii czarnej listy',
1924 'urlfilter client' => 'Klient',
1925 'urlfilter configuration' => 'Konfiguracja filtra URL',
1926 'urlfilter constraint definition' => 'Definicja',
1927 'urlfilter constraint outside' => 'poza okr.',
1928 'urlfilter constraint within' => 'w okresie',
1929 'urlfilter copy rule' => 'Kopiuj',
1930 'urlfilter current files' => 'Pliki w lokalnym repozytorium',
1931 'urlfilter custom blacklist' => 'Własna czarna lista',
1932 'urlfilter custom expression list' => 'Własna lista wyrażeń',
1933 'urlfilter custom url' => 'Własne źródłowe URL\'e',
1934 'urlfilter custom url required' => 'Wymagane własne źródłowe URL\'e',
1935 'urlfilter custom whitelist' => 'Własna biała lista',
1936 'urlfilter daily' => 'codziennie',
1937 'urlfilter disabled' => 'wyłączony',
1938 'urlfilter domains' => 'Domeny (jedna w linii)',
1939 'urlfilter dont restart urlfilter' => 'Nie uruchamiaj ponownie filtra URL',
1940 'urlfilter dst' => 'Cel',
1941 'urlfilter dst error' => 'Przynajmniej 1 kategoria musi być wybrana',
1942 'urlfilter edit domains urls expressions' => 'Edycja domen, URL\'i oraz wyrażeń',
1943 'urlfilter edit time constraint rule' => 'Edytuj istniejącą regułę czasową',
1944 'urlfilter edit user quota rule' => 'Edytuj istniejącą regułę limitu czasowego',
1945 'urlfilter empty ads' => 'Blokowanie reklam pustym oknem',
1946 'urlfilter empty repository' => 'Lokalne repozytorium plików jest puste',
1947 'urlfilter enable automatic blacklist update' => 'Włącz automatyczne aktualizacje',
1948 'urlfilter enable custom blacklist' => 'Włącz własną czarną listę',
1949 'urlfilter enable custom expression list' => 'Włącz własną listę wyrażeń',
1950 'urlfilter enable custom whitelist' => 'Włącz własną białą listę',
1951 'urlfilter enable expression lists' => 'Włącz listę wyrażeń',
1952 'urlfilter enable full backup' => 'Dołącz kompletną czarną listę',
1953 'urlfilter enable jpeg' => 'Włącz obraz tła',
1954 'urlfilter enable log' => 'Włącz logi',
1955 'urlfilter enable rewrite rules' => 'Włącz lokalne przekierowania plików',
1956 'urlfilter enabled' => 'Włączone:',
1957 'urlfilter example' => 'Przykład: www.domain.com',
1958 'urlfilter example ads' => 'Przykład: www.domain.com/ads/',
1959 'urlfilter export blacklist' => 'Esportuj czarną listę',
1960 'urlfilter export error' => 'Nie można utworzyć pliku eksportu',
1961 'urlfilter expressions' => 'Wyrażenia (jedno w linii)',
1962 'urlfilter file ext block' => 'Blokowanie rozszerzeń plików',
1963 'urlfilter filename' => 'Nazwa',
1964 'urlfilter filesize' => 'Rozmiar',
1965 'urlfilter filter settings' => 'Ustawienia filtra URL',
1966 'urlfilter fri' => 'P',
1967 'urlfilter friday' => 'Pt',
1968 'urlfilter from' => 'Od',
1969 'urlfilter hourly' => 'co godzinę',
1970 'urlfilter import blacklist' => 'Importuj czarną listę',
1971 'urlfilter import text' => 'Aby zaimportować wcześniej zapisane czarne listy proszę wysłać plik .tar.gz przez poniższy formularz',
1972 'urlfilter install blacklist' => 'Instaluj czarną listę',
1973 'urlfilter install information' => 'Nowa lista zostanie automatycznie skompilowana do odpowiedniego formatu. W przypadku dużej czarnej listy może to potrwać kilka minut.',
1974 'urlfilter invalid content' => 'Plik nie jest kompatybilny z czarną listą squidGuard',
1975 'urlfilter invalid import file' => 'Plik nie jest prawidłowym plikiem edytora czarnej listy',
1976 'urlfilter invalid ip or mask error' => 'Niepoprawny adres IP lub maska sieci',
1977 'urlfilter invalid restore file' => 'Plik nie jest prawidłowym plikiem kopii filtra URL',
1978 'urlfilter invalid user error' => 'Niepoprawna nazwa użytkownika',
1979 'urlfilter load blacklist' => 'Wczytaj czarną listę',
1980 'urlfilter local file redirection' => 'Lokalne przekierowania plików',
1981 'urlfilter log' => 'logi filtra treści',
1982 'urlfilter log summary' => 'Liczba zdarzeń filtra URL w dniu',
1983 'urlfilter log viewer' => 'Przegląd logów filtra URL',
1984 'urlfilter logs' => 'Logi filtra URL',
1985 'urlfilter maintenance' => 'Konserwacja filtra URL',
1986 'urlfilter manage local file repository' => 'Zarządzaj lokalnym repozytorium plików',
1987 'urlfilter manage repository' => 'Zarządzanie repozytorium',
1988 'urlfilter minutes' => 'minut',
1989 'urlfilter mode allow' => 'zezwól',
1990 'urlfilter mode block' => 'blokuj',
1991 'urlfilter mon' => 'P',
1992 'urlfilter monday' => 'Pon',
1993 'urlfilter monthly' => 'co miesiąc',
1994 'urlfilter msg text 1' => 'Linia 1 komunikatu',
1995 'urlfilter msg text 2' => 'Linia 2 komunikatu',
1996 'urlfilter msg text 3' => 'Linia 3 komunikatu',
1997 'urlfilter network access control' => 'Kontrola dostępu według sieci',
1998 'urlfilter no categories' => 'Brak dostępnych kategorii',
1999 'urlfilter not enabled' => 'Filtr URL nie jest włączony w zakładce Web proxy',
2000 'urlfilter quota restart message' => 'UWAGA: Liczniki dla wszystkich użytkowników zostaną zresetowane po ponownym uruchomieniu filtra URL',
2001 'urlfilter quota time error' => 'Nieprawidłowy limit czasowy',
2002 'urlfilter quota user error' => 'Przynajmniej 1 nazwa użytkownika jest wymagana',
2003 'urlfilter redirectpage' => 'Przekieruj do tego URL',
2004 'urlfilter remove file' => 'Usuń z repozytorium',
2005 'urlfilter renewal' => 'Odnowianie',
2006 'urlfilter renewal period' => 'Czas odnawiania',
2007 'urlfilter repository information' => 'Żądania pobierania dla tych plików zostaną przekierowane z oryginalnego źródła do lokalnego repozytorium.',
2008 'urlfilter reset' => 'Reset',
2009 'urlfilter restart' => 'Ponownie uruchom filtr URL',
2010 'urlfilter restart message' => 'Filtr URL musi być ponownie uruchomiony aby wprowadzone zmiany zostały zastosowane',
2011 'urlfilter restart notification' => 'Aktywuj zmienione reguły',
2012 'urlfilter restore' => 'Importuj plik kopii',
2013 'urlfilter restore results' => 'Wynik przywracania',
2014 'urlfilter restore settings' => 'Przywróć ustawienia filtra URL',
2015 'urlfilter restore success' => 'Konfiguracja filtra URL została przywrócona. Filtr powinien zostać ponownie uruchomiony aby zastosować zmiany.',
2016 'urlfilter restore text' => 'Aby przywrócić zapisaną konfigurację wgraj plik .tar.gz przez poniższy formularz',
2017 'urlfilter safesearch' => 'Włącz SafeSearch',
2018 'urlfilter sat' => 'S',
2019 'urlfilter saturday' => 'Sob',
2020 'urlfilter save and restart' => 'Zapis i Restart',
2021 'urlfilter save schedule' => 'Zapisz ustawienia aktualizacji',
2022 'urlfilter select blacklist' => 'Wybierz istniejącą czarną listę',
2023 'urlfilter select multi' => 'Przytrzymaj ctrl aby zaznaczyć wiele kategorii',
2024 'urlfilter select source' => 'Wybierz źródło pobierania',
2025 'urlfilter set time constraints' => 'Ustaw ograniczenia w czasie',
2026 'urlfilter set user quota' => 'Ustaw limity czasowe',
2027 'urlfilter show category' => 'Pokaż kategorię na stonie blokady',
2028 'urlfilter show dnserror' => 'Używaj błędy DNS aby blokować URL',
2029 'urlfilter show ip' => 'Pokaż IP na stronie blokady',
2030 'urlfilter show url' => 'Pokaż URL na stronie blokady',
2031 'urlfilter source' => 'Host(y) lub sieć(i) źródłowe',
2032 'urlfilter src' => 'Źródło',
2033 'urlfilter src error' => 'Źródło nie może być puste',
2034 'urlfilter sun' => 'N',
2035 'urlfilter sunday' => 'Nie',
2036 'urlfilter tar error' => 'Nie można wypakować plików z archiwum tar',
2037 'urlfilter thu' => 'C',
2038 'urlfilter thursday' => 'Czw',
2039 'urlfilter time' => 'Czas',
2040 'urlfilter time quota' => 'Limit czasowy',
2041 'urlfilter time space' => 'Przedział czasowy',
2042 'urlfilter timebased access control' => 'Kontrola dostępu według czasu',
2043 'urlfilter timespace error' => 'Błąd w deklaracji przedziału czasowego',
2044 'urlfilter to' => 'Do',
2045 'urlfilter tue' => 'W',
2046 'urlfilter tuesday' => 'Wto',
2047 'urlfilter unfiltered clients' => 'Niefiltrowane adresy IP',
2048 'urlfilter update information' => 'Dostępna jest nowsza wersja do pobrania. Wejdź na stronę <a href="http://www.urlfilter.net" target="_blank">http://www.urlfilter.net</a> aby uzyskać więcej informacji.',
2049 'urlfilter update notification' => 'Informacja o aktualizacji!',
2050 'urlfilter update now' => 'Aktualizuj teraz',
2051 'urlfilter update results' => 'Wyniki aktualizacja czarnej listy',
2052 'urlfilter update rule' => 'Aktualizuj',
2053 'urlfilter upload background' => 'Wgraj obraz',
2054 'urlfilter upload blacklist' => 'Wgraj czarną listę',
2055 'urlfilter upload file' => 'Wgraj plik',
2056 'urlfilter upload file information 1' => 'Info',
2057 'urlfilter upload file information 2' => 'Filtr URL powinien zostać uruchomiony ponownie aby aktywować zmiany w repozytorium.',
2058 'urlfilter upload file text' => 'Aby dodać plik do repozytorium wgraj go przez poniższy formularz',
2059 'urlfilter upload information' => 'Nowa czarna lista zostanie automatycznie skompilowana do odpowiedniego formatu. W przypadku dużej listy może to potrwać kilka minut. Proszę poczekać na zakończenie tego procesu przed restartem filtra URL.',
2060 'urlfilter upload success' => 'Czarna lista została poprawnie wgrana.',
2061 'urlfilter upload text' => 'Aby zainstalować zaktualizowaną listę wgraj plik .tar.gz poniżej',
2062 'urlfilter url filter' => 'Filtr URL',
2063 'urlfilter urlfilter blacklist editor' => 'Edytor czarnej listy filtra URL',
2064 'urlfilter urls' => 'URL\'e (jeden w linii)',
2065 'urlfilter user time quota' => 'Limit czasowy (w minutach)',
2066 'urlfilter username' => 'Nazwa użytkownika',
2067 'urlfilter username log' => 'Loguj nazwy użytkowników',
2068 'urlfilter web proxy service required' => 'Usługa Web proxy musi być włączona aby używać filtr URL',
2069 'urlfilter wed' => 'Ś',
2070 'urlfilter wednesday' => 'Śro',
2071 'urlfilter weekday error' => 'Musi być wybrany przynajmniej 1 dzień',
2072 'urlfilter weekly' => 'co tydzień',
2073 'urlfilter whitelist always allowed' => 'Zezwolenie na białą listę dla zablokowanych klientów',
2074 'urlfilter wrong filetype' => 'Plik nie posiada rozszerzenia .tar.gz',
2075 'usb modem on acm0' => 'Modem USB na ACM0',
2076 'usb modem on acm1' => 'Modem USB na ACM1',
2077 'usb modem on acm2' => 'Modem USB na ACM2',
2078 'usb modem on acm3' => 'Modem USB na ACM3',
2079 'use' => 'Użyj',
2080 'use a pre-shared key' => 'Użyj klucza współdzielonego:',
2081 'use dov' => 'Use data over voice (DOV):',
2082 'use ibod' => 'Użyj pasma na żądanie (iBOD):',
2083 'use ipfire red ip' => 'Użyj IP czerwonego interfejsu IPFire',
2084 'use only proposed settings' => 'Use only proposed settings.',
2085 'used' => 'Użyte',
2086 'used memory' => 'Uzyta pamiec ',
2087 'used swap' => 'Uzyty Swap',
2088 'user' => 'Użytkownik',
2089 'user log' => 'user log',
2090 'user proxy logs' => 'user proxy log',
2091 'username' => 'Nazwa użytkownika:',
2092 'username not set' => 'Nie ustawiono nazwy użytkownika.',
2093 'users department' => 'User\'s department',
2094 'users email' => 'Adres email użytkownika',
2095 'users fullname or system hostname' => 'Pełna nazwa użytkownika lub nazwa hosta systemu',
2096 'valid root certificate already exists' => 'Poprawny certyfikat root już istnieje',
2097 'valid till' => 'Ważny do',
2098 'vci number' => 'Numer VCI:',
2099 'view log' => 'zobacz log',
2100 'virtual address' => 'Wirtualny adres',
2101 'virtual private networking' => 'Virtual Private Networking',
2102 'visible in browselist' => 'visible in browselist',
2103 'voldown10' => 'Ciszej o 10',
2104 'voldown5' => 'Ciszej o 5',
2105 'volup10' => 'Głośniej o 10',
2106 'volup5' => 'Głośniej 5',
2107 'vpi number' => 'Numer VPI:',
2108 'vpn' => 'VPN',
2109 'vpn aggrmode' => 'Zezwól na agresywny tryb IKE. Unikać jeśli możliwe (klucz współdzielony przesyłany otwartym tekstem)!',
2110 'vpn altname syntax' => 'SubjectAltName is a comma separated list of e-mail, dns, uri, rid and ip objects.<br />email:an email address. Syntax email:copy takes the email field from the cert to be used.<br />DNS:a valid domain name.<br />URI:any valid uri.<br />RID:registered object identifier.<br />IP:an IP address.<br />Note:charset is limited and case is significant.<br />Example:<br /><b>e-mail:</b>ipfire@foo.org<b>,email:</b>copy<b>,DNS:</b>www.ipfire.org<b>,IP:</b>127.0.0.1<b>,URI:</b>http://url/to/something',
2111 'vpn auth-dn' => 'Klien jest identyfikowany przez jeden z ciągów: IPV4_ADDR, FQDN, USER_FQDN or DER_ASN1_DN w zdalnym polu ID',
2112 'vpn configuration main' => 'Konfiguracja VPN ',
2113 'vpn delayed start' => 'Opóźnienie przed uruchomieniem VPN (w sekundach)',
2114 'vpn delayed start help' => 'Opóźnienie pozwala na aktualizację dynamicznego DNS przez uruchomienie. 60 jest domyślną wartością kiedy interfejs RED posiada dynamiczne IP.',
2115 'vpn incompatible use of defaultroute' => 'hostname=%defaultroute not allowed',
2116 'vpn local id' => 'Lokalne ID',
2117 'vpn missing remote id' => 'You must specify a correct Distinguished Name (DN) for this authentication.',
2118 'vpn mtu invalid' => 'MTU musi być liczbową wartością!',
2119 'vpn no full pki' => 'brak klucza lokalnego do wygenerowania certyfikatu',
2120 'vpn on blue' => 'VPN na BLUE',
2121 'vpn on green' => 'VPN na GREEN',
2122 'vpn on orange' => 'VPN na ORANGE',
2123 'vpn payload compression' => 'Negotiate payload compression',
2124 'vpn red name' => 'Publiczne IP lub FQDN interfejsu RED lub <%defaultroute>',
2125 'vpn remote id' => 'Zdalne ID',
2126 'vpn subjectaltname' => 'Subject Alt Name',
2127 'vpn vhost' => 'Roadwarrior virtual IP (sometimes called Inner-IP)',
2128 'vpn watch' => 'Uruchom ponownie vpn net-to-net kiedy zmieni się IP zdalnej końcówki (dyndns).',
2129 'waiting to synchronize clock' => 'Oczekiwanie na synchronizację zegara',
2130 'warn when traffic reaches' => 'Ostrzegaj kiedy ruch osiągnie x %',
2131 'warning messages' => 'Ostrzeżenia',
2132 'was deleted' => 'został usunięty',
2133 'web hits' => 'Liczba stron pasujących do kryterium ',
2134 'web proxy' => 'Proxy WWW',
2135 'web proxy configuration' => 'Konfiguracja proxy WWW',
2136 'web server' => 'Serwer stron WWW',
2137 'webradio playlist' => 'Webradio Playlist',
2138 'website' => 'Stron WWW',
2139 'wednesday' => 'Środa',
2140 'week' => 'Tydzien',
2141 'weekly firewallhits' => 'zdarzeń zapory tygodniowo',
2142 'weeks' => 'tygodnie',
2143 'wildcards' => 'Maski',
2144 'wins server' => 'Serwer Wins',
2145 'wins support' => 'Wsparcie Wins',
2146 'wireless' => 'Sieć bezprzewodowa',
2147 'wireless config added' => 'Dodano konfigurację sieci bezprzewodowej',
2148 'wireless config changed' => 'Zmieniono konfigurację sieci bezprzewodowej',
2149 'wireless configuration' => 'Konfiguracja sieci bezprzewodowej',
2150 'wlanap access point' => 'Access Point',
2151 'wlanap channel' => 'Kanał',
2152 'wlanap debugging' => 'Debugowanie',
2153 'wlanap del interface' => 'Usunąć wybrany interfejs?',
2154 'wlanap encryption' => 'Szyfrowanie',
2155 'wlanap informations' => 'Informacje',
2156 'wlanap interface' => 'Wybierz interfejs',
2157 'wlanap invalid wpa' => 'Niepoprawna długość klucza WPA. Klucz musi zawierać od 8 do 63 znaków.',
2158 'wlanap link dhcp' => 'Konfiguracja DHCP dla sieci bezprzewodowej',
2159 'wlanap link wireless' => 'Aktywuj klientów sieci bezprzewodowej',
2160 'wlanap no interface' => 'Wybrany interfejs nie jest kartą bezprzewodową!',
2161 'wlanap none' => 'brak',
2162 'wlanap notifications' => 'Notifications',
2163 'wlanap select interface' => 'Proszę wybrać interfejs bezprzewodowy.',
2164 'wlanap verbose' => 'Verbose',
2165 'wlanap warnings' => 'Ostrzeżenia',
2166 'wlanap wlan card' => 'Karta WLan',
2167 'wlanap wlan services' => 'Usługi WLan',
2168 'wlanap wlan settings' => 'Ustawienia WLan',
2169 'wlanap wlan status' => 'Status WLan',
2170 'wol wakeup' => 'WakeUp',
2171 'workgroup' => 'Grupa robocza',
2172 'written bytes' => 'Zapisanych bajtów',
2173 'xtaccess all error' => 'Nie możesz ustawić zdalnego dostępu dla wszystkich - to robi wpis przekierowujący porty.',
2174 'xtaccess bad transfert' => 'Jeżeli określisz zakres portów docelowy musisz ustawić identyczny zakres portów źródłowych !',
2175 'year' => 'Rok',
2176 'yearly firewallhits' => 'zdarzeń zapory w toku',
2177 'yes' => 'Tak',
2178 'you can only define one roadwarrior connection when using pre-shared key authentication' => 'Możesz zdefiniować tylko jedno połączenie typu Roadwarrior jeżeli używasz autentykacji kluczem współdzielony (pre-shared key).<br />Albo połączenie typu Roadwarrior uwierzytelniane kluczem współdzielonym już istnieje, albo próbujesz dodać je teraz.',
2179 'your department' => 'Twoje oddziały',
2180 'your e-mail' => 'Twój adres email',
2181 );
2182
2183 #EOF