updated language documentations.
[people/pmueller/ipfire-2.x.git] / langs / pl / cgi-bin / pl.pl
CommitLineData
087cc611
JR
1%tr = (
2%tr,
3
4'Act as' => 'Act as:',
f6f44bb0
AF
5'Add Level7 rule' => 'Dodaj regułę L7',
6'Add Port Rule' => 'Dodaj regułę portu',
7'Add Rule' => 'Dodaj regułę',
8'Async logging enabled' => 'Włącz asynchroniczny zapis do pliku syslog',
9'Choose Rule' => 'Wybierz <u>jedną</u> z poniższych reguł.',
087cc611 10'Class' => 'Klasa',
f6f44bb0 11'Class was deleted' => 'wraz z ewentualnymi podklasami została usunięta',
087cc611
JR
12'Client status and controlc' => 'Client status and control:',
13'ConnSched action' => 'Zadanie:',
14'ConnSched add action' => 'Dodaj zadanie',
15'ConnSched change profile title' => 'Zmień na profil:',
16'ConnSched days' => 'Dni:',
17'ConnSched down' => 'Niżej',
18'ConnSched ipsecstart' => '(Re)start IPSec',
19'ConnSched ipsecstop' => 'Zatrzymanie IPSec',
f6f44bb0 20'ConnSched reconnect' => 'Ponowne połączenie',
087cc611
JR
21'ConnSched scheduled actions' => 'Zaplanowane zadania',
22'ConnSched scheduler' => 'Harmonogram',
23'ConnSched select profile' => 'Wybierz profil',
24'ConnSched time' => 'Czas:',
25'ConnSched up' => 'Wyżej',
26'ConnSched weekdays' => 'Dni tygodnia:',
f6f44bb0 27'Enter TOS' => 'Aktywuj lub deaktywuj bity TOS <br /> a następnie kliknij <i>Zapisz</i>.',
087cc611
JR
28'Existing Files' => 'Plików w bazie',
29'HDD temperature' => 'Temperatura HDD',
30'Level7 Protocol' => 'Protokół-L7',
31'Level7 Rule' => 'Reguła-L7',
32'Level7 rule' => 'Reguła L7 ',
f6f44bb0 33'Local VPN IP' => 'Sieć wewnętrzna (GREEN):',
087cc611
JR
34'MTU' => 'Rozmiar MTU:',
35'Number of IPs for the pie chart' => 'Liczba numerów IP na wykresie kołowym',
36'Number of Ports for the pie chart' => 'Liczba portów na wykresie kołowym',
37'OVPN' => 'OpenVPN',
38'OpenVPN' => 'OpenVPN',
39'Pages' => 'Stron',
40'Ping' => 'Ping :',
41'Port Rule' => 'Reguła portu',
f6f44bb0
AF
42'QoS not enabled' => 'QoS nie jest włączony!',
43'Queuelenght' => 'Długość kolejki',
087cc611 44'Remote IP' => 'Zdalny IP / Nazwa hosta (DynDNS):',
f6f44bb0 45'Remote VPN IP' => 'Podsieć VPN (np. 10.0.10.0/255.255.255.0):',
087cc611
JR
46'Resolv' => 'Resolv-Retry:',
47'Scan for Files' => 'Scan for files',
48'Scan from Directory' => 'Scan from directory',
49'Set time on boot' => 'Wymuś ustawienie zegara systemowego przy uruchamianiu systemu',
50'Subclass' => 'Podklasa',
51'TOS Bits' => 'Bity-TOS',
52'TOS Rule' => 'Reguła-TOS',
53'TOS rule' => 'Reguła TOS',
54'The class number does not match the specified interface.' => 'Numer klasy nie pasuje do podanego interfejsu.',
55'The destination IP address is invalid.' => 'Docelowy adres IP jest nieprawidłowy.',
56'The source IP address is invalid.' => 'Źródłowy adres IP jest nieprawidłowy.',
57'Utilization on' => 'Utilization on',
58'Verbose' => 'Verbose:',
59'WakeOnLan' => 'Wake On Lan',
f6f44bb0
AF
60'a ca certificate with this name already exists' => 'Certyfikat CA z tą nazwą już istnieje.',
61'a connection with this common name already exists' => 'Połączenie z tą nazwą pospolitą (common name) już istnieje.',
62'a connection with this name already exists' => 'Połączenie z tą nazwą już istnieje.',
087cc611 63'abort' => 'przerwij',
f6f44bb0
AF
64'access allowed' => 'Dostęp dozwolony z:',
65'access refused with this oinkcode' => 'Dostęp odrzucony dla tego Oink Code',
087cc611
JR
66'accounting' => 'Accounting',
67'accounting user nonpdc' => 'Accounting - none PDC Mode',
68'accounting user pdc' => 'Accounting - PDC Mode',
69'action' => 'Akcja',
70'activate' => 'Aktywuj',
71'activate user' => 'Aktywuj użytkownika',
72'active' => 'Aktywne',
73'add' => 'Dodaj',
74'add a host' => 'Dodaj hosta:',
f6f44bb0 75'add a new rule' => 'Dodaj nową regułę:',
087cc611 76'add cron' => 'dodaj zadanie crona',
f6f44bb0
AF
77'add device' => 'Dodaj urządzenie',
78'add network' => 'Dodaj sieć',
087cc611 79'add new alias' => 'Dodaj nowy alias:',
f6f44bb0 80'add new lease' => 'Dodaj statyczne powiązanie DHCP',
087cc611 81'add new ovpn' => 'Ustawienia OpenVPN:',
f6f44bb0
AF
82'add printer' => 'Dodaj drukarkę',
83'add service' => 'Dodaj usługę',
087cc611 84'add share' => 'Dodaj zasób',
f6f44bb0 85'add subclass' => 'Dodaj podklasę',
087cc611 86'add user' => 'Dodaj użytkownika',
f6f44bb0 87'add xtaccess' => 'Dodaj dostęp z zewnątrz',
087cc611
JR
88'add-route' => 'Dodatkowe rutingi wypychane',
89'added from dhcp lease list' => 'Dodany z listy DHCP',
90'admin user password has been changed' => 'Hasło administratora zostało zmienione.',
91'admin users' => 'Użytkownik prawami superużytkownika',
92'administrator user password' => 'Hasło administratora:',
93'adsl settings' => 'Ustawienia ADSL',
94'advanced' => 'Zaawansowane',
95'advanced server' => 'Zaawansowane ustawienia serwera',
96'advproxy AUTH always required' => 'Wymagaj autoryzacji dla adresów źródłowych bez ograniczeń',
97'advproxy AUTH auth cache TTL' => 'TTL autoryzacji (w minutach)',
98'advproxy AUTH global settings' => 'Globalne ustawienia autoryzacji',
99'advproxy AUTH limit of IP addresses' => 'Limit adresów IP dla użytkownika',
100'advproxy AUTH method' => 'Metoda autoryzacji',
101'advproxy AUTH method ident' => 'identd',
102'advproxy AUTH method ldap' => 'LDAP',
103'advproxy AUTH method ncsa' => 'Local',
104'advproxy AUTH method none' => 'None',
105'advproxy AUTH method ntlm' => 'Windows',
106'advproxy AUTH method radius' => 'RADIUS',
107'advproxy AUTH no auth' => 'Domeny bez autoryzacji (jedna w linii)',
f6f44bb0 108'advproxy AUTH number of auth processes' => 'Liczba procesów autoryzujących',
087cc611
JR
109'advproxy AUTH realm' => 'Authentication realm prompt',
110'advproxy AUTH user IP cache TTL' => 'TTL użytkownika/IP (w minutach)',
111'advproxy IDENT authorized users' => 'Uprawnieni użytkownicy (jeden w linii)',
112'advproxy IDENT aware hosts' => 'Ident aware hosts (one per line)',
113'advproxy IDENT identd settings' => 'Podstawowe ustawienia identd',
114'advproxy IDENT required' => 'Wymagaj autoryzacji identd',
115'advproxy IDENT timeout' => 'Czas oczekiwania Ident (w sekundach)',
116'advproxy IDENT unauthorized users' => 'Unauthorized users (one per line)',
f6f44bb0
AF
117'advproxy IDENT use negative access list' => 'Używaj negatywnej kontroli dostępu',
118'advproxy IDENT use positive access list' => 'Używaj pozytywnej kontroli dostępu',
087cc611
JR
119'advproxy IDENT user based access restrictions' => 'User based access restrictions',
120'advproxy LDAP ADS' => 'Active Directory',
121'advproxy LDAP NDS' => 'Novell eDirectory',
122'advproxy LDAP V2' => 'LDAP version 2',
123'advproxy LDAP V3' => 'LDAP version 3',
124'advproxy LDAP auth' => 'LDAP authentication',
125'advproxy LDAP basedn' => 'Base DN',
126'advproxy LDAP binddn password' => 'Hasło Bind DN',
127'advproxy LDAP binddn settings' => 'Ustawienia Bind DN',
128'advproxy LDAP binddn username' => 'Użytkownik Bind DN',
129'advproxy LDAP common settings' => 'Podstawowe ustawienia LDAP',
f6f44bb0 130'advproxy LDAP group access control' => 'Kontrola dostępu według grup',
087cc611
JR
131'advproxy LDAP group required' => 'Wymagana grupa',
132'advproxy LDAP port' => 'Port',
133'advproxy LDAP server' => 'Serwer LDAP',
134'advproxy LDAP type' => 'Typ LDAP',
135'advproxy MIME block types' => ' Zablokuj te typy MIME (jeden w linii)',
136'advproxy MIME filter' => 'Fitr typów MIME',
137'advproxy NCSA auth' => 'Local user authentication',
138'advproxy NCSA create user' => 'Utwórz użytkownika',
139'advproxy NCSA group' => 'Grupa',
140'advproxy NCSA group membership' => 'Członkowie grupy',
f6f44bb0 141'advproxy NCSA grp disabled' => 'Wyłączony',
087cc611
JR
142'advproxy NCSA grp extended' => 'Rozszerzony',
143'advproxy NCSA grp standard' => 'Podstawowy',
f6f44bb0
AF
144'advproxy NCSA min password length' => 'Minimalna długość hasła',
145'advproxy NCSA no accounts' => 'Brak dostępnych kont użytkowników',
087cc611
JR
146'advproxy NCSA password' => 'Hasło',
147'advproxy NCSA password confirm' => 'Hasło (potwierdź)',
148'advproxy NCSA redirector bypass' => 'Bypass redirection for members of the group',
149'advproxy NCSA update user' => 'Aktualizuj użytkownika',
150'advproxy NCSA user accounts' => 'Konta użytkowników',
f6f44bb0 151'advproxy NCSA user management' => 'Zarządzanie użytkownikami',
087cc611
JR
152'advproxy NCSA username' => 'Nazwa użytkownika',
153'advproxy NTLM BDC hostname' => 'Host BDC',
154'advproxy NTLM PDC hostname' => 'Host PDC',
155'advproxy NTLM auth' => 'Autoryzacja Windows NT/2003',
156'advproxy NTLM auth mode' => 'Tryb autoryzacji',
157'advproxy NTLM authorized users' => 'Uprawnieni użytkownicy domeny (jeden w linii)',
158'advproxy NTLM domain' => 'Domena',
159'advproxy NTLM domain settings' => 'Podstawowe ustawienia domeny',
160'advproxy NTLM unauthorized users' => 'Nieuprawnieni użytkownicy domeny (jeden w linii)',
f6f44bb0
AF
161'advproxy NTLM use integrated auth' => 'Włącz zintegrowaną autoryzację Windows',
162'advproxy NTLM use negative access list' => 'Używaj negatywnej kontroli dostępu',
163'advproxy NTLM use positive access list' => 'Używaj pozytywnej kontroli dostępu',
164'advproxy NTLM user based access restrictions' => 'Ograniczenia dostępu użytkowników',
087cc611
JR
165'advproxy RADIUS authorized users' => 'Uprawnieni użytkownicy (jeden w linii)',
166'advproxy RADIUS identifier' => 'Identyfikator',
167'advproxy RADIUS port' => 'Port',
168'advproxy RADIUS radius settings' => 'Podstawowe ustawienia RADIUS',
169'advproxy RADIUS secret' => 'Współdzielone hasło (secret)',
170'advproxy RADIUS server' => 'Serwer RADIUS',
171'advproxy RADIUS unauthorized users' => 'Nieuprawnieni użytkownicy (jeden w linii)',
f6f44bb0
AF
172'advproxy RADIUS use negative access list' => 'Używaj negatywnej kontroli dostępu',
173'advproxy RADIUS use positive access list' => 'Używaj pozytywnej kontroli dostępu',
174'advproxy RADIUS user based access restrictions' => 'Ograniczenia dostępu użytkowników',
175'advproxy UA enable filter' => 'Włącz sprawdzanie przeglądarki',
176'advproxy access' => 'Dostęp',
087cc611
JR
177'advproxy admin mail' => 'E-Mail administratora serwera proxy',
178'advproxy advanced proxy' => 'Advanced Proxy',
179'advproxy advanced web proxy' => 'Advanced Web Proxy',
180'advproxy advanced web proxy configuration' => 'Zaawansowana konfiguracja Proxy',
181'advproxy allowed subnets' => 'Dozwolone podsieci (jedna w linii)',
182'advproxy allowed web browsers' => 'Allowed clients for web access',
183'advproxy back to main page' => 'Powrót do strony głównej',
184'advproxy banned ip clients' => 'Zablokowane adresy IP (jeden w linii)',
185'advproxy banned mac clients' => 'Zablokowane adresy MAC (jeden w linii)',
f6f44bb0
AF
186'advproxy cache management' => 'Zarządzanie pamięcią Cache',
187'advproxy cache replacement policy' => 'Polityka zatępowania cache',
188'advproxy chgwebpwd ERROR' => 'B Ł Ą D :',
087cc611
JR
189'advproxy chgwebpwd SUCCESS' => 'S U K C E S :',
190'advproxy chgwebpwd change password' => 'Zmień hasło',
f6f44bb0 191'advproxy chgwebpwd change web password' => 'Z m i ń&nbsp; h a s ł o &nbsp; d o s t ę p u &nbsp; d o &nbsp; s i e c i &nbsp; w e b',
087cc611
JR
192'advproxy chgwebpwd new password' => 'Nowe hasło',
193'advproxy chgwebpwd new password confirm' => 'Nowe hasło (powtórz)',
194'advproxy chgwebpwd old password' => 'Aktualne hasło',
195'advproxy chgwebpwd username' => 'Użytkownik',
196'advproxy classroom extensions' => 'Classroom extensions',
f6f44bb0 197'advproxy clear cache' => 'Wyczyść Cache',
087cc611
JR
198'advproxy client IP forwarding' => 'Przekazywanie adresu IP klienta',
199'advproxy common settings' => 'Ustawienia podstawowe',
f6f44bb0
AF
200'advproxy content based throttling' => 'Włącz ograniczenia przepustowość wg. zawartości',
201'advproxy cre disabled' => 'Interferjs zarządzający został wyłączony przez administratora',
087cc611
JR
202'advproxy cre group definitions' => 'Classroom group definitions',
203'advproxy cre supervisors' => 'Supervisor IP addresses (one per line)',
204'advproxy destination ports' => 'Porty docelowe',
205'advproxy download throttling' => 'Ograniczenia przepustowości',
f6f44bb0
AF
206'advproxy enabled' => 'Włączone',
207'advproxy enabled on' => 'Włączone na',
208'advproxy errmsg acl cannot be empty' => 'Lista kontroli dostępu nie może być pusta',
209'advproxy errmsg auth cache ttl' => 'Nieprawidłowa wartość dla TTL autoryzacji',
087cc611 210'advproxy errmsg auth children' => 'Nieprawidłowa liczba procesów autoryzacji',
f6f44bb0
AF
211'advproxy errmsg auth ipcache may not be null' => 'TTL autoryzacji nie może wynosić 0 kiedy wykorzystaywane są ograniczenia IP',
212'advproxy errmsg auth ipcache ttl' => 'Nieprawidłowa watość TTL użytkownika/IP',
213'advproxy errmsg change fail' => 'Hasło nie może być zmienione',
214'advproxy errmsg change success' => 'Hasło dostępu do sieci web zostało zmienione',
215'advproxy errmsg hdd cache size' => 'Nieprawidłowa wartość rozmiaru cache na dysku (wymagane min 10 MB)',
087cc611
JR
216'advproxy errmsg ident timeout' => 'Nieprawidłowy czas oczekiwania ident',
217'advproxy errmsg invalid bdc' => 'Nieprawidłowa nazwa hosta dla zapasowego kontrolera domeny',
218'advproxy errmsg invalid destination port' => 'Nieprawodłowy port docelowy',
219'advproxy errmsg invalid ip or mask' => 'Nieprawidłowy adres IP lub maska sieci',
220'advproxy errmsg invalid mac' => 'Nieprawidłowy adres MAC',
221'advproxy errmsg invalid pdc' => 'Nieprawidłowa nazwa hosta dla podstawowego kontrolera domeny',
222'advproxy errmsg invalid proxy port' => 'Nieprawidłowy port proxy',
223'advproxy errmsg invalid upstream proxy username or password setting' => 'Invalid upstream proxy username or password setting',
224'advproxy errmsg invalid user' => 'Użytkownik nie istnieje',
225'advproxy errmsg ldap base dn' => 'LDAP base DN required',
226'advproxy errmsg ldap bind dn' => 'LDAP bind DN username and password required',
227'advproxy errmsg ldap port' => 'Nieprawidłowy numer portu LDAP',
228'advproxy errmsg ldap server' => 'Nieprawidłowy adres IP serwera LDAP',
229'advproxy errmsg max userip' => 'Nieprawidłowa liczba adresów IP na użytkownika',
230'advproxy errmsg mem cache size' => 'Invalid value for memory cache size',
f6f44bb0
AF
231'advproxy errmsg no browser' => 'Conajmniej 1 przeglądarka lub klient musi mieć przyznany dostęp do sieci WEB',
232'advproxy errmsg no password' => 'Hasło nie może być puste',
233'advproxy errmsg no username' => 'Nazwa użytkownika nie może być pusta',
234'advproxy errmsg non-transparent proxy required' => 'Serwer proxy nie może być uruchomiony w trybie transparentym jeżeli chcesz używać autoryzacji',
087cc611
JR
235'advproxy errmsg ntlm domain' => 'Wymagana nazwa domeny Windows',
236'advproxy errmsg ntlm pdc' => 'Wymagana nazwa hosta podstawowego kontrolera domeny',
237'advproxy errmsg password incorrect' => 'Nieprawidłowe hasło',
f6f44bb0
AF
238'advproxy errmsg password length' => 'Nieprawidłowa wartość długości hasła',
239'advproxy errmsg password length 1' => 'Hasło musi mieć conajmniej ',
087cc611 240'advproxy errmsg password length 2' => ' znaków',
f6f44bb0 241'advproxy errmsg passwords different' => 'Hasła nie pasują do siebie',
087cc611
JR
242'advproxy errmsg radius port' => 'Nieprawidłowy numer portu RADIUS',
243'advproxy errmsg radius secret' => 'Wymagane współdzielone hasło RADIUS',
244'advproxy errmsg radius server' => 'Nieprawidłowy adres IP serwera RADIUS',
245'advproxy errmsg time restriction' => 'Niepoprawne ograniczenia czase',
f6f44bb0
AF
246'advproxy error design' => 'Styl komunikatów o błędach',
247'advproxy error language' => 'Język komunikatów o błędach',
087cc611
JR
248'advproxy fake referer' => 'Fake referer submitted to external sites',
249'advproxy fake useragent' => 'Fake useragent submitted to external sites',
f6f44bb0 250'advproxy friday' => 'Pią',
087cc611
JR
251'advproxy from' => 'Od',
252'advproxy hdd cache size' => 'Rozmiar cache na dysku (MB)',
f6f44bb0
AF
253'advproxy invalid num of children' => 'Niepoprawna liczba procesów filtrujących',
254'advproxy log enabled' => 'Logi włączone',
087cc611
JR
255'advproxy log query' => 'Log query terms',
256'advproxy log settings' => 'Ustawienia logowania',
257'advproxy log useragent' => 'Log useragents',
258'advproxy max download size' => 'Maks rozmiar pobierania (KB)',
259'advproxy max size' => 'Maks rozmiar obiektu (KB)',
260'advproxy max upload size' => 'Maks rozmiar wysyłania (KB)',
261'advproxy memory replacement policy' => 'Memory replacement policy',
262'advproxy min size' => 'Min rozmiar obiektu (KB)',
263'advproxy mode allow' => 'zezwól',
264'advproxy mode deny' => 'odmów',
265'advproxy monday' => 'Pon',
f6f44bb0
AF
266'advproxy network based access' => 'Kontrola dostępu oparta na sieciach',
267'advproxy no cache sites' => 'Wyłącz buforowanie dla tych domen (jedna w linii)',
087cc611
JR
268'advproxy no clients defined' => 'Nie zdefiniowano klientów',
269'advproxy no connection auth' => 'No connection oriented authentication forwarding',
f6f44bb0
AF
270'advproxy no cre groups' => 'Brak dostępnych grup dostępu',
271'advproxy no internal proxy on blue' => 'Wyłącz wewnętrzny dostęp z sieci BLUE do pozostałych podsieci',
272'advproxy no internal proxy on green' => 'Wyłącz wewnętrzny dostęp do sieci GREEN z innych podsieci',
087cc611 273'advproxy number of L1 dirs' => 'Liczba podkatalogów pierwszego poziomu',
f6f44bb0
AF
274'advproxy off' => 'Proxy wyłączone',
275'advproxy offline mode' => 'Włącz tryb offline',
087cc611 276'advproxy on' => 'Proxy wł',
f6f44bb0 277'advproxy privacy' => 'Prywatność',
087cc611
JR
278'advproxy proxy port' => 'Port proxy',
279'advproxy ram cache size' => 'Rozmiar RAM cache (MB)',
f6f44bb0 280'advproxy redirector children' => 'Liczba procesów filtrujących',
087cc611
JR
281'advproxy reset' => 'Reset',
282'advproxy saturday' => 'Sob',
283'advproxy save and restart' => 'Zapis i restart',
284'advproxy squid version' => 'Wersja Squid\'a ',
285'advproxy squidclamav' => 'SquidClamav',
286'advproxy ssadvanced proxy' => 'advanced proxy',
287'advproxy ssl ports' => 'Dozwolone porty SSL (jeden w linii)',
288'advproxy standard' => 'Standard',
289'advproxy standard ports' => 'Dozwolone porty standardowe (jeden w linii)',
290'advproxy sunday' => 'Nie',
291'advproxy supervisor password' => 'Supervisor password',
292'advproxy suppress version' => 'Ukrywaj informacje o wersji',
293'advproxy throttle binary' => 'Pliki binarne',
294'advproxy throttle dskimg' => 'Obrazy CD',
295'advproxy throttle mmedia' => 'Multimedia',
296'advproxy throttling per host on' => 'Limit dla komputera na:',
297'advproxy throttling total on' => 'Całkowity limit na:',
298'advproxy throttling unlimited' => 'bez limitu',
299'advproxy thursday' => 'Czw',
300'advproxy time restrictions' => 'Ograniczenia czasowe',
301'advproxy to' => 'Do',
302'advproxy transfer limits' => 'Limity tranferu',
303'advproxy transparent on' => 'Przezroczysty na',
304'advproxy tuesday' => 'Wto',
305'advproxy unknown' => 'Nieznany',
306'advproxy unrestricted ip clients' => 'Adresy IP bez ograniczeń (jeden w linii)',
307'advproxy unrestricted mac clients' => 'Adresy MAC bez ograniczeń (jeden w linii)',
308'advproxy update accelerator' => 'Update accelerator',
f6f44bb0
AF
309'advproxy update information' => 'Dostępna jest nowsza wersja do pobrania. Odwiedź <a href="http://www.advproxy.net" target="_blank">http://www.advproxy.net</a> aby uzyskać dodatkowe informacje.',
310'advproxy update notification' => 'Aktualizacja dostępna!',
087cc611
JR
311'advproxy upstream password' => 'Upstream password',
312'advproxy upstream proxy' => 'Upstream proxy',
313'advproxy upstream proxy host:port' => 'Upstream proxy (host:port)',
314'advproxy upstream username' => 'Upstream username',
315'advproxy url filter' => 'Filtr URL',
316'advproxy username forwarding' => 'Username forwarding',
317'advproxy via forwarding' => 'Proxy address forwarding',
318'advproxy visible hostname' => 'Widoczna nazwa hosta',
f6f44bb0 319'advproxy web browser' => 'Przeglądarka WWW',
087cc611
JR
320'advproxy wednesday' => 'Śr',
321'again' => 'Ponownie:',
322'aktiv' => 'Aktywny',
323'album' => 'Album',
f6f44bb0 324'alcatelusb help' => 'Aby używać modemu Speedtouch 330 lub Speedtouch USB należy wgrać na do systemu IPFire odpowiedni firmware. Pobierz pakiet <b>Embedded Firmware</b> dla SpeedTouch 330 ze strony speedtouch.com, rozpakuj pobrany plik a następnie wgraj za pomocą poniższego formularza odpowiedni dla Twojego modemu plik : KQD6_3.xxx jeżeli Rev<4 lub ZZZL_3.xxx dla Rev=4.',
087cc611
JR
325'alcatelusb upload' => 'Wgraj firmware Speedtouch USB',
326'alias ip' => 'Alias IP',
327'aliases' => 'Aliasy',
f6f44bb0 328'aliases not active' => 'Aliasy nie będą aktywne jeżeli interferjs RED nie jest statyczny',
087cc611
JR
329'all' => 'Wszystko',
330'all interfaces' => 'Wszystkie interfejsy',
331'all services' => 'Wszystkie usługi',
332'all updates installed' => 'Wszystki zainstalowane aktualizacje',
333'allmsg' => 'pokaż wszystko',
334'alt dialup' => 'Dialup',
335'alt home' => 'Start',
336'alt information' => 'Informacja',
337'alt logs' => 'Logi',
338'alt ovpn' => 'OpenVPN',
339'alt proxy' => 'Proxy',
340'alt services' => 'Usługi',
341'alt system' => 'System',
342'alt vpn' => 'VPNy',
343'and' => 'i',
344'ansi t1.483' => 'TO BE REMOVED',
345'apcupsd' => 'status APC-UPS',
346'apply' => 'Zastosuj',
347'april' => 'Kwiecień',
348'archive not exist' => 'Archiwum konfiguracji nie istnieje',
349'are you sure' => 'Jesteś pewien?',
350'arp table entries' => 'Wpisy tabeli ARP:',
351'artist' => 'Artysta',
352'attemps' => 'Prób',
353'august' => 'Sierpień',
354'authentication' => 'Uwierzytelnianie:',
355'automatic' => 'Automatycznie',
f6f44bb0 356'available updates' => 'Dostępne aktualizacje:',
087cc611 357'average' => 'Srednia',
f6f44bb0
AF
358'avoid dod' => 'Nie używaj tej opcji jeżeli wykorzystujesz wdzanianie na żądanie! Zazwyczaj wykorzystywane jeżeli IPFire jest za routerem. Interfejs RED musi być w jednej z 3 sieci np. 10/8, 172.16/12, 192.168/16',
359'back' => 'WRÓĆ',
087cc611
JR
360'backup' => 'Backup',
361'backup archive' => 'Plik backupu (.dat)',
f6f44bb0 362'backup clear archive' => 'Wyczyść plik backupu (.gz)',
087cc611
JR
363'backup config floppy' => 'Backup konfiguracji - dyskietka',
364'backup configuration' => 'Konfiguracja backupu:',
365'backup erase key' => 'Usuń klucz',
f6f44bb0 366'backup explain key' => 'Kopie zapasowe są szyfrowane z użyciem tego klucza. W celu zapewnienia bezpieczeństwa IPFire pozwala na odtwarzanie WYŁĄCZNIE kopii zapasowych zaszyfrowanych przy użyciu tego klucza. Masz 3 opcje do wyboru:',
087cc611
JR
367'backup explain key li1' => 'pozwól IPFire na wygenerowanie klucza dla Ciebie.',
368'backup explain key li2' => 'zaimportuj klucz (możliwe zabezpieczenie hasłem).',
369'backup explain key li3' => 'wypakuj klucz z nieszyfrowanej kopii z wersji 1.4.10.',
f6f44bb0 370'backup explain key no1' => 'powinieneś zachować ten klucz jeżeli planujesz odtworzenie na nowych urządzeniach. IPFire pozwala tylko raz utworzyć/importować klucz.',
087cc611
JR
371'backup explain key no2' => 'legacy floppy backups are not concerned with this key.',
372'backup export key' => 'Eksportuj klucz',
373'backup extract key' => 'Wypakuj klucz',
374'backup from' => 'Backup z',
375'backup generate key' => 'Generuj klucz',
376'backup import dat file' => 'Importuj plik backupu (.dat)',
377'backup import key' => 'Import klucza',
f6f44bb0 378'backup key' => 'Klucz szyfrujący kopii',
087cc611
JR
379'backup key file' => 'Backup key file',
380'backup key info' => 'IPFire restricts access to the backup key, thus you must know root password. You have possibility to protect this key outside of IPFire with a password.',
f6f44bb0 381'backup media info' => 'Dyskietki i/lub niesformatowane urządzenia mogą powodować wyświetlanie nieprawidłowych rozmiarów. W takim przypadku wybierz całe urządzenie. Pamiętaj o zamontowaniu dysku twardego przed usunięciem urządzenia. UWAGA: dyskietka utworzona w tym miejscu nie jest wykorzystywana w procesie instalacji!!!',
087cc611
JR
382'backup missing key' => 'Need the backup key to restore a set',
383'backup password' => 'Hasło do kopii',
384'backup protect key password' => 'Backup key password',
385'backup sets' => 'Backup sets',
f6f44bb0 386'backup to floppy' => 'Kopia na dyskietkię',
087cc611 387'backupaddon' => 'Kopia dodatków',
f6f44bb0 388'backupprofile' => 'Jeżeli ponowne połączenie nie powiedzie się przełącz na profil',
087cc611 389'backups' => 'kopie',
f6f44bb0 390'backupwarning' => 'Najpierw należy przywrócić kopię podstawową, a następnie kopię dodatków. Proszę nie zmieniać nazwy pobranych plików z kopiami.',
087cc611
JR
391'bad characters in' => 'Niepoprawny znak w ',
392'bad characters in script field' => 'Niepoprawny znak w polu skryptu',
393'bad characters in the telephone number field' => 'Niepoprawny znak w polu z numerem telefonu.',
f6f44bb0 394'bad destination range' => 'Zakres portów docelowych posiada wartość początkową która jest większa lub równa wartości końcowej.',
087cc611 395'bad ignore filter' => 'Bad ignore filter:',
f6f44bb0 396'bad return code' => 'Program pomocniczy zwrócił kod błędu',
087cc611
JR
397'bad source range' => 'The Source port range has a first value that is greater than or equal to the second value.',
398'bandwidth usage' => 'wykorzystanie pasma (wyjście)',
f6f44bb0 399'bandwitherror' => 'Nie możesz zmienić ustawień przepustawości kiedy Qos jest włączony. Najpierw wyłącz Qos.<p>',
087cc611
JR
400'bandwithsettings' => 'Ustawienia przepustowości',
401'basic options' => 'Podstawowe opcje',
f6f44bb0 402'beep when ppp connects or disconnects' => 'Dźwięk przy połączeniu/rozłączeniu IPFire',
087cc611
JR
403'behind a proxy' => 'Za proxy:',
404'bewan adsl pci st' => 'TO BE REMOVED',
405'bewan adsl usb' => 'TO BE REMOVED',
406'bitrate' => 'Bitrate',
407'bleeding rules' => 'Bleeding Edge Snort Rules',
408'blue' => 'BLUE',
f6f44bb0
AF
409'blue access' => 'Dostęp Blue',
410'blue access use hint' => 'Należy wprowadzić adres IP lub MAC urządzenia. Możliwe jest także wprowadzenie oby adresów',
087cc611
JR
411'blue interface' => 'Interfejs Blue',
412'broadcast' => 'Broadcast',
413'broken pipe' => 'Broken pipe',
414'buffered memory' => 'Buffered Memory',
415'buffers' => 'bufory',
416'bytes per second' => 'Bajtow na sekunde',
417'bytes received' => 'Bajtów odebranych',
418'bytes sent' => 'Bajtów wysłanych',
419'ca certificate' => 'Certyfikat CA',
420'ca name' => 'Nazwa CA',
f6f44bb0
AF
421'cache management' => 'Zarządzanie pam. podręczną',
422'cache size' => 'Rozmiar pam. podręcznej (MB):',
087cc611
JR
423'cached' => 'cached',
424'cached memory' => 'Cached Memory ',
425'cached swap' => 'Cached Swap',
f6f44bb0 426'calamaris available reports' => 'Dostępne raporty',
087cc611
JR
427'calamaris byte unit' => 'Byte unit',
428'calamaris create report' => 'Utwórz raport',
f6f44bb0
AF
429'calamaris enable content report' => 'Włącz raport zawartości',
430'calamaris enable distribution histogram' => 'Włącz histogram rozkładu',
431'calamaris enable domain report' => 'Włącz raport domen',
432'calamaris enable performance report' => 'Włącz raport wydajności',
433'calamaris enable requester report' => 'Włącz raport wg. wywołujących',
434'calamaris enable verbose reporting' => 'Włącz szczegółowy raport',
087cc611 435'calamaris high' => 'duża',
f6f44bb0 436'calamaris histogram resolution' => 'Rozdzielczość histogramu',
087cc611
JR
437'calamaris low' => 'niska',
438'calamaris medium' => 'średnia',
f6f44bb0 439'calamaris no reports available' => 'Brak dostępnych raportów',
087cc611
JR
440'calamaris none' => 'brak',
441'calamaris number of content types' => 'Liczba typów zawartości',
442'calamaris number of domains' => 'Liczba domen',
443'calamaris number of requested urls' => 'Liczba wywoływanych URLi',
f6f44bb0
AF
444'calamaris number of requesting hosts' => 'Liczba wywołujących hostów',
445'calamaris performance options' => 'Opcje wpływające na wydajność',
087cc611 446'calamaris proxy reports' => 'Raporty Proxy',
f6f44bb0 447'calamaris refresh list' => 'Odśwież listę',
087cc611
JR
448'calamaris report interval (in minutes)' => 'Interwał raportów (w minutach)',
449'calamaris report options' => 'Opcje raportu',
450'calamaris report period' => 'Przedział czasowy raportu',
451'calamaris run as background task' => 'Uruchom jako zadanie w tle',
452'calamaris show usernames' => 'Wyświetl nazwy użytkowników',
453'calamaris skip archived logfiles' => 'Pomiń archiwalne logi',
454'calamaris unlimited' => 'bez limitu',
455'calamaris view' => 'Pokaż',
456'calamaris view report' => 'Pokaż raport',
457'calc traffic all x minutes' => 'Calculate traffic all x minutes',
458'cancel' => 'Anuluj',
459'cancel-adv-options' => 'Anuluj',
f6f44bb0
AF
460'cannot enable both nat traversal and compression' => 'Nie można jednocześnie uruchomić opcji NAT traversal i kompresja.',
461'cannot enable ntp without specifying primary' => 'Nie można uruchomić NTP bez podania podstawowego.',
462'cannot specify secondary dns without specifying primary' => 'Nie można wprowadzić zapasowego DNS bez podania podstawowego.',
463'cannot specify secondary ntp without specifying primary' => 'Nie można wprowadzić zapasowego NTP bez podania podstawowego',
464'cannot specify secondary wins without specifying primary' => 'Nie można wprowadzić zapasowego WINS bez podania podstawowego.',
465'cant change certificates' => 'Nie można zmienić certyfikatów',
466'cant enable xtaccess' => 'Powiązana reguła przekierowania portu jest wyłączona w związku z czym nie można włączyć zewnętrznego dostępu dla tej reguły.',
467'cant start openssl' => 'Nie można uruchomić OpenSSL',
087cc611 468'caps all' => 'Wszystko',
f6f44bb0 469'capsclosed' => 'ROZŁĄCZONE',
087cc611 470'capsinactive' => 'NIEAKTYWNE',
f6f44bb0 471'capsopen' => 'POŁĄCZONE',
087cc611
JR
472'capswarning' => 'OSTRZEŻENIE',
473'caption' => 'Caption',
474'cert' => 'Certyfikat',
475'certificate' => 'Certyfikat',
476'certificate authorities' => 'Certificate Authorities',
477'certificate does not have a valid ca associated with it' => 'Certyfikat nie posiada przypisanego prawidłowego CA.',
478'certificate file move failed' => 'Niepowodzenie przeniesienie pliku certyfikatu',
479'cfg restart' => 'Zalecane jest ponowne uruchomienie po przywróceniu konfiguracji.',
480'chain' => 'Łańcuch',
481'change passwords' => 'Zmiana hasła',
482'change share' => 'zmiana opcji zasobu',
483'check for net traffic update' => 'Sprawdź aktualizacje Net-Traffic',
484'check vpn lr' => 'Sprawdź',
485'choose config' => 'Wybierz ustawienia',
486'choose media' => 'Wybierz media',
487'cipher' => 'Szyfrowanie:',
488'city' => 'Miasto',
489'class in use' => 'Klasa jest aktualnie w użyciu.',
f6f44bb0
AF
490'clear cache' => 'Wyczyść pam. podręczną',
491'clear playlist' => 'Wyczyść listę odtwarzania playlist',
492'clenabled' => 'Udostępnij czas w sieci lokalnej',
493'click to disable' => 'Włączone (kliknij aby wył.)',
494'click to enable' => 'Wyłączone (kliknij aby wł)',
087cc611
JR
495'client' => 'Nazwa komputera',
496'clock has not been synchronized' => 'Zegar nie został zsynchonizowany',
497'clock last synchronized at' => 'Ostatnia synchronizacja zegara: ',
498'comment' => 'Opis:',
499'common name' => 'Common name',
500'community rules' => 'Emergingthreats.net Community Rules',
501'comp-lzo' => 'Kompresja LZO:',
502'compression' => 'Kompresja:',
f6f44bb0 503'computer to modem rate' => 'Szybkość połączenia z komputerem:',
087cc611
JR
504'concentrator name' => 'Nazwa koncentratora:',
505'confirmation' => 'potwierdzenie',
f6f44bb0
AF
506'connect' => 'OVPN Start / Połącz',
507'connect the modem' => 'Połącz z modemem',
508'connect timeout' => 'Czas oczekiwania połączenia:',
509'connected' => 'Połączony',
510'connecting' => 'Łączenie...',
511'connection' => 'Połączenie',
512'connection closed' => 'Brak połączenia...',
513'connection debugging' => 'Debugowanie połączenia',
514'connection status and controlc' => 'Stan i kontrola połączenia:',
515'connection tracking' => 'Śledzenie połączeń IPTables',
516'connection type' => 'Rodzaj połączenia',
517'connection type is invalid' => 'Nieprawidłowy rodzaj połączenia.',
518'connections' => 'Połączenia',
519'connections are associated with this ca. deleting the ca will delete these connections as well.' => 'istnieją połączenia powiązane z tym CA. Usunięcie tego CA spowoduje także usunięcie powiązanych połączeń.',
520'connscheduler' => 'Harmonogram połączeń',
521'core notice 1' => '<strong>Uwaga:</strong> Dostępna jest aktualizacja (core-update) z',
087cc611
JR
522'core notice 2' => 'do',
523'core notice 3' => '.',
f6f44bb0
AF
524'could not be opened' => 'nie może być otwarty.',
525'could not connect to' => 'Nie można połączyć z',
526'could not connect to www ipcop org' => 'Nie można połączyć z www.ipfire.org',
527'could not connect to www ipfire org' => 'Nie można połączyć z to www.ipfire.org',
528'could not create directory' => 'Nie można utworzyć katalogu.',
529'could not download latest patch list' => 'Nie można pobrać najnowszej listy poprawek (brak połączenia).',
530'could not download latest updates' => 'Nie można pobrać najnowszej listy aktualizacji.',
531'could not download the available updates list' => 'Nie można pobrać listy dostępnych aktualizacji.',
532'could not open available updates file' => 'Nie można otworzyć pliku z dostępnymi aktualizacjami.',
533'could not open installed updates file' => 'Nie można otworzyć pliku z zainstalowanymi aktualizacjami',
087cc611 534'could not open update information file' => 'Could not open update information file. The update file is corrupt.',
f6f44bb0 535'could not retrieve common name from certificate' => 'Nie można odzyskać nazwy serwera (common name) z certyfikatu.',
087cc611 536'country' => 'Kraj',
44ab6faa 537'cpu frequency per' => 'Czestotliwosc procesora na',
087cc611
JR
538'cpu idle usage' => 'Bezczynnosc CPU',
539'cpu interrupt usage' => 'Interrupt CPU Usage',
540'cpu iowait usage' => 'CPU oczekujace na IO',
541'cpu irq usage' => 'IRQ CPU Usage',
542'cpu nice usage' => 'Nice CPU Usage',
543'cpu steal usage' => 'Steal CPU Usage',
544'cpu system usage' => 'System CPU Usage',
545'cpu usage per' => 'CPU Usage per',
546'cpu user usage' => 'User CPU Usage',
547'create' => 'Utwórz',
548'create mask' => 'Prawa UNIX\'a dla tworzonych plików',
549'create new backup' => 'Utwórz nowe ustawienia kopii zapasowej',
550'credits' => 'Credits',
551'crl' => 'Lista odwołań certyfikatów',
552'cron server' => 'Serwer CRON',
553'current' => 'Aktualne',
554'current aliases' => 'Aktualne alias:',
555'current class' => 'Aktualna klasa',
f6f44bb0 556'current devices' => 'Aktualne urządzenia',
087cc611
JR
557'current dhcp leases on blue' => 'Przydziały DHCP na interfejsie BLUE',
558'current dynamic leases' => 'Aktualne przydziały dynamiczne',
559'current fixed leases' => 'Aktualne przydziały statyczne',
560'current hosts' => 'Aktualne hosty:',
561'current media' => 'Aktualne media',
f6f44bb0 562'current ovpn' => 'Aktywne połączenia OVPN:',
087cc611
JR
563'current playlist' => 'Aktualna lista odtw.',
564'current profile' => 'Aktualny profil:',
565'current rules' => 'Aktualne reguły:',
566'custom networks' => 'Własne sieci',
567'custom services' => 'Własne usługi',
568'daily firewallhits' => 'daily firewallhits',
f6f44bb0 569'dat without key' => 'Zaszyfrowane archiwa nie mogą być odzyskane bez podania klucza.',
087cc611 570'date' => 'Data',
f6f44bb0 571'date not in logs' => 'Brak (lub tylko część) logów dla podanej daty',
087cc611
JR
572'day' => 'Dzien',
573'day after' => 'Dzień po',
574'day before' => 'Dzień przed',
575'days' => 'dni.',
576'dbfile' => 'Dbfile',
f6f44bb0 577'ddns help dnsmadeeasy' => 'W polu nazwa hosta wprowadź twoje ID (lub listę ID oddzielanych średnikami)',
087cc611
JR
578'ddns help freedns' => 'W polu użytkownik wprowadź connect string',
579'ddns help plus' => '<b>+</b> marks a mandatory field',
580'ddns hostname added' => 'Dynamiczny host DNS dodany',
581'ddns hostname modified' => 'Dynamiczny host DNS zmodyfikowany',
f6f44bb0
AF
582'ddns hostname removed' => 'Dynamiczny host DNS usunięty',
583'ddns minimize updates' => 'Ograniczaj aktualizację: przed aktualizacją porównaj IP dla hosta "[host.]domain" z IP interfejsu RED.',
087cc611
JR
584'ddns noip prefix' => 'To use no-ip in group mode, prefix hostname with <b>%</b>',
585'deactivate' => 'deaktywuj',
586'deactivate user' => 'deaktywuj użytkownika',
587'debugme' => 'Obecnie brak implementacji',
588'december' => 'Grudzień',
589'deep scan directories' => 'Skanuj rekursywnie',
590'def lease time' => 'Domyślny czas przydziału',
591'default lease time' => 'Domyślny czas przydziału (min):',
592'default networks' => 'Domyślne sieci',
593'default renewal time' => 'Domyślny czas odnawiania',
594'default services' => 'Domyślne usługi',
f6f44bb0 595'defaultwarning' => 'UWAGA - Twoje ustawienia zostaną utracone i zastąpione przez ustawienia domyślne.',
087cc611
JR
596'delete' => 'Usuń',
597'delete cron' => 'Usuń zadanie crona',
598'delete pc' => 'Usuń komputer',
599'delete share' => 'Usuń zasób',
600'delete user' => 'Usuń użytkownika',
601'demon login script' => 'Demon login script',
602'description' => 'Opis',
603'dest ip and port' => 'Cel IP: Port',
604'destination' => 'Cel',
605'destination ip' => 'Docelowe IP',
606'destination ip bad' => 'Niepoprawne docelowe IP',
f6f44bb0
AF
607'destination ip or net' => 'Docelowe IP lub sieć',
608'destination net' => 'Sieć docelowa',
087cc611 609'destination port' => 'Port docelowy',
f6f44bb0
AF
610'destination port numbers' => 'Port docelowy musi być prawidłowym numerem portu lub zakresem portów.',
611'destination port overlaps' => 'Zakres portów docelowych pokrywa się z istniejącym.',
087cc611 612'detail level' => 'Szczegóły',
f6f44bb0
AF
613'device' => 'Urządzenie',
614'devices on blue' => 'Urządzenia na BLUE',
615'dhcp advopt add' => 'Dodaj opcję DHCP',
087cc611 616'dhcp advopt added' => 'Opcja DHCP dodana',
f6f44bb0 617'dhcp advopt blank value' => 'Wartość opcji DHCP nie może być pusta.',
087cc611
JR
618'dhcp advopt custom definition' => 'Własne definicje opcji',
619'dhcp advopt definition' => 'Definicja',
f6f44bb0
AF
620'dhcp advopt definition exists' => 'Definicja opcji istnieje. Możesz ją zmodyfikować lub usunąć.',
621'dhcp advopt edit' => 'Edydutj opcję DHCP',
087cc611
JR
622'dhcp advopt help' => 'Lista opcji',
623'dhcp advopt list' => 'Dodatkowe opcje DHCP',
f6f44bb0 624'dhcp advopt modified' => 'Zmodyfikowano opcję DHCP',
087cc611 625'dhcp advopt name' => 'Nazwa opcji',
f6f44bb0 626'dhcp advopt removed' => 'Usunięto opcję DHCP',
087cc611
JR
627'dhcp advopt scope' => 'Zakres opcji',
628'dhcp advopt scope global' => 'Globalna',
629'dhcp advopt scope help' => 'Zakres globalny lub ograniczony do wybranych interfejsów.',
630'dhcp advopt unknown' => 'Nieprawidłowa nazwa opcji DHCP',
f6f44bb0 631'dhcp advopt value' => 'Wartość opcji',
087cc611 632'dhcp allow bootp' => 'Zazwalaj na klientów bootp',
f6f44bb0
AF
633'dhcp base ip fixed lease' => 'Część IP do tworzenia powiązań statycznych',
634'dhcp bootp pxe data' => 'Dodatkowe dane bootp pxe dla tego powiązania statycznego',
087cc611 635'dhcp configuration' => 'Konfiguracja DHCP',
f6f44bb0
AF
636'dhcp create fixed leases' => 'Stwórz powiązanie statyczne',
637'dhcp fixed lease err1' => 'Aby utworzyć powiązanie statyczne należy podać adres MAC i/lub nazwę hosta.',
087cc611
JR
638'dhcp fixed lease help1' => 'IP Addresses might be entered as FQDN',
639'dhcp mode' => 'DHCP',
640'dhcp server' => 'Serwer DHCP',
f6f44bb0
AF
641'dhcp server disabled' => 'Serwer DHCP wyłączony. Zatrzymano.',
642'dhcp server disabled on blue interface' => 'Serwer DHCP wyłączony na interfejsie BLUE',
643'dhcp server enabled' => 'Serwer DHCP włączony. Ponowne uruchamianie.',
644'dhcp server enabled on blue interface' => 'Serwer DHCP włączony na interfejsie BLUE',
087cc611 645'dhcp-options' => 'DHCP push options',
f6f44bb0
AF
646'dial' => 'Połącz',
647'dial profile' => 'Połącz z profilem',
087cc611
JR
648'dial user password' => 'Dial user password:',
649'dial user password has been changed' => 'Dial user password has been changed.',
650'dialing mode' => 'Dialing mode:',
f6f44bb0 651'dialup red not ppp' => 'Profile połączeń wdzwanianych mogą być używane tylko kiedy interfejs <b>RED</b> jest ustawiony jako <b>PPP Dialup</b><BR>Sprawdź ustawienia sieci.',
087cc611
JR
652'dialup settings' => 'Ustawienia wdzwaniania',
653'directory mask' => 'Prawa UNIX do katalogu',
654'directory writeable' => 'katalog ma prawo zapisu',
f6f44bb0
AF
655'disabled' => 'wyłączony',
656'disconnect' => 'OVPN Zatrz./Rozłączenie',
657'disconnects' => 'Rozłączeń',
087cc611
JR
658'disk access per' => 'Dostepow do dysku na',
659'disk usage' => 'Wykorzystanie dysku',
660'display' => 'Wyświetl',
661'display charset' => 'Display Charset',
f6f44bb0 662'display hostname in window title' => 'Wyświetlaj nazwę hosta w tytule okna',
087cc611
JR
663'display traffic at home' => 'Wyświetlaj dane o ruchu na stronie startowej',
664'display webinterface effects' => 'Aktywuj efekty interfejsu',
665'dl client arch' => 'Pobierz pakiet klienta (zip)',
666'dmz' => 'DMZ',
667'dmz pinhole configuration' => 'Konfigracja DMZ pinhole',
668'dmz pinhole rule added' => 'Reguła DMZ pinhole dodana; restartowanie DMZ pinhole',
f6f44bb0
AF
669'dmz pinhole rule removed' => 'Reguła DMZ pinhole usunięta; restartowanie DMZ pinhole',
670'dmzpinholes for same net not necessary' => 'DMZ Pinhole jest niepotrzebny pomiędzy tymi samymi sieciami. Wybierz różne sieci źródłowe i docelowe.',
671'dns address deleted' => 'Pomyślnie usunięto!',
672'dns address deleted txt' => 'Adres serwera DNS został pomyślnie usunięty.<br />Należy wykonać restart lub nawiązać ponownie połączenie!!!',
087cc611 673'dns address done' => 'Zapisywanie ustawień serwerów DNS.',
f6f44bb0 674'dns address recon' => 'Ponowne łączenie!',
087cc611 675'dns check failed' => 'DNS check failed',
f6f44bb0 676'dns desc' => 'Jeżeli adres IP przydzielany jest z serwera DHCP dostawcy informacje o DNS zostaną wprowadzone automatycznie. W tym miejscu możesz wprowadzić własne adresy serwerów DNS.',
087cc611 677'dns error 0' => 'Adres IP <strong>podstawowego</strong> DNS jest niepoprawny. Sprawdź ustawienia!<br />Wprowadzony adres<strong>zapasowego</strong> DNS jest prawidłowy.',
f6f44bb0 678'dns error 01' => 'Podane adresy serwerów DNS <strong>podstawowego</strong> i <strong>zapasowego</strong> są nieporawne. Sprawdź ustawienia!',
087cc611
JR
679'dns error 1' => 'Adres IP <strong>zapasowego</strong> DNS jest niepoprawny. Sprawdź ustawienia!<br />Wprowadzony adres <strong>podstawowego</strong> DNS jest prawidłowy.',
680'dns header' => 'Assign DNS server addresses only for DHCP on red0',
681'dns list' => 'Lista darmowych publicznych serwerów DNS',
682'dns menu' => 'Przypisz serwer DNS',
683'dns new 0' => 'Nowy adres IP <strong>podstawowego</strong> DNS:',
684'dns new 1' => 'Nowy adres IP <strong>zapasowego</strong> DNS:',
685'dns proxy server' => 'Serwer Proxy DNS',
686'dns saved' => 'Zapisano poprawnie!',
f6f44bb0 687'dns saved txt' => 'Podane adresy serwerów DNS zostały poprawnie zapisane. <br />Należy wykonać restart lub wykonać ponowne łączenie, aby zmiany zostały zastosowane!',
087cc611
JR
688'dns server' => 'Serwer DNS',
689'dns title' => 'Domain Name System',
f6f44bb0
AF
690'do not log this port list' => 'Odrzucaj tą listę portów zanim zostaną zapisane do logu (zmniejsza rozmiar logów)',
691'dod' => 'Łącz na żądanie',
692'dod for dns' => 'Łącz na żadnie DNS:',
693'dod not compatible with ddns' => 'Łączenie na żądanie nie jest kompatybilne z usługą dynamicznego dns (dyndns)',
694'dod waiting' => 'Łączenie na żądanie - oczekiwanie',
087cc611
JR
695'domain' => 'Domena',
696'domain master' => 'Domain Master',
697'domain name' => 'Nazwa domeny',
698'domain name suffix' => 'Sufiks nazwy domeny:',
699'domain not set' => 'Domena nie ustawiona.',
700'donation' => 'Donation',
701'donation-link' => 'https://www.paypal.com/en_US/GB/i/btn/btn_donateCC_LG.gif',
f6f44bb0 702'donation-text' => '<strong>IPFire</strong> jest tworzony przez wolontariuszy w ich wolnym czasie. Jeżeli chcesz pomóc w dalszym rozwoju projektu możesz nas wspomóc dowolną kwotą. ',
087cc611
JR
703'done' => 'Do it',
704'dos charset' => 'Kodowanie DOS',
f6f44bb0
AF
705'down and up speed' => 'Wprowadź parametry Twojego łącza - prędkość pobierania i wysyłania danych <br /> i naciśnij <i>Zapisz</i>.',
706'downlink speed' => 'Prędkość pobierania (kbit/sec)',
087cc611
JR
707'downlink std class' => 'standardowa klasa pobierania',
708'download' => 'pobierz',
709'download ca certificate' => 'Pobierz certyfikat CA',
710'download certificate' => 'Pobierz certyfikat',
711'download host certificate' => 'Pobierz certyfikat hosta',
712'download new ruleset' => 'Pobierz nowy zestaw reguł',
713'download pkcs12 file' => 'Pobierz plik PKCS12',
714'download root certificate' => 'Pobierz certyfikat root',
715'dpd action' => 'Dead Peer Detection action',
716'driver' => 'Sterownik',
717'drop input' => 'Loguj odrzucone pakiety wejściowe (input packets)',
718'drop newnotsyn' => 'Loguj odrzucone pakiety new not syn',
719'drop output' => 'Loguj odrzucone pakiety wyjściowe (output packets)',
720'drop portscan' => 'Loguj odrzucone pakiety skanowania (portscan pakets)',
721'drop proxy' => 'Odrzucaj wszystkie pakiety nie skierowane do proxy',
722'drop samba' => 'Odrzucaj wszystkie porty Microsoft 135,137,138,139,445,1025',
723'drop wirelessforward' => 'Log dropped wireless forward pakets',
724'drop wirelessinput' => 'Loguj odrzucone pakiety wejściowe wireless',
725'dst port' => 'Dst Port',
726'dstprt range overlaps' => 'Zakres portów zachodzi na jeden z aktualnie zdefiniowanych portów.',
f6f44bb0 727'dstprt within existing' => 'Port docelowy zawiera się w aktualnie zdefiniowanym zakresie portów.',
087cc611
JR
728'duplicate ip' => 'Wprowadzono duplikat adresu IP',
729'duplicate ip bold' => 'Zduplikowany adresy zostały <b>pogrubiony</b>',
730'duplicate mac' => 'Wprowadzono duplikat adresu MAC',
f6f44bb0
AF
731'duplicate name' => 'Taka nazwa już istnieje, proszę podać inną.',
732'dyn dns source choice' => 'IPFire będzie dostarczał adres IP dla usługodawców Dynamic DNS z:',
087cc611
JR
733'dynamic dns' => 'Dynamiczny DNS',
734'dynamic dns client' => 'Klient dynamicznego DNS',
f6f44bb0
AF
735'e-mail address too long' => 'Adres E-mail jest zbyt długi; nie powinien być dłuższy niż 40 znaków.',
736'eciadsl help' => 'Aby korzystać z modemu ECI ADSL należy wgrać plik synch.bin na serwer IPFire. Należy pobrać ten plik ze strony ECIADSL a następnie wgrać plik <b>synch.bin</b> wykorzystując poniższy formularz.',
087cc611
JR
737'eciadsl upload' => 'Wgraj plik ECI ADSL synch.bin',
738'edit' => 'Edycja',
f6f44bb0 739'edit a rule' => 'Edytuj istniejącą regułę:',
087cc611 740'edit advanced settings when done' => 'Edytuj zaawansowane opcje kiedy zakończone.',
f6f44bb0
AF
741'edit an existing alias' => 'Edytuj istniejący alias',
742'edit an existing host' => 'Edytuj istniejącego hosta',
743'edit an existing lease' => 'Edytuj istniejący wpis statyczny',
744'edit device' => 'Edycja urządzenia',
087cc611
JR
745'edit hosts' => 'Edycja hosta',
746'edit network' => 'Edycja sieci',
747'edit printer' => 'edycja drukarki',
748'edit service' => 'Edycja usługi',
749'edit share' => 'Edycja zasobu',
750'editor' => 'Edytor',
751'eg' => 'np.:',
f6f44bb0 752'email server can not be empty' => 'Serwer E-mail nie może być pusty',
087cc611 753'emailreportlevel' => 'E-mailreportlevel',
f6f44bb0 754'empty' => 'To pole może zostać puste',
087cc611
JR
755'empty profile' => 'pusty',
756'enable ignore filter' => 'Enable ignore filter',
f6f44bb0 757'enable javascript' => 'Włącz javascript',
087cc611 758'enable wildcards' => 'Enable wildcards:',
f6f44bb0
AF
759'enabled' => 'Włączony:',
760'enabled on' => 'Włączony na',
761'enabledtitle' => 'Włączony',
087cc611
JR
762'encapsulation' => 'Encapsulacja',
763'encrypted' => 'Encrypted',
764'end address' => 'Adres końcowy:',
f6f44bb0
AF
765'enter ack class' => 'Wprowadź klasę dla ACK <br /> i naciśnij <i>Zapisz</i>.',
766'enter data' => 'Wprowadź ustawienia <br /> a następnie naciśnij <i>Zapisz</i>.',
767'err bk 1' => 'Błąd tworzenia archiwum',
087cc611 768'err bk 10 password' => 'Error with backup password',
f6f44bb0
AF
769'err bk 2 key' => 'Błąd tworzenia pliku klucza',
770'err bk 3 tar' => 'Błąd dodawania plików do archiwum',
771'err bk 4 gz' => 'Błąd kompresji archiwum',
772'err bk 5 encrypt' => 'Błąd szyfrowania archiwum',
773'err rs 1' => 'Błąd przywracania archiwum',
774'err rs 6 decrypt' => 'Błąd odszyfrowywania archiwum',
087cc611 775'err rs 7 untartst' => 'Niepoprawne odszyfrowane archiwum',
f6f44bb0
AF
776'err rs 8 untar' => 'Błąd wypakowywania archiwum (untar)',
777'error config' => 'Nie można otworzyć /var/ipfire/ovpn/config/ZERINA.ovpn !',
778'error external access' => 'Nie można otworzyć /var/ipfire/xtaccess/config (dostęp zewnętrzny może nie działać)!',
779'error messages' => 'Wiadomości o błędach:',
087cc611
JR
780'esp encryption' => 'Szyfrowanie ESP:',
781'esp grouptype' => 'Grupa ESP:',
782'esp integrity' => 'ESP Integrity:',
783'esp keylife' => 'Czas ważności klucza ESP:',
f6f44bb0 784'esp keylife should be between 1 and 24 hours' => 'Czas ważności klucza ESP powinien być pomięcy 1 a 24 godzinami',
087cc611
JR
785'every' => 'Każdy',
786'exampel' => 'przykład',
787'exclude logfiles' => 'Wyklucz pliki z logami',
788'excluding buffers and cache' => '-/+ buffers/cache',
789'expected' => 'Oczekiwano',
790'expertoptions' => 'Opcje zaawans.',
791'expires' => 'Wygasa',
792'export' => 'Export',
793'exportkey' => 'Export PSK',
f6f44bb0
AF
794'external access' => 'Dostęp zewnętrzny',
795'external access configuration' => 'Konfiguracja dostępu zewnętrznego',
796'external access rule added' => ' Dodano regułę dostępu zewnętrznego; ponowne uruchamianie kontroli dostępu',
797'external access rule changed' => ' Zmieniono regułę dostępu zewnętrznego; ponowne uruchamianie kontroli dostępu',
798'external access rule removed' => ' Usunięto regułę dostępu zewnętrznego; ponowne uruchamianie kontroli dostępu',
799'external aliases configuration' => 'Konfiguracja aliasów zewnętrznych',
087cc611 800'extrahd' => 'ExtraHD',
f6f44bb0 801'extrahd detected drives' => 'wykryte napędy',
087cc611
JR
802'false classnumber' => 'Numer klasy nie pasuje do interfejsu.',
803'false max bandwith' => 'Nieprawidłowe maksymalne pasmo (false).',
804'false min bandwith' => 'Nieprawidłowe minimalne pasmo (false).',
805'february' => 'Luty',
f6f44bb0 806'fetch ip from' => 'Próbuj uzyskać publiczne IP za pomocą zewnętrznego serwera',
087cc611
JR
807'filename' => 'Nazwa pliku',
808'filesystem full' => 'Pełny system plików',
809'fireinfo ipfire version' => 'Wersja IPFire',
f6f44bb0
AF
810'fireinfo is disabled' => 'Fireinfo jest wyłączony',
811'fireinfo is enabled' => 'Fireinfo jest włączony',
087cc611 812'fireinfo is submitted' => 'Twój profil jest przesyłany do serwisu fireinfo.',
f6f44bb0
AF
813'fireinfo is submitted button' => 'Nie, nie chcę więcej przesyłać mojego profilu',
814'fireinfo kernel version' => 'Wersja jądra',
087cc611 815'fireinfo not submitted' => 'Twój profil nie jest przesyłany do serwisu fireinfo.',
f6f44bb0 816'fireinfo not submitted button' => 'Tak, chcę przesłać mój profil',
087cc611 817'fireinfo pakfire version' => 'Wersja pakfire',
f6f44bb0 818'fireinfo please enable' => 'Proszę włączyć usługę fireinfo.',
087cc611
JR
819'fireinfo settings' => 'Ustawienia Fireinfo',
820'fireinfo system version' => 'Wersja systemu',
f6f44bb0 821'fireinfo why descr1' => 'Dla rozwoju IPFire bardzo ważne jest włączenie tej usługi',
087cc611 822'fireinfo why descr2' => 'usługa. ',
f6f44bb0
AF
823'fireinfo why enable' => 'Dlaczego powinienem włączyć fireinfo?',
824'fireinfo why read more' => 'Czytaj więcej o powodach.',
087cc611
JR
825'fireinfo your profile id' => 'ID Twojego profilu',
826'firewall' => 'Zapora',
827'firewall graphs' => 'Zapora - Wykresy',
828'firewall hits' => 'Zdarzen zapory dla',
829'firewall hits per' => 'zdarzen zapory na',
830'firewall log' => 'Log zapory',
831'firewall log viewer' => 'Przeglad logow zapory',
832'firewall logs' => 'Logi zapory',
833'firewall logs ip' => 'Fw-Logdgraphs (IP)',
834'firewall logs port' => 'Fw-Loggraphs (Port)',
835'firewallhits' => 'zdarzen zapory',
836'firmware' => 'Firmware',
837'firmware upload' => 'Wgraj Firmware/Sterowniki',
838'fixed ip lease added' => 'Dodano statyczny wpis IP',
839'fixed ip lease modified' => 'Zmodyfikowano statyczny wpis IP',
f6f44bb0
AF
840'fixed ip lease removed' => 'Usunięto statyczny wpis IP',
841'force update' => 'Wymuś aktualizację',
087cc611 842'force user' => 'force all new file to user',
f6f44bb0
AF
843'forwarding rule added' => 'Dodano regułę przekierowania; ponowne uruchamianie przekierowań',
844'forwarding rule removed' => 'Usunięto regułę przekierowania; ponowne uruchamianie przekierowań',
845'forwarding rule updated' => 'Zmieniono regułę przekierowania; ponowne uruchamianie przekierowań',
087cc611
JR
846'free' => 'Wolne',
847'free memory' => 'Wolna pamiec ',
848'free swap' => 'Wolny SWAP',
849'frequency' => 'Czestotliwosc',
f6f44bb0
AF
850'friday' => 'Piątek',
851'fritzdsl help' => 'Aby używać modemów Fritz Fritz!DSL fcdsl / fcdslsl / fcdsl2 / fcdslusb / fcdslslusb , należy wgrać odpowiedni pakiet na serwer IPFire. W tym celu należy pobrać pakiet tar odpowiadający twojej wersji ze strony IPFire, a następnie wgrać plik <b>fcdsl-(your_version).tgz</b> na Twój serwer IPFire wykorzystując poniższy formularz.',
087cc611
JR
852'fritzdsl upload' => 'Wgraj sterownik Fritz!DSL',
853'from' => 'Od',
854'from email adr' => 'Adres nadawcy e-mail',
855'from email pw' => 'Hasło nadawcy e-mail',
856'from email server' => 'Serwer nadawcy e-mail',
857'from email user' => 'Użytkownik nadawcy e-mail',
858'from warn email bad' => 'Adres nadawcy e-mail jest niepoprawny',
859'fw blue' => 'Opcje zapory dla interfejsu BLUE',
860'fw logging' => 'Logowanie zapory',
861'g.dtm' => 'TO BE REMOVED',
862'g.lite' => 'TO BE REMOVED',
863'gateway' => 'Brama',
864'gateway ip' => 'IP bramy',
865'gen static key' => 'Generuj statyczny klucz',
866'generate' => 'Generuj certyfikat root/host',
867'generate a certificate' => 'Generuj certyfikat:',
868'generate iso' => 'Generate ISO',
869'generate root/host certificates' => 'Generuj certyfikaty root/host',
870'generate tripwire keys and init' => 'generuj klucze tripwire i inicjuj',
871'generatekeys' => 'Generuj klucze',
f6f44bb0 872'generatepolicy' => 'Generuj nową politykę',
087cc611 873'generatereport' => 'Generuj nowy raport',
f6f44bb0 874'generating the root and host certificates may take a long time. it can take up to several minutes on older hardware. please be patient' => 'Generowanie certyfikatów root i host może zając dłuższą chwilę. Na starszym sprzęcie może trwać kilka minut. Zachowaj cierpliwość',
087cc611
JR
875'genkey' => 'Generuj PSK',
876'genre' => 'Genre',
877'global settings' => 'Ustawienia globalne',
f6f44bb0 878'gpl i accept these terms and conditions' => 'Akceptuję te warunki',
087cc611 879'gpl license agreement' => 'Akceptacja licencji',
f6f44bb0 880'gpl please read carefully the general public license and accept it below' => 'Proszę uważnie przeczytać licencję General Public License i zaakceptować jej warunki',
087cc611
JR
881'gpl unofficial translation of the general public license v3' => 'Nieoficjalne tłumaczenie General Public License v3',
882'graph' => 'Wykres',
883'graph per' => 'na',
884'green' => 'Green',
885'green interface' => 'Interfejs Green',
886'guaranteed bandwith' => 'Gwarantowane pasmo',
887'guardian alertfile' => 'Plik alertów',
888'guardian configuration' => 'Konfiguracja Guardian\'a',
889'guardian ignorefile' => 'Plik ignorowanych',
890'guardian interface' => 'Interfejs',
891'guardian logfile' => 'Plik Log',
892'guardian timelimit' => 'Ograniczenie czasowe',
f6f44bb0 893'guest ok' => 'zezwól na dostęp dla gości',
087cc611 894'gui settings' => 'Ustawienia GUI',
f6f44bb0
AF
895'gz with key' => 'Tylko zaszyfrowane archiwum może być odtworzone na tej maszynie.',
896'hangup' => 'Rozłącz',
087cc611
JR
897'hangup string' => 'Hangup:',
898'harddisk temperature' => 'Temperatura dysku',
899'harddisk temperature graphs' => 'wykresy temperatury hdd',
f6f44bb0 900'hardware graphs' => 'Wykresy sprzętu',
087cc611
JR
901'hdd temperature in' => 'Temperatura dysku w ',
902'help' => 'Pomoc',
903'high' => 'Wysoki',
904'high memory usage' => 'High memory usage',
905'hint' => 'Wskazówka:',
906'holdoff' => 'Czas powstrzymania (w sekundach)',
907'host' => 'Host',
908'host allow' => 'lista dozwolonych hostów',
909'host certificate' => 'Certyfikat hosta',
910'host configuration' => 'Konfiguracja hosta',
911'host deny' => 'lista zabronionych hostów',
912'host ip' => 'Adres IP hosta',
913'host to net vpn' => 'Host-to-Net Virtual Private Network (RoadWarrior)',
914'hostname' => 'Nazwa hosta',
f6f44bb0
AF
915'hostname and domain already in use' => 'Nazwa hosta i domena są już w użyciu.',
916'hostname cant be empty' => 'Nazwa hosta nie może być pusta.',
087cc611
JR
917'hostname not set' => 'Nazwa hosta nie ustawiona.',
918'hosts config added' => 'Dodana konfiguracja hostów',
919'hosts config changed' => 'Zmieniona konfiguracja hostów',
920'hour' => 'Godzina',
921'hours' => 'Godziny',
922'hours2' => 'Godziny',
923'ibod for dual isdn only' => 'iBOD can only be used with Dual ISDN.',
924'icmp selected but no type' => 'Wybrano protokół ICMP, ale nie określono typu ICMP.',
925'icmp type' => 'Typ ICMP',
926'id' => 'ID',
927'idle' => 'Bezczynne',
f6f44bb0 928'idle timeout' => 'Czas bezczynności (min; 0 aby wyłączyć):',
087cc611 929'idle timeout not set' => 'Nie określono czasu bezczynności.',
f6f44bb0 930'ids log viewer' => 'Przegląd logów IDS',
087cc611
JR
931'ids logs' => 'Logi IDS',
932'ids preprocessor' => 'Preprocessor IDS ',
f6f44bb0 933'ids rules license' => 'Aby używać certyfikowanych reguł Sourcefire VRT, musisz zarejestrować się na',
087cc611 934'ids rules license1' => '.',
f6f44bb0 935'ids rules license2' => 'Zaakceptuj licencje, aktywuj swoje konto przez kliknięcie linku otrzymanego mailem. Następnie przejdź do',
087cc611
JR
936'ids rules license3' => 'naciśnij przycis "Generate code"-i skopiuj 40-to znakowy Oinkcode do pola poniżej.',
937'ids rules update' => 'Aktualizacja reguł Snorta',
938'iface' => 'Iface',
939'ignore filter' => 'Ignore filter',
940'ike encryption' => 'Szyfrowanie IKE:',
941'ike grouptype' => 'Typ grupy IKE:',
f6f44bb0 942'ike integrity' => 'Spójność IKE:',
087cc611 943'ike lifetime' => 'Czas ważności IKE:',
f6f44bb0 944'ike lifetime should be between 1 and 8 hours' => 'Czas ważności IKE powinien wynosić od 1 do 8 godzin.',
087cc611
JR
945'import' => 'Import',
946'importkey' => 'Import PSK',
947'in' => 'W',
948'inactive' => 'nieaktywne/y',
f6f44bb0
AF
949'include logfiles' => 'Dołącz pliki z logami',
950'incoming' => 'przychodzące/y',
087cc611
JR
951'incoming traffic in bytes per second' => 'Ruch przychodzacy',
952'incorrect password' => 'Niepoprawne hasło',
953'info' => 'Info',
954'init string' => 'Inicjuj:',
f6f44bb0 955'insert floppy' => 'Aby wykonać kopię na dyskietkę włóż sformatowany nośnik do napędu w serwerze IPFire i naciśnij <i>kopia na dyskietę</i> aby zapisać konfigurację systemu. Należy uważnie sprawdzić wynik tej operacji. Wykonywania kopii może zając dłuższą chwilę, zachowaj cierpliwość.<p>',
087cc611
JR
956'insert removable device' => 'Włóż wymienny nośnik',
957'install' => 'Instaluj',
f6f44bb0 958'install new update' => 'Instaluj nową aktualizację:',
087cc611
JR
959'installed' => 'Zainstalowane',
960'installed updates' => 'Zainstalowane aktualizacje:',
961'instant update' => 'Instant Update',
962'interface' => 'Interfejs',
963'interfaces' => 'Interfejsy',
964'internet' => 'INTERNET',
965'intrusion detection' => 'Wykrywanie intruzów',
966'intrusion detection system' => 'System wykrywania intruzów',
f6f44bb0 967'intrusion detection system log viewer' => 'Przegląd logów systemu wykrywania intruzów',
087cc611
JR
968'intrusion detection system rules' => 'reguły systemu wykrywania intruzów',
969'intrusion detection system2' => 'System wykrywania intruzów:',
970'invalid broadcast ip' => 'Niepoprawny broadcast IP',
971'invalid cache size' => 'Niepoprawny rozmiar cache.',
972'invalid characters found in pre-shared key' => 'Nieporawny znak w polu klucza współdzielonego.',
f6f44bb0 973'invalid date entered' => 'Wprowadzono niepoprawną datę.',
087cc611
JR
974'invalid default lease time' => 'Niepoprawny domyślny czas dzierżawy.',
975'invalid domain name' => 'Niepoprawna nazwa domeny.',
f6f44bb0 976'invalid downlink speed' => 'Niepoprawna szybkość pobierania.',
087cc611
JR
977'invalid end address' => 'Niepoprawny adres końcowy.',
978'invalid fixed ip address' => 'Niepoprawny adres IP wpisu statycznego',
979'invalid fixed mac address' => 'Niepoprawny adres MAC wpisu statycznego',
980'invalid hostname' => 'Niepoprawna nazwa hosta.',
f6f44bb0
AF
981'invalid input' => 'Niepoprawna wartość',
982'invalid input for authentication method' => 'Niepoprawna wartość metody uwierzytelniana.',
983'invalid input for city' => 'Niepoprawna wartość w polu miasto.',
984'invalid input for country' => 'Niepoprawna wartość w polu kraj.',
985'invalid input for department' => 'Niepoprawna wartość w polu oddział.',
986'invalid input for dhcp dns' => 'Niepoprawna wartość w polu DHCP DNS',
987'invalid input for dhcp domain' => 'Niepoprawna wartość w polu domena DHCP',
988'invalid input for dhcp wins' => 'Niepoprawna wartość w polu DHCP WINS',
989'invalid input for e-mail address' => 'Niepoprawna wartość w polu adres e-mail.',
990'invalid input for esp keylife' => 'Niepoprawna wartość w polu czas ważności ESP',
991'invalid input for hostname' => 'Niepoprawna wartość w polu nazwa hosta.',
992'invalid input for ike lifetime' => 'Niepoprawna wartość w polu czas ważności IKE',
993'invalid input for keepalive 1' => 'Niepoprawna wartość w polu Keepalive ping',
994'invalid input for keepalive 1:2' => 'Niepoprawna wartość w polu Keepalive. Używaj min. współczynnika 1:2',
995'invalid input for keepalive 2' => 'Niepoprawna wartość w polu Keepalive ping-restart',
996'invalid input for max clients' => 'Niepoprawna wartość w polu Max Klientów',
997'invalid input for name' => 'Niepoprawna wartość w polu pełna nazwa użytkownika lub nazwa hosta systemu',
087cc611 998'invalid input for oink code' => 'Niepoprawny OINKCODE',
f6f44bb0
AF
999'invalid input for organization' => 'Niepoprawna wartość w polu organizacja',
1000'invalid input for remote host/ip' => 'Niepoprawna wartość w polu zdalny host/ip.',
1001'invalid input for state or province' => 'Niepoprawna wartość w polu stan lub prowincja.',
087cc611 1002'invalid ip' => 'Niepoprawny adres IP',
f6f44bb0 1003'invalid keep time' => 'Czas podtrzymywania musi być prawidłową liczbą',
087cc611
JR
1004'invalid key' => 'Niepoprawny klucz.',
1005'invalid loaded file' => 'Wczytano niepoprawny plik',
f6f44bb0 1006'invalid local-remote id' => 'lokalny i zdalny id nie mogą być takie same i muszą rozpoczynać się od znaku "@" sign. Są to tak zwane leftid i rightid w terminologii strongswan.',
087cc611
JR
1007'invalid logserver address' => 'Nieporawny adres serwera syslogd server',
1008'invalid mac address' => 'Niepoprawny adres MAC',
1009'invalid max lease time' => 'Niepoprawny maksymalny czas dzierżawy.',
f6f44bb0 1010'invalid maximum incoming size' => 'Niepoprawny maksymalny rozmiar przychodzący (incoming size).',
087cc611 1011'invalid maximum object size' => 'Niepoprawny maksymalny rozmiar obiektu.',
f6f44bb0 1012'invalid maximum outgoing size' => 'Niepoprawny maksymalny rozmiar wychodzący (outgoing size).',
087cc611
JR
1013'invalid md5sum' => 'Niepoprawna suma MD5.',
1014'invalid minimum object size' => 'Niepoprawny minimalny rozmiar obiektu.',
1015'invalid mtu input' => 'Niepoprawne MTU',
1016'invalid netmask' => 'Niepoprawna maska sieci',
f6f44bb0
AF
1017'invalid port' => 'Niepoprawny port. Musi to być prawidłowy numer portu..',
1018'invalid port list' => 'Lista portów powinna wyglądać następująco: port[,port]... gdzie port jest liczbą lub wpisem z /etc/services',
087cc611
JR
1019'invalid primary dns' => 'Niepoprawny podstawowy DNS.',
1020'invalid primary ntp' => 'Niepoprawny adres podstawowego serwera NTP',
1021'invalid secondary dns' => 'Niepoprawny zapasowy DNS.',
1022'invalid secondary ntp' => 'Niepoprawny adres drugiego serwera NTP',
f6f44bb0 1023'invalid start address' => 'Niepoprawny adres początkowy.',
087cc611
JR
1024'invalid time entered' => 'Wprowadzono niepoprawny czas.',
1025'invalid time period' => 'Nieprawidłowy okres czasu',
f6f44bb0 1026'invalid uplink speed' => 'Nieprawidłowa szybkość wysyłania.',
087cc611 1027'invalid upstream proxy username or password setting' => 'Nieprawidłowy użytkownik lub hasło dla upstream proxy.',
f6f44bb0 1028'invalid users' => 'lista użytkowników z zabronionym dostępem',
087cc611
JR
1029'invalid vpi vpci' => 'Nieprawidłowe ustawienia VPI/VPCI',
1030'invalid wins address' => 'Nieprawidłowy adres serwera WINS.',
f6f44bb0 1031'invert' => 'Odwróć',
087cc611
JR
1032'ip address' => 'Adres IP',
1033'ip address in use' => 'Adres IP jest już w użyciu',
1034'ip address outside subnets' => 'Adres IP poza podsieciami',
f6f44bb0
AF
1035'ip alias added' => 'Dodano zewnętrzny alias IP',
1036'ip alias changed' => 'Zmieniono zewnętrzny alias IP',
1037'ip alias removed' => 'Usunięto zewnętrzny alias IP',
087cc611 1038'ip info' => 'Informacje IP',
f6f44bb0
AF
1039'ipfire has now rebooted' => 'Serwer IPFire uruchamia się ponownie.',
1040'ipfire has now shutdown' => 'Wyłączanie serwera IPFire.',
087cc611
JR
1041'ipfire side' => 'IPFire side:',
1042'ipfire side is invalid' => 'IPFire side is invalid.',
1043'ipfires hostname' => 'Nazwa hosta IPFire\'s',
1044'ipinfo' => 'Info IP',
1045'iptable rules' => 'Reguły IPTable',
1046'iptmangles' => 'IPTable Mangles',
1047'iptnats' => 'IPTable Network Address Translation',
1048'ipts' => 'IPTables',
1049'isdn' => 'ISDN',
1050'isdn settings' => 'Dodatkowe ustawienia ISDN:',
1051'isdn1' => 'Pojedynczy ISDN',
1052'isdn2' => 'Podwójny ISDN',
1053'january' => 'Styczeń',
f6f44bb0 1054'javascript menu error1' => 'Jeżeli rozwijane menu nie działają poprawnie wyłącz javascript na',
087cc611
JR
1055'javascript menu error2' => 'stronie.',
1056'july' => 'Lipiec',
1057'june' => 'Czerwiec',
1058'kernel' => 'Kernel',
1059'kernel logging server' => 'Kernel Logging Server',
1060'kernel version' => 'Wersja Kernela:',
1061'key stuff' => '2. Klucze i certyfikaty',
1062'keyreset' => 'Resetuj klucze',
1063'keys' => 'klucze',
1064'lan' => 'LAN',
1065'lang' => 'en',
f6f44bb0
AF
1066'languagepurpose' => 'Wybierz język interfejsu IPFire którego chcesz używać:',
1067'last activity' => 'Ostatnia aktywność',
087cc611
JR
1068'lateprompting' => 'Lateprompting',
1069'lease expires' => 'Dzierżawa upływa',
1070'legend' => 'Legenda',
f6f44bb0 1071'length' => 'Długość',
087cc611
JR
1072'line' => 'Linia',
1073'linkq' => 'Jakosc polaczenia',
f6f44bb0 1074'load printer' => 'Załaduj drukarkę',
087cc611
JR
1075'loaded modules' => 'Załadowane moduły:',
1076'local hard disk' => 'Dysk twardy',
1077'local master' => 'Local Master',
f6f44bb0
AF
1078'local ntp server specified but not enabled' => 'Wprowadzono lokoalny serwer NTP, jednak nie włączono go',
1079'local subnet' => 'Podsieć lokalna:',
1080'local subnet is invalid' => 'Niepoprawna podsieć lokalna.',
087cc611
JR
1081'local vpn hostname/ip' => 'Lokalna nazwa VPN/IP',
1082'localkey' => 'Klucz lokalny',
1083'localkeyfile' => 'Plik klucza lokalnego',
1084'log' => 'Log:',
f6f44bb0 1085'log enabled' => 'Log Włączony',
087cc611 1086'log level' => 'Poziom logów',
f6f44bb0 1087'log lines per page' => 'Linii na stronę',
087cc611
JR
1088'log server address' => 'Serwer syslog:',
1089'log settings' => 'Ustawienia logów',
1090'log summaries' => 'Podsumowania logów',
1091'log summary' => 'Podsumowanie logów',
1092'log var messages' => 'Ustawienia dla /var/log/messages:',
f6f44bb0
AF
1093'log view' => 'Przegląd logów',
1094'log viewer' => 'Przeglądarka logów',
1095'log viewing options' => 'Opcje przeglądarki logów',
087cc611
JR
1096'log-options' => 'Opcje pliku logów',
1097'loged in at' => 'Logged in at',
1098'logging' => 'Logowanie',
1099'logging server' => 'Serwer logowania',
1100'loginlogout' => 'Zalogowanie/wylogowanie',
1101'logs' => 'logi',
1102'lookup failed' => 'Reverse lookup failed',
1103'loosedirectorychecking' => 'Loosedirectorychecking',
1104'low' => 'Niski',
1105'ls_dhcpd' => 'Serwer DHCP:',
1106'ls_disk space' => 'Miejsce na dysku:',
1107'ls_free/swan' => 'VPN:',
1108'ls_httpd' => 'Serwer HTTP:',
1109'ls_init' => 'Init:',
1110'ls_kernel' => 'Kernel i zapora:',
1111'ls_modprobe' => 'Ładowanie modułów:',
1112'ls_pam_unix' => 'Logowania użytkowników lokalnych:',
1113'ls_sshd' => 'Logowania użytkowników zdalnych:',
1114'ls_syslogd' => 'Syslogd:',
1115'mac address' => 'Adres MAC',
f6f44bb0
AF
1116'mac address deleted' => 'Poprawnie usunięto!',
1117'mac address deleted txt' => 'Adres MAC został poprawnie usunięty, jednak zmiany zostaną zastosowane dopiero po <strong>ponownym uruchomieniu</strong>.',
1118'mac address done' => 'Ustawienia adresu MAC są zapisywane.',
1119'mac address error not 00' => 'Adres MAC musi rozpoczynać się od 00!',
087cc611
JR
1120'mac address error not valid' => 'Nieprawidłowy adres MAC !',
1121'mac address header' => 'Adres MAC na interfejsie red0',
1122'mac address in use' => 'Adres MAC jest już w użyciu',
1123'mac address menu' => 'Przypisz adres MAC',
f6f44bb0 1124'mac address recon' => 'Próba ponownego łączenia!',
087cc611 1125'mac address saved' => 'Zapisano poprawnie!',
f6f44bb0 1126'mac address saved txt' => 'Adres MAC został poprawnie zapisany, jednak zmiany zostaną zastosowane dopiero po <strong>ponownym uruchomieniu</strong>.',
087cc611 1127'mac address title' => 'Medium Access Control Address',
f6f44bb0 1128'mac desc' => 'W tym miejscu masz możliwość ustawienia adresu MAC dla interfejsu red0. Adres należy wpisać w postaci szesnastkowej (0-9,a-f). Przykłady poprawnych wpisów <br /> 00-01-02-0e-b8-d6 lub 00:01:02:0e:b8:d6.',
087cc611
JR
1129'mac new' => 'nowy adres MAC:',
1130'mac1 new' => 'nowy adres MAC 1 (vdsl-inet):',
1131'mac2 new' => 'nowy adres MAC 2 (vdsl-iptv):',
1132'magic packet send to:' => 'Magic packet send to:',
1133'mailmethod' => 'Mailmethod',
1134'mailprogramm' => 'Mailprogram',
1135'main page' => 'Strona główna',
f6f44bb0
AF
1136'manage ovpn' => '5. Zarządzanie tunelami:',
1137'manage printers' => 'Zarządzanie drukarkami',
1138'manage shares' => 'Zarządzanie udost. zasobami',
087cc611 1139'manual' => 'Manual',
f6f44bb0
AF
1140'manual control and status' => 'Ręczna kontrola i stan:',
1141'manually' => 'Ręcznie',
087cc611
JR
1142'map to guest' => 'Map to Guest',
1143'march' => 'Marzec',
1144'marked' => 'Zaznaczone',
1145'max bandwith' => 'Maksymalne pasmo',
f6f44bb0 1146'max incoming size' => 'Maks rozmiar przychodzący (KB):',
087cc611 1147'max lease time' => 'Maks czas dzierżawy (min):',
f6f44bb0
AF
1148'max outgoing size' => 'Maks rozmiar wychodzący (KB):',
1149'max reliability' => 'Maksymalna niezawodność',
087cc611
JR
1150'max renewal time' => 'Maks czas odnowy',
1151'max retries not set' => 'Maks l. powtórzeń nie ustawiona.',
1152'max size' => 'Maks rozmiar obiektu (KB):',
f6f44bb0 1153'max throughput' => 'Maksymalna przepustowość',
087cc611
JR
1154'maximal' => 'Maksymalny',
1155'maximum retries' => 'Maksymalna l. powtórzeń:',
1156'may' => 'Maj',
1157'mbmon display' => 'Wyświetl',
1158'mbmon fan' => 'Predkosc wentylatorow',
1159'mbmon fan in' => 'Predkosc wentylatorow w',
1160'mbmon graphs' => 'wykresy mbmon',
1161'mbmon label' => 'Etykieta',
1162'mbmon settings' => 'Ustawienia wykresow mbmon',
1163'mbmon temp' => 'Temperatura',
1164'mbmon temp in' => 'Temperatura w',
1165'mbmon value' => 'Wartosc',
1166'mbmon volt' => 'Napiecie',
1167'meaning' => 'znaczenie',
1168'media' => 'Nośniki',
1169'media information' => 'Informacje o nośnikach',
1170'medium' => 'Średni',
1171'memory' => 'Pamiec',
1172'memory information' => 'informacje o pamieci',
1173'memory usage per' => 'Wykorzystanie pamieci na',
1174'messages logging' => 'Ustawienia logowania dla /var/log/messages',
1175'method' => 'Metoda:',
1176'min costs' => 'Minimalne koszty',
1177'min delay' => 'Minimalne opóźnienia',
1178'min size' => 'Min rozmiar obiektu (KB):',
1179'minimal' => 'Minimalne/y',
1180'minutes' => 'Minuty',
1181'misc-options' => 'Opcje dodatkowe',
1182'missing dat' => 'Nie odnaleziono zaszyfrowanego archiwum',
1183'missing gz' => 'Nie odnaleziono odszyfrowanego archiwum',
1184'mode' => 'Tryb',
1185'modem' => 'Modem',
1186'modem configuration' => 'Konfiguracja modemu',
1187'modem on com1' => 'Modem na COM1',
1188'modem on com2' => 'Modem na COM2',
1189'modem on com3' => 'Modem na COM3',
1190'modem on com4' => 'Modem na COM4',
1191'modem on com5' => 'Modem na COM5',
f6f44bb0 1192'modem settings have errors' => 'Ustawienia modemu posiadają błędu',
087cc611
JR
1193'modem speaker on' => 'Modem speaker on:',
1194'modify' => 'Modyfikuj',
1195'modulation' => 'Modulacja',
1196'monday' => 'Poniedziałek',
1197'month' => 'Miesiac',
f6f44bb0
AF
1198'monthly firewallhits' => 'miesięczne zdarzenia zapory',
1199'monthly start day bad' => 'Początek okresu miesięcznego jest niepoprawny',
087cc611
JR
1200'monthly traffic bad' => 'Monthly volume is not correct',
1201'monthly volume' => 'Monthly volume',
f6f44bb0 1202'monthly volume start day' => 'Pierwszy dzień okresu miesięcznego',
087cc611 1203'monthly volume start day short' => 'Pierwszy dzień',
f6f44bb0
AF
1204'months' => 'miesiące',
1205'more' => 'więcej',
087cc611
JR
1206'mount' => 'Montuj',
1207'mounted on' => 'Zamontowany w',
f6f44bb0
AF
1208'mpfire' => 'Odtwarzać mediów dla IPFire',
1209'mpfire controls' => 'Zarządzanie MPFire',
087cc611
JR
1210'mpfire playlist' => 'Playlist\'a MPFire ',
1211'mpfire scanning' => 'Skanuj w poszukiwaniu nowych plików',
1212'mpfire search' => 'MPFire Szukaj',
1213'mpfire songs' => 'MPFire lista utworów',
1214'mpfire webradio' => 'MPFire Webradio',
1215'mtu QoS' => 'Ta opcja nie zmienia globalnego MTU, a jedynie MTU dla QoS.',
1216'my new share' => 'Mój nowy zasób',
1217'name' => 'Nazwa',
1218'name is invalid' => 'Nazwa jest nieprawidłowa',
f6f44bb0
AF
1219'name must only contain characters' => 'Nazwa może zawierać jedynie litery.',
1220'name too long' => 'Pełna nazwa użytkownika lub nazwa hosta są zbyt długie',
087cc611
JR
1221'nat-traversal' => 'Nat Traversal:',
1222'needreboot' => 'Aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia',
f6f44bb0 1223'net' => 'Sieć',
087cc611
JR
1224'net address' => 'adres sieci',
1225'net config' => 'Konfiguracja sieci',
1226'net config type' => 'rodzaj konfiguracji sieci',
f6f44bb0 1227'net config type help' => 'GREEN - sieć lokalna, RED - internet, BLUE - WLAN, ORANGE - DMZ.',
087cc611 1228'net to net vpn' => 'Net-to-Net Virtual Private Network',
f6f44bb0 1229'net traffic newversion' => 'Dostępna nowa wersja Net-Traffic:',
087cc611
JR
1230'net-traffic configuration' => 'Konfiguracja Net-Traffic',
1231'netbios name' => 'Nazwa Netbios',
1232'netmask' => 'Maska sieci',
f6f44bb0 1233'network' => 'Sieć',
087cc611
JR
1234'network added' => 'Custom network added',
1235'network configuration' => 'Konfiguracja sieci',
f6f44bb0 1236'network internal' => 'Sieć (wewnętrzna)',
087cc611 1237'network options' => 'Opcje sieci',
f6f44bb0
AF
1238'network other' => 'Sieć (inne)',
1239'network red' => 'Sieć (zewnętrzna)',
087cc611
JR
1240'network removed' => 'Custom network removed',
1241'network status information' => 'Informacje o stanie sieci',
1242'network time' => 'Używaj sieciowego serwera czasu:',
1243'network time from' => 'Uzyskaj czas z sieciowego serwera czasu',
1244'network traffic graphs' => 'Wykresy ruchu sieciowego',
f6f44bb0
AF
1245'network traffic graphs external' => 'Wykresy Net-Traffic (sieć zewn.)',
1246'network traffic graphs internal' => 'Net-Traffic graphs (sieć wewn.)',
1247'network traffic graphs others' => 'Sieć (inne)',
087cc611
JR
1248'network updated' => 'Custom Network updated',
1249'networks settings' => 'Zapora - ustawienia sieci',
f6f44bb0
AF
1250'new optionsfw later' => 'Twoja zmiany będą aktywne po ponownym uruchomieniu',
1251'new optionsfw must boot' => 'Musisz ponownie uruchomić serwer IPFire',
087cc611 1252'newer' => 'Nowsze',
f6f44bb0 1253'next' => 'następny',
087cc611 1254'no' => 'Nie',
f6f44bb0 1255'no alcatelusb firmware' => 'Brak firmware dla Alcatel USB. Proszę o jego wgranie.',
087cc611
JR
1256'no cfg upload' => 'Brak danych do wgrania',
1257'no dhcp lease' => 'Brak przydzielonych dzierżaw DHCP',
f6f44bb0
AF
1258'no eciadsl synch.bin file' => 'Brak pliku ECI ADSL synch.bin. Proszę o jego wgranie.',
1259'no filter pass' => 'Proszę wprowadzić standardową klasę dla pakietów niefiltrowanych.',
1260'no fritzdsl driver' => 'Brak sterownika Fritz!DSL. Proszę o jego wgranie.',
1261'no information available' => 'Brak dostępnych informacji.',
087cc611
JR
1262'no log selected' => 'Nie wybrano logu',
1263'no modem selected' => 'Nie wybrano modemu',
1264'no set selected' => 'Nie wybrano ustawienia',
1265'no time limit' => 'nieograniczony czas',
1266'none found' => 'nic nie znaleziono',
1267'nonetworkname' => 'Nie podano nazwy sieci',
1268'noservicename' => 'Nie podano nazwy usługi',
1269'not a valid ca certificate' => 'Brak poprawnego certyfikatu CA.',
1270'not enough disk space' => 'Brak miejsca na dysku',
f6f44bb0 1271'not present' => '<b>Nie</b> występuje',
087cc611
JR
1272'not running' => 'nie uruchomiony',
1273'not set' => 'nie ustawiono',
1274'notes' => 'Uwagi',
1275'november' => 'Listopad',
1276'ntp common settings' => 'Ustawienia podstawowe',
1277'ntp configuration' => 'Konfiguracja NTP',
1278'ntp must be enabled to have clients' => 'NTP must be enabled to have clients.',
1279'ntp server' => 'Serwer NTP',
1280'ntp sync' => 'Synchronizacja',
f6f44bb0
AF
1281'ntp syncro disabled' => 'Synchronizacja NTP wyłączona',
1282'ntp syncro enabled' => 'Synchronizacja NTP włączona',
087cc611
JR
1283'ntpd restarted' => 'ntpd zrestartowany',
1284'number' => 'Numer:',
1285'o-no' => 'Nieaktywny',
1286'o-yes' => 'Aktywny',
1287'october' => 'Październik',
1288'off' => 'wył',
1289'ok' => 'OK',
1290'older' => 'Starsze',
1291'on' => 'wł',
1292'online help en' => 'Pomoc online (po angielsku)',
1293'only digits allowed in holdoff field' => 'Only digits allowed in holdoff field',
f6f44bb0
AF
1294'only digits allowed in max retries field' => 'W polu maksymalna liczba powtórzeń mogą być tylko cyfry.',
1295'only digits allowed in the idle timeout' => 'W polu czas bezczynności mogą być tylko cyfry.',
087cc611 1296'only red' => 'Tylko RED',
f6f44bb0
AF
1297'open to all' => 'Nadpisz dostęp zewnętrzny do wszystkich',
1298'openssl produced an error' => 'OpenSSL spowodował błąd',
087cc611
JR
1299'openvpn client' => 'Klient OpenVPN',
1300'openvpn log' => 'Log OpenVPN',
1301'openvpn server' => 'Serwer OpenVPN',
1302'optional at cmd' => 'dodatkowe polecenia AT',
1303'optional data' => '3. Dodatkowe ustawienia:',
1304'options' => 'Opcje',
1305'options fw' => 'Opcje zapory',
f6f44bb0 1306'optionsfw portlist hint' => 'Lista portów powinna być oddzielana przecinkami (np. 137,138). Można zdefiniować maksymalnie 15 portów dla protokołu.',
087cc611
JR
1307'optionsfw warning' => 'Zmiana tych opcji oznacza ponowne uruchomienie zapory',
1308'or' => 'lub',
1309'orange' => 'ORANGE',
f6f44bb0 1310'organization cant be empty' => 'Pole organizacji nie może być puste',
087cc611 1311'organization name' => 'Nazwa organizacji',
f6f44bb0 1312'organization too long' => 'Nazwa organizacji jest zbyt długa; nie powinna być dłuższa niż 60 znaków.',
087cc611
JR
1313'original' => 'Original',
1314'os level' => 'OS Level',
1315'other countries' => 'Pozostałe kraje',
1316'other login script' => 'Inny skrypt logowania',
1317'otherip' => 'inne IP',
1318'otherport' => 'inny port',
1319'out' => 'Wyj',
1320'outgoing' => 'wyjściowy',
1321'outgoing firewall' => 'Zapora wyjściowa',
f6f44bb0
AF
1322'outgoing firewall add ip group' => 'Dodaj grupę adresów IP',
1323'outgoing firewall add mac group' => 'Dodaj grupę adresów MAC',
1324'outgoing firewall edit ip group' => 'Edytuj grupę adresów IP',
1325'outgoing firewall edit mac group' => 'Edytuj grupę adresów MAC',
087cc611
JR
1326'outgoing firewall group error' => 'Grupa o takiej nazwie już istnieje.',
1327'outgoing firewall groups' => 'Grupy zapory',
1328'outgoing firewall ip groups' => 'Grupy adresów IP zapory wyjściowej',
1329'outgoing firewall mac groups' => 'Grupy adresów MAC zapory wyjściowej',
f6f44bb0
AF
1330'outgoing firewall mode0' => 'W tym trybie wszyscy klienci mają dostęp do internetu bez żadnych restrykcji.',
1331'outgoing firewall mode1' => 'W tym trybie tylko połączenia określone w regułach są dozwolone.',
1332'outgoing firewall mode2' => 'W tym trybie wszystkie połączenia są dozwolone z wyjątkiem tych określonych w regułach.',
1333'outgoing firewall outgoing firewall reserved groupname' => 'Proszę użyć innej nazwy grupy-ta jest zarezerwowana.',
1334'outgoing firewall p2p allow' => 'protokoły p2p są dozwolone',
1335'outgoing firewall p2p deny' => 'protokoły p2p są zabronione',
087cc611 1336'outgoing firewall p2p description 1' => 'Przycisk',
f6f44bb0
AF
1337'outgoing firewall p2p description 2' => 'oznacza, że protokoły p2p są dozwolone lub',
1338'outgoing firewall p2p description 3' => ' że protokoły p2p są zabronione.',
087cc611 1339'outgoing firewall reset' => 'Resetuj wszystko',
f6f44bb0 1340'outgoing firewall view group' => 'Zobacz grupę',
087cc611 1341'outgoing firewall warning' => 'Nie wybranie ip lub mac powoduje ich ignorowanie',
f6f44bb0 1342'outgoing traffic in bytes per second' => 'Ruch wychodzący',
087cc611
JR
1343'override mtu' => 'Nadpisz domyślne MTU',
1344'ovpn' => 'OpenVPN',
f6f44bb0 1345'ovpn con stat' => 'Statystyki połączeń OpenVPN',
087cc611 1346'ovpn config' => 'OVPN-Konfig',
f6f44bb0 1347'ovpn device' => 'Urządzenie OpenVPN:',
087cc611
JR
1348'ovpn dl' => 'Pobierz konfig OVPN',
1349'ovpn log' => 'Log OVPN',
1350'ovpn on blue' => 'OpenVPN na int. BLUE',
1351'ovpn on orange' => 'OpenVPN na int. ORANGE',
1352'ovpn on red' => 'OpenVPN na int. RED',
1353'ovpn server status' => 'Stan serwera OpenVPN:',
f6f44bb0
AF
1354'ovpn subnet' => 'Podsieć OpenVPN (np. 10.0.10.0/255.255.255.0)',
1355'ovpn subnet is invalid' => 'Podsieć OpenVPN jest niepoprawna.',
1356'ovpn subnet overlap' => 'Podsieć OpenVPN zachodzi na : ',
087cc611
JR
1357'ovpn_fastio' => 'Fast-IO',
1358'ovpn_fragment' => 'Rozmiar fragmentu',
1359'ovpn_mssfix' => 'MSSFIX Size',
1360'ovpn_mtudisc' => 'Odszukiwanie MTU',
1361'ovpn_processprio' => 'Priorytet procesu',
1362'ovpn_processprioD' => 'Deeply',
1363'ovpn_processprioED' => 'Extremely deeply',
1364'ovpn_processprioEH' => 'Ekstremalnie wysoki',
1365'ovpn_processprioEN' => 'Wyższy niż normalnie',
1366'ovpn_processprioH' => 'Wysoki',
1367'ovpn_processprioLN' => 'More deeply than normal',
1368'ovpn_processprioN' => 'Normalny',
1369'ovpn_processprioVD' => 'Very deeply',
1370'ovpn_processprioVH' => 'Bardzo wysoki',
1371'ovpnstatus log' => 'OVPN-Status-Log',
1372'ovpnsys log' => 'OVPN-System-Log',
f6f44bb0
AF
1373'package failed to install' => 'Błąd instalacji pakietu.',
1374'pagerefresh' => 'Strona jest odświeżana, proszę czekać.',
1375'pakfire accept all' => 'Czy chcesz zainstalować wszystkie pakiety?',
087cc611 1376'pakfire ago' => 'temu.',
f6f44bb0 1377'pakfire available addons' => 'Dostępne dodatki:',
087cc611 1378'pakfire configuration' => 'Konfiguracja Pakfire',
f6f44bb0
AF
1379'pakfire core update auto' => 'Instaluj aktualizacje jądra automatycznie:',
1380'pakfire core update level' => 'Aktualizacja jądra',
1381'pakfire health check' => 'Sprawdź czy mirror jest dostępny (ping):',
1382'pakfire install description' => 'Proszę wybrać jedną lub kilka pozycji z poniższej listy, <br /> a następnie kliknąć plus aby zainstalować.',
1383'pakfire install package' => 'Zamierzasz zainstalować następujące pakiety: ',
087cc611 1384'pakfire installed addons' => 'Zainstalowane dodatki:',
f6f44bb0 1385'pakfire last core list update' => 'Sprawdzenie aktualizacja jądra:',
087cc611
JR
1386'pakfire last package update' => 'Ostatnia aktualizacja listy pakietów:',
1387'pakfire last serverlist update' => 'Ostatnia aktualizacja listy serwerów:',
1388'pakfire last update' => 'Ostatnia aktualizacja:',
f6f44bb0 1389'pakfire possible dependency' => ' Pewne pakiety mogą wymagać zależności. Oto lista pakietów które muszę zostać zainstalowane.',
087cc611
JR
1390'pakfire register' => 'Register at pakfire-server:',
1391'pakfire system state' => 'Status systemu',
f6f44bb0
AF
1392'pakfire uninstall description' => 'Proszę wybrać jedną lub kilka pozycji z poniższej listy, <br /> a następnie kliknąć minus aby odinstalować.',
1393'pakfire uninstall package' => 'Zamierzasz odinstalować następujące pakiety: ',
087cc611 1394'pakfire update daily' => 'Szukaj aktualizacje codziennie:',
f6f44bb0
AF
1395'pakfire updates' => 'Dostępne aktualizacje:',
1396'pakfire working' => 'Pakfire pracuje ... Proszę poczekać na zakończenie wszystkich operacji.',
087cc611 1397'pap or chap' => 'PAP lub CHAP',
f6f44bb0
AF
1398'parentclass' => 'Klasa nadrzędna',
1399'parentclass add' => 'Dodaj klasę nadrzędną',
087cc611
JR
1400'password' => 'Hasło:',
1401'password contains illegal characters' => 'Hasło zawiera niepoprawne znaki.',
f6f44bb0 1402'password crypting key' => 'Hasło chroniące klucz',
087cc611
JR
1403'password not set' => 'Nie ustawiono hasła.',
1404'password too short' => 'Hasło jest za krótkie.',
f6f44bb0
AF
1405'passwords do not match' => 'Hasła nie pasują do siebie.',
1406'passwords must be at least 6 characters in length' => 'Hasła muszą mieć długość minumum 6 znaków',
087cc611
JR
1407'path to directory' => 'ścieżka do zasobu',
1408'pc' => 'Stacja robocza',
f6f44bb0 1409'pc add' => 'Dodaj stację roboczą',
087cc611
JR
1410'pdc options' => 'Opcje PDC',
1411'percentage' => 'Procentowo',
1412'persistent' => 'Persistent',
1413'pfs yes no' => 'Perfect Forward Secrecy (PFS)',
1414'phase1 group' => 'Grupa fazy 1',
f6f44bb0
AF
1415'phonebook entry' => 'Wpis ksiązki tel:',
1416'ping disabled' => 'Wyłącz odpowiadanie na ping',
087cc611
JR
1417'pkcs12 file password' => 'Hasło pliku PKCS12',
1418'play' => 'Graj',
1419'polfile' => 'Polfile',
1420'policy' => 'Polityka',
1421'port' => 'Port',
1422'port forwarding configuration' => 'Konfiguracja przekierowania portów',
1423'ports' => 'Porty',
1424'portscans' => 'skanowania portów',
1425'pots' => 'Klasyczna linia analogowa',
1426'ppp setup' => 'Konfiguracja PPP',
1427'pppoe' => 'PPPoE',
1428'pppoe settings' => 'Dodatkowe ustawienia PPPoE:',
1429'pptp settings' => 'Dodatkowe ustawienia PPTP:',
1430'pre-shared key is too short' => 'Klucz współdzielony jest za krótki.',
1431'prefered master' => 'Preferowany Master',
1432'present' => 'Present',
1433'prev' => 'poprzedni',
1434'primary dns' => 'Podstawowy DNS:',
1435'primary ntp server' => 'Podstawowy serwer NTP',
1436'primary wins server address' => 'Adres podstawowego serwera WINS',
1437'printcap name' => 'Printercap name',
1438'printer' => 'Drukarka',
1439'printername' => 'Nazwa drukarki',
1440'printing' => 'Drukowanie',
1441'printing options' => 'opcje drukowania',
1442'priority' => 'Priorytet',
1443'processes' => 'Procesy',
1444'profile' => 'Profil',
f6f44bb0
AF
1445'profile deleted' => 'Usunięto profil: ',
1446'profile has errors' => 'Profil posiada błędy',
087cc611
JR
1447'profile made current' => 'Ustawiono aktualny profil: ',
1448'profile name' => 'Nazwa profilu:',
1449'profile name not given' => 'Nie wprowadzono nazwy profilu.',
1450'profile saved' => 'Zapisano profil: ',
1451'profiles' => 'Profile:',
1452'proto' => 'Proto',
1453'protocol' => 'Protokół:',
1454'proxy' => 'Proxy',
f6f44bb0 1455'proxy access graphs' => 'Wykresy dostępu do Proxy',
087cc611
JR
1456'proxy admin password' => 'Hasło administratora Cache',
1457'proxy cachemgr' => 'Aktywuj cachemanager',
f6f44bb0
AF
1458'proxy errmsg filedescriptors' => 'Niepoprawna wartość w polu filedescriptors',
1459'proxy filedescriptors' => 'Ilość fildescriptors',
1460'proxy log viewer' => 'Przeglądanie logów Proxy',
087cc611 1461'proxy logs' => 'Logi Proxy',
f6f44bb0 1462'proxy no proxy extend' => 'lub wprowadź listę celów, które będą pomijane przez proxy',
087cc611
JR
1463'proxy no proxy local' => 'Zabraniaj na lokalny proxy cache dla sieci BLUE/GREEN',
1464'proxy port' => 'Port Proxy',
1465'proxy reconfigure' => 'Zapisz i zładuj',
1466'psk' => 'PSK',
1467'pulse' => 'Pulse',
1468'pulse dial' => 'Pulse dial:',
f6f44bb0 1469'qos add subclass' => 'Dodaj podklasę',
087cc611 1470'qos graphs' => 'Wykresy Qos',
f6f44bb0 1471'qos warning' => 'Reguła <strong>musi</strong> być zapisana, w przeciwnym razie będzie odrzucona!',
087cc611
JR
1472'quick control' => 'Quick Control',
1473'quick playlist' => 'Szybka lista',
1474'ram' => 'RAM',
1475'read bytes' => 'Odczyt bajtow',
1476'read list' => 'lista hostów tylko do odczytu',
1477'real address' => 'Prawdziwy adres',
1478'reboot' => 'Reboot',
1479'reboot ask' => 'Restart?',
f6f44bb0 1480'reboot question' => 'Dodatkowe zapytanie dla restartu i wyłączenia',
087cc611 1481'reboot schedule' => 'Planowanie ponownego uruchamiania IPFire',
f6f44bb0 1482'reboot sure' => 'Czy na pewno uruchomić ponownie system?',
087cc611
JR
1483'rebooting' => 'Ponowne uruchamianie',
1484'rebooting ipfire' => 'Ponowne uruchamianie IPFire',
f6f44bb0
AF
1485'reconnect' => 'Połącz ponownie',
1486'reconnection' => 'Ponowne łączenie',
087cc611
JR
1487'red' => 'Internet',
1488'references' => 'Referencje',
1489'refresh' => 'Odśwież',
f6f44bb0
AF
1490'refresh index page while connected' => 'Odśwież stronę index.cgi po połączeniu',
1491'refresh update list' => 'Odśwież listę aktualizacji',
087cc611
JR
1492'registered user rules' => 'Reguły Sourcefire VRT dla zarejestrowanych użytkowników',
1493'released' => 'Opublikowany',
1494'reload' => 'wczytaj',
1495'remark' => 'Komentarz',
1496'remark title' => 'Komentarz:',
f6f44bb0 1497'remote access' => 'Zdalny dostęp',
087cc611
JR
1498'remote announce' => 'Remote Announce',
1499'remote browse sync' => 'Remote Browse Sync',
1500'remote host/ip' => 'Zdalny host/IP',
1501'remote logging' => 'Zdalne logowanie',
f6f44bb0
AF
1502'remote subnet' => 'Zdalna podsieć:',
1503'remote subnet is invalid' => 'Zdalne podsieć jest nieprawidłowa.',
1504'removable device advice' => 'Podłącz urządzenie, odśwież, a następnie wciśnij montuj. Odmontuj zanim usuniesz urządzenie.',
087cc611
JR
1505'remove' => 'Usuń',
1506'remove ca certificate' => 'Usuń certyfikat CA',
1507'remove x509' => 'Usuń x509',
1508'repeat' => 'Powtórz',
1509'reportfile' => 'Plik raportu',
1510'reportlevel' => 'Poziom szczegółów',
f6f44bb0
AF
1511'request' => 'Żądanie',
1512'requested data' => '1. Ustawienia połączenia:',
087cc611
JR
1513'reserved dst port' => 'Port docelowy jest zarezerwowany przez IPFire. Używaj tylko:',
1514'reserved src port' => 'Port źródłowy jest zarezerwowany przez IPFire. Używaj tylko:',
1515'reset' => 'Reset',
1516'reset shares' => 'Resetuj zasób',
1517'resetglobals' => 'Resetuj globalne ustawienia ',
f6f44bb0 1518'resetpolicy' => 'Resetuj politykę do domyślnej',
087cc611 1519'resetshares' => 'Resetoważ zasoby?',
f6f44bb0 1520'resetting the vpn configuration will remove the root ca, the host certificate and all certificate based connections' => 'Reset ustawień VPN spowoduje usunięcie certyfikatu root CA, certyfikatu hosta oraz wszystkich połączeń opartych na certyfikatach',
087cc611
JR
1521'restart' => 'Restart',
1522'restart ovpn server' => 'Restart serwera OpenVPN',
f6f44bb0
AF
1523'restore' => 'Przywróć',
1524'restore defaults' => 'Przywróć domyślne',
1525'restore hardware settings' => 'Przywróć ustawienia sprzętu',
087cc611 1526'restore settings' => 'Reset ustawień',
f6f44bb0 1527'reverse sort' => 'Sortuj w odwrotnym porządku chronologicznym',
087cc611
JR
1528'root' => 'Root',
1529'root certificate' => 'Certyfikat Root',
1530'root path' => 'Ścieżka Root',
1531'root user password' => 'Hasło Root',
1532'route subnet is invalid' => 'Dodatkowa wypychana ścieżka sieci jest niepoprawna',
1533'router ip' => 'Adres IP routera:',
1534'routing table entries' => 'Wpisy tablicy routingu:',
1535'rsvd dst port overlap' => 'Zakres portów docelowych zachodzi na zarezerwowany dla IPFire port:',
1536'rsvd src port overlap' => 'Zakres portów źródłowych zachodzi na zarezerwowany dla IPFire port:',
f6f44bb0 1537'rules already up to date' => 'Reguły są aktualne',
087cc611 1538'running' => 'URUCHOMIONE',
f6f44bb0 1539'safe removal of umounted device' => 'Możesz bezpiecznie usunąć odmontowane urządzenie',
087cc611
JR
1540'samba' => 'Samba',
1541'samba status' => 'Status Samby',
1542'saturday' => 'Sobota',
1543'save' => 'Zapisz',
1544'save config' => 'zapisz ustawienia',
f6f44bb0 1545'save error' => 'Nie można zapisać konfiguracji do pliku archiwum',
087cc611
JR
1546'save settings' => 'Zapisz ustawienia',
1547'save-adv-options' => 'Zapisz zaawansowane ustawienia',
1548'script name' => 'Nazwa skryptu:',
1549'secondary dns' => 'Zapasowy DNS:',
1550'secondary ntp server' => 'Zapasowy serwer NTP',
1551'secondary wins server address' => 'Adres zapasowego serwera WINS',
1552'seconds' => 'Sek',
1553'section' => 'Sekcja',
1554'secure shell server' => 'Secure Shell Server',
1555'security' => 'Bezpieczeństwo',
1556'security options' => 'Opcje zabezpieczeń',
1557'select' => 'Wybierz',
f6f44bb0 1558'select dest net' => 'Wybierz sieć docelową.',
087cc611 1559'select media' => 'Wybierz nośnik <br />(wspierany jest tylko FAT dla nośników wymiennych)',
f6f44bb0 1560'select source net' => 'Wybierz sieć źródłową. Jeżeli nie posiadasz skonfigurowanych sieci ORAGNE lub BLUE DMZ Pinholes nie są wymagane.',
087cc611
JR
1561'selecttraffic' => 'Select utilization-overview:',
1562'send cr' => 'ISP requires Carriage Return:',
f6f44bb0 1563'send email notification' => 'Włącz informowania przez e-mail',
087cc611
JR
1564'send test mail' => 'Wyślij testowego maila',
1565'september' => 'Wrzesień',
1566'serial' => 'Serial',
f6f44bb0 1567'server reserved' => 'Nazwa serwera połączenia jest zastrzeżona i niedozwolona',
087cc611
JR
1568'server string' => 'Server String',
1569'service' => 'Usługa',
f6f44bb0 1570'service added' => 'Dodano niestandardową usługę sieciową',
087cc611 1571'service name' => 'Nazwa usługi:',
f6f44bb0
AF
1572'service removed' => 'Usunięto niestandardową usługę sieciową',
1573'service updated' => 'Zmieniono niestandardową usługę sieciową',
087cc611
JR
1574'servicename' => 'Nazwa usługi',
1575'services' => 'Usługi',
1576'services settings' => 'Zapora - ustawienia usług',
1577'set' => 'ustaw',
1578'set time now' => 'Ustaw czas teraz',
f6f44bb0 1579'set time now help' => 'Aby wykonać synchronizację w dowolnym czasie, naciśnij przycisk<i>Ustaw czas teraz</i>. Należy zwrócić uwagę, że proces synchronizacji może zająć kilka minut.',
087cc611 1580'settings' => 'Ustawienia',
f6f44bb0 1581'shaping add options' => 'Dodaj usługę',
087cc611
JR
1582'shaping list options' => 'Kształtowanie ruchu - usługi',
1583'shared' => 'współdzielona',
1584'sharename' => 'Nazwa zasobu',
1585'shares' => 'Zasoby',
1586'show ajax speedmeter in footer' => 'Wyświetlaj pomiar szybkości w Ajax\'ie',
1587'show areas' => 'show areas',
1588'show ca certificate' => 'Pokaż certyfikat CA',
1589'show certificate' => 'Pokaż certyfikat',
f6f44bb0 1590'show crl' => 'Pokaż listę odwołań certyfikatów',
087cc611
JR
1591'show host certificate' => 'Pokaż certyfikat hosta',
1592'show last x lines' => 'Pokaż ostatnie x linii',
1593'show lines' => 'Pokaż linie',
1594'show root certificate' => 'Pokaż certyfikat root',
1595'show share options' => 'Pokaż opcje zasobu',
1596'shuffle' => 'Losowo',
f6f44bb0
AF
1597'shutdown' => 'Wyłącz',
1598'shutdown ask' => 'Wyłączyć?',
1599'shutdown control' => 'Kontrola wyłączenia',
1600'shutdown sure' => 'Czy jesteś pewien, że chcesz wyłączyć?',
1601'shutdown2' => 'Wyłącz:',
1602'shutting down' => 'Wyłączanie',
1603'shutting down ipfire' => 'Wyłączanie IPFire',
087cc611
JR
1604'since' => 'od',
1605'sitekey' => 'Sitekey',
1606'sitekeyfile' => 'Sitekeyfile',
1607'size' => 'Rozmiar',
1608'smart information' => 'Informacje S.M.A.R.T.',
f6f44bb0
AF
1609'smartwarn1' => 'Urządzenie:',
1610'smartwarn2' => 'raportuje błąd S.M.A.R.T.',
087cc611
JR
1611'smbreload' => 'Reload samba',
1612'smbrestart' => 'Restart samby',
1613'smbstart' => 'Start samba',
1614'smbstop' => 'Stop samba',
1615'smtphost' => 'Host SMTP',
1616'smtpport' => 'Port SMTP',
1617'snort hits' => 'Całkowita liczba aktuwnych reguł dla',
f6f44bb0 1618'snort working' => 'Snort pracuje.... Proszę poczekać na zakończenie wszystkich operacji.',
087cc611 1619'socket options' => 'Socket options',
f6f44bb0
AF
1620'sort ascending' => 'Sortuj rosnąco',
1621'sort descending' => 'Sortuj malejąco',
1622'sound' => 'Dźwięk',
087cc611
JR
1623'source' => 'Źródło',
1624'source ip' => 'Źródłowe IP',
1625'source ip and port' => 'Źródłowe IP: Port',
1626'source ip bad' => 'Niepoprawny adres IP lub adres sieci.',
1627'source ip in use' => 'Źródłowe IP w użyciu:',
f6f44bb0
AF
1628'source ip or net' => 'Źródłowe IP lub sieć',
1629'source net' => 'Sieć źródłowa',
1630'source network' => 'Źródłowe IP lub sieć (puste oznacza wszystkie):',
087cc611
JR
1631'source port' => 'Port źródłowy',
1632'source port in use' => 'Port źródłowy w użyciu:',
f6f44bb0
AF
1633'source port numbers' => 'Port źródłowy musi być prawidłowym numerem portu lub zakresem portów.',
1634'source port overlaps' => 'Port źródłowy zachodzi na istniejący zakres portów.',
087cc611
JR
1635'speaker off' => 'Głośnik wył:',
1636'speaker on' => 'Głośnik wł:',
1637'squid extension methods' => 'Twoja lista <tt>extension_methods</tt>',
f6f44bb0 1638'squid extension methods invalid' => 'Twoja lista \'extension_methods\' może zawierać wyrazy (litery i cyfry) pisane dużymi literami i oddzielone spacjami. ',
087cc611
JR
1639'squid fix cache' => 'Napraw cache',
1640'src port' => 'Port źr.',
f6f44bb0
AF
1641'srcprt range overlaps' => 'Zakres portów źródłowych zachodzi na istniejącą numer portu.',
1642'srcprt within existing' => 'Port źródłowy zawiera się w aktualnie zdefiniowanym zakresie portów.',
087cc611 1643'ssdmz pinholes' => 'DMZ Pinholes',
f6f44bb0 1644'ssh access' => 'Dostęp SSH',
087cc611
JR
1645'ssh access tip' => 'SSH nie wykorzystuje domyślnego dla IPFire portu 222!',
1646'ssh fingerprint' => 'Odcisk palca',
1647'ssh host keys' => 'Klucze hosta SSH',
f6f44bb0
AF
1648'ssh is disabled' => 'SSH jest wyłączony. Zatrzymywanie.',
1649'ssh is enabled' => 'SSH jest włączony. Ponowne uruchamianie.',
087cc611 1650'ssh key' => 'Klucz',
f6f44bb0
AF
1651'ssh key size' => 'Długość (bitów)',
1652'ssh keys' => 'Zezwalaj na autentykację kluczem publicznym',
087cc611 1653'ssh no auth' => 'Nie dopuszczono żadnej metody autentykacji. Uniemożliwi to zalogowanie do systemu',
f6f44bb0 1654'ssh passwords' => 'Zezwalaj na autentykację hasłem',
087cc611
JR
1655'ssh port' => 'Ustaw port SSH na 22 (domyślny dla IPFire to 222)',
1656'ssh portfw' => 'Zezwalaj na przekierowania TCP',
1657'ssh tempstart15' => 'Zatrzymaj serwer SSH za 15 minut',
1658'ssh tempstart30' => 'Zatrzymaj serwer SSH za 30 minut',
f6f44bb0
AF
1659'ssh1 disabled' => 'SSHv1 jest wyłączony, od klientów wymagana będzie wersja 2.',
1660'ssh1 enabled' => 'SSHv1 jest włączona, starsze programy klienckie będą wspierane.',
1661'ssh1 support' => 'Wspieraj wersję pierwszą protokołu SSH (wymagane tylko dla starych klientów)',
087cc611
JR
1662'ssnetwork status' => 'Stan sieci',
1663'sspasswords' => 'Hasła',
1664'ssport forwarding' => 'Przekierowanie portów',
1665'ssproxy graphs' => 'Wykresy Proxy',
1666'sssystem status' => 'Stan systemu',
1667'sstraffic' => 'Net-Traffic',
1668'sstraffic graphs' => 'Wykresy ruchu',
1669'standard login script' => 'Standardowy skrypt logowania',
1670'start' => 'Start',
f6f44bb0 1671'start address' => 'Adres początku:',
087cc611
JR
1672'start ovpn server' => 'Uruchom serwer OpenVPN',
1673'state or province' => 'Stan lub prowincja',
1674'static ip' => 'Statyczne IP',
1675'status' => 'Status',
1676'status information' => 'Status information',
1677'status ovpn' => '4. OpenVPN Status / Konfiguracja:',
1678'std classes' => 'Klasy standardowe',
1679'stop' => 'Stop',
1680'stop ovpn server' => 'Zatrzymaj serwer OpenVPN',
1681'stopped' => 'ZATRZYMANE',
1682'subject' => 'Temat',
1683'subject test' => 'E-mail testowy',
f6f44bb0
AF
1684'subject warn' => 'Ostrzeżenie - osiągnięto poziom ostrzeżenia',
1685'subnet' => 'Podsieć',
087cc611 1686'subnet is invalid' => 'Maska sieci jest niepoprawna',
f6f44bb0
AF
1687'subscripted user rules' => 'Reguły Sourcefire VRT z subskrypcją',
1688'successfully refreshed updates list' => 'Pomyślnie odświeżono listę aktualizacji.',
087cc611
JR
1689'summaries kept' => 'Przechowuj podsumowania przez',
1690'sunday' => 'Niedziela',
1691'swap' => 'Swap',
1692'swap usage per' => 'Wykorzystanie Swap na',
1693'system' => 'System',
1694'system graphs' => 'Wykresy Systemu',
1695'system information' => 'Informacje o systemie',
f6f44bb0 1696'system log viewer' => 'Przegląd logów systemu',
087cc611
JR
1697'system logs' => 'Logi systemu',
1698'system status information' => 'Informacje o stanie systemu',
1699'telephone not set' => 'Telephone not set.',
1700'template' => 'Schemat',
f6f44bb0 1701'template warning' => 'Masz 2 możliwości skonfigurowania QoS. Pierwsza to naciśnięcie przycisku zapisz i skonfigurowanie klas i reguł samodzielnie. Druga to wciśnięcie przycisku schemat aby utworzyć klasy i reguły ze schematu.',
087cc611 1702'test' => 'test',
f6f44bb0 1703'test email could not be sent' => 'Nie można wysłać maila testowego',
087cc611 1704'test email was sent' => 'Mail testowy został wysłany poprawnie',
f6f44bb0 1705'the following update was successfully installed' => 'Następująca aktualizacja została prawidłowo zainstalowana',
087cc611
JR
1706'the statistics were last updated at' => 'Ostatnia aktualizacja statystyk: ',
1707'theme' => 'Schemat',
f6f44bb0
AF
1708'there are updates' => 'Dostępne są nowe aktualizacje dla twojego systemu. Proszę przejść do sekcji aktualizacje aby uzyskać więcej informacji.',
1709'there are updates available' => 'Dostępne są nowe aktualizacje dla twojego systemu. Zalecane jest wykonanie aktualizacji tak szybko jak to możliwe',
087cc611 1710'there was no file upload' => 'Nie wgrano żadnego pliku.',
f6f44bb0
AF
1711'this feature has been sponsored by' => 'Ta funkcjonalność jest sponsorowana przez',
1712'this field may be blank' => 'To pole może być puste.',
087cc611
JR
1713'this is not a valid archive' => 'Nie odnaleziono poprawnego archiwum.',
1714'this is not an authorised update' => 'To nie jest autoryzowana aktualizacja.',
f6f44bb0 1715'this months volume' => 'Ilość w tym miesiącu',
087cc611 1716'this update is already installed' => 'Ta aktualizacja jest już zainstalowana.',
f6f44bb0 1717'this weeks volume' => 'Ilość w tym tygodniu',
087cc611
JR
1718'thursday' => 'Czwartek',
1719'time' => 'Czas',
f6f44bb0 1720'time date manually reset' => 'Ręczny reset czasu/daty.',
087cc611 1721'time server' => 'Serwer czasu',
f6f44bb0 1722'timeout must be a number' => 'Czas oczekiwania musi być liczbą.',
087cc611
JR
1723'title' => 'Tytuł',
1724'to' => 'Do',
1725'to email adr' => 'Adres e-mail do',
f6f44bb0 1726'to install an update' => 'Aby zainstalować aktualizację wgraj plik tgz.gpg:',
087cc611
JR
1727'to warn email bad' => 'Niepoprawny adres e-mail do',
1728'toggle' => 'pause/resume',
f6f44bb0 1729'toggle enable disable' => 'Włącz lub wyłącz',
087cc611
JR
1730'tone' => 'Tonowo',
1731'tone dial' => 'Dzwonienie tonowe:',
1732'too long 80 char max' => ' jest zbyt długi - maksymalnie 80 znaków',
f6f44bb0 1733'total connection time' => 'Całkowity czas połączenia',
087cc611 1734'total hits for log section' => 'Liczba zdarzeń dla sekcji logów',
f6f44bb0 1735'traffic back' => 'Wróć',
087cc611
JR
1736'traffic calc time' => 'Czas obliczeń',
1737'traffic calc time bad' => 'Czas obliczeń jest nieprawidłowy',
1738'traffic info messages' => 'Informacje',
1739'traffic monitor' => 'Monitor ruchu',
1740'traffic on' => 'Ruch na',
1741'traffic shaping' => 'Kształtowanie ruchu',
1742'traffic shaping settings' => 'Ustawienia kształtowania rucu',
1743'traffic warn level bad' => 'Poziom ostrzeżeń jest niepoprawny',
1744'trafficblue' => 'WLAN',
1745'trafficdate' => 'Data',
1746'trafficfrom' => 'Od',
f6f44bb0 1747'trafficgreen' => 'Sieć wewnętrzna',
087cc611
JR
1748'trafficin' => 'Wejście',
1749'trafficorange' => 'DMZ',
1750'trafficout' => 'Wyjście',
1751'trafficred' => 'Internet',
1752'traffics' => 'Wykorzystanie pasma-przeglad:',
1753'trafficsum' => 'Razem',
1754'trafficto' => 'Do',
1755'transfer limits' => 'Limity transferu',
1756'transparent on' => 'Przezroczysty na',
1757'tripwire' => 'Tripwire',
1758'tripwire cronjob' => 'tripwire cronjob',
1759'tripwire functions' => 'funkcje tripwire',
1760'tripwire reports' => 'raporty tripwire',
f6f44bb0
AF
1761'tripwireoperating' => 'Proces został uruchomiony. Zadanie może zająć kilka minut. Proszę poczekać na automatyczne odświeżenie okna po zakończeniu operacji.',
1762'tripwirewarningdatabase' => 'UWAGA - Twoja baza danych zostanie zaktualizowana przez dane z raportu. Proszę upewnić się, że nie są raportowane żadne nieautoryzowane zmiany. W tym celu niezbędny jest klucz lokalny.',
1763'tripwirewarningkeys' => 'UWAGA - ta operacja spowoduje usunięcie aktualnych kluczy, konfiguracji i bazy danych i wygenerowanie nowych.',
1764'tripwirewarningpolicy' => 'UWAGA - nastąpi przebudowanie twojej reguły oraz ponowną inicjalizację bazy danych. W związku z tym wymagane jest klucz strony i klucz lokalny.',
087cc611
JR
1765'tuesday' => 'Wtorek',
1766'type' => 'Typ',
1767'umount' => 'Odmontuj',
f6f44bb0
AF
1768'umount removable media before to unplug' => 'Odmontuj nośnik wymienny przed odłączeniem urządzenia',
1769'unable to alter profiles while red is active' => 'Nie można zastąpić profili kiedy interfejs RED jest aktywny.',
1770'unable to contact' => 'Nie można połączyć',
087cc611
JR
1771'unencrypted' => 'Nieszyfrowane',
1772'uninstall' => 'Odinstaluj',
1773'unix charset' => 'Kodowanie UNIX',
1774'unix group' => ' grupa użytkownika UNIX',
1775'unix password sync' => 'Synch haseł Unix',
1776'unix shell' => 'UNIX Shell',
1777'unknown' => 'NIEZNANY',
1778'unnamed' => 'Bez nazwy',
1779'update' => 'Aktualizuj',
1780'update accelerator' => 'Update Accelerator',
1781'update time' => 'Aktualizuj czas:',
1782'update transcript' => 'Update transcript',
f6f44bb0 1783'updatedatabase' => 'Aktualizuj bazę danych z ostatniego raportu',
087cc611 1784'updates' => 'Aktualizacje',
f6f44bb0 1785'updates installed' => 'Zainstalowano aktualizację',
087cc611 1786'updates is old1' => 'Twój plik aktualizacji jest sprzed ',
f6f44bb0
AF
1787'updates is old2' => 'dni. Zalecamy jego aktualizację w zakładce <b>System>Aktualizacje/b>.',
1788'updxlrtr 3 months' => 'trzech miesiący',
1789'updxlrtr 6 months' => 'sześciu miesięcy',
087cc611
JR
1790'updxlrtr all files' => 'wszystkie pliki ...',
1791'updxlrtr cache dir' => 'Katalog Cache',
1792'updxlrtr cache maintenance' => 'Utrzymanie Cache',
1793'updxlrtr cache size' => 'Rozmiar Cache (w bajtach)',
1794'updxlrtr cache statistics' => 'Statystyki Cache',
1795'updxlrtr cancel download' => 'Anuluj pobieranie',
1796'updxlrtr children' => 'Liczba procesów akceleratora',
1797'updxlrtr common settings' => 'Ustawienia podstawowe',
1798'updxlrtr condition download' => 'Pobierz',
1799'updxlrtr condition nosource' => 'Brak źródła',
1800'updxlrtr condition ok' => 'Aktualny',
1801'updxlrtr condition outdated' => 'Nieaktualny',
1802'updxlrtr condition suspended' => 'Wstrzymany',
1803'updxlrtr condition unknown' => 'Nieznany',
1804'updxlrtr configuration' => 'Konfiguracja Update accelerator',
f6f44bb0
AF
1805'updxlrtr current downloads' => 'Pliki pobrane do lokalnej pamięci cache',
1806'updxlrtr current files' => 'Pliki znajdujące się w lokalnej pamięci cache',
087cc611 1807'updxlrtr daily' => 'dziennie',
f6f44bb0 1808'updxlrtr data from cache' => 'Danych z pamięci cache (w bajtach)',
087cc611
JR
1809'updxlrtr disk usage' => 'Wykorzystanie dysku',
1810'updxlrtr efficiency index' => 'Indeks efektywności cache',
f6f44bb0
AF
1811'updxlrtr empty repository' => 'Pamięć cache jest pusta',
1812'updxlrtr enable autocheck' => 'Włącz automatyczą kontrolę źródła',
1813'updxlrtr enable log' => 'Włącz logi',
087cc611
JR
1814'updxlrtr filename' => 'Nazwa',
1815'updxlrtr files' => 'Pliki',
1816'updxlrtr filesize' => 'Rozmiar',
f6f44bb0
AF
1817'updxlrtr full autosync' => 'Zastąp nieaktualne pliki podczas sprawdzania',
1818'updxlrtr invalid disk usage' => 'Nieprawidłowa wartość w polu maks. wykorzystanie dysku',
1819'updxlrtr invalid download rate' => 'Nieprawidłowa wartość w polu maks. pr. pobierania',
087cc611 1820'updxlrtr invalid num of children' => 'Nieprawidłowa liczba procesów akceleratora',
f6f44bb0 1821'updxlrtr last access' => 'Ost. żądanie',
087cc611
JR
1822'updxlrtr last checkup' => 'Ost. sprawdzenie źródła',
1823'updxlrtr low download priority' => 'Obniż priorytet CPU dla pobierania',
1824'updxlrtr maintenance' => 'Konserwacja',
1825'updxlrtr marked as' => 'oznaczone jako',
1826'updxlrtr max disk usage' => 'Maks. wykorzystanie dysku',
f6f44bb0
AF
1827'updxlrtr max download rate' => 'Maks. prędkość pobierania (kBit/s)',
1828'updxlrtr month' => 'miesiąca',
1829'updxlrtr monthly' => 'miesięcznie',
1830'updxlrtr not accessed' => 'bez żądania od',
1831'updxlrtr not enabled' => 'Update Accelerator nie jest włączony w zakładce web proxy',
087cc611 1832'updxlrtr other' => 'Inne',
f6f44bb0 1833'updxlrtr passive mode' => 'Włącz tryb pasywny',
087cc611
JR
1834'updxlrtr pending downloads' => 'Aktualnie pobierane',
1835'updxlrtr performance options' => 'Opcje wydajności',
f6f44bb0
AF
1836'updxlrtr progress' => 'Postęp',
1837'updxlrtr purge' => 'Oczyść',
087cc611
JR
1838'updxlrtr remove file' => 'Usuń z cache',
1839'updxlrtr save and restart' => 'Zapis i restart',
1840'updxlrtr source' => 'Źródło',
1841'updxlrtr source checkup' => 'Sprawdzanie źródeł',
1842'updxlrtr source checkup schedule' => 'Planuj sprawdzanie źródeł',
1843'updxlrtr statistics' => 'Statystyki',
1844'updxlrtr statistics by source' => 'Statystyki wg. źródła',
1845'updxlrtr summary' => 'Podsumowanie',
1846'updxlrtr total cache size' => 'Całkowity rozmiar cache (w bajtach)',
1847'updxlrtr total data from cache' => 'Danych dostarczonych z cache (w bajtach)',
1848'updxlrtr total files' => 'Liczba plików w cache',
1849'updxlrtr unknown' => 'Nieznany',
1850'updxlrtr update accelerator' => 'Update Accelerator',
f6f44bb0 1851'updxlrtr update information' => 'Dostępna jest nowsza wersja do pobrania. Wejdź na stronę <a href="http://update-accelerator.advproxy.net" target="_blank">http://update-accelerator.advproxy.net</a> aby uzyskać więcej informacji.',
087cc611 1852'updxlrtr update notification' => 'Informacja o aktualizacji!',
f6f44bb0 1853'updxlrtr web proxy service required' => 'Usługa Web proxy musi być włączona aby używać Update Accelerator',
087cc611
JR
1854'updxlrtr week' => 'tygodnia',
1855'updxlrtr weekly' => 'tygodniowo',
1856'updxlrtr year' => 'roku',
1857'upgrade' => 'upgrade',
f6f44bb0 1858'uplink speed' => 'Szybskość wysyłania (kbit/sec)',
087cc611
JR
1859'uplink std class' => 'standardowa klasa wysyłania',
1860'upload' => 'Wyślij',
1861'upload a certificate' => 'Wyślij certyfikat:',
f6f44bb0 1862'upload a certificate request' => 'Wyślij żądanie certyfikatu:',
087cc611
JR
1863'upload ca certificate' => 'Wyślij certyfikat CA',
1864'upload fcdsl.o' => 'TO BE REMOVED',
1865'upload file' => 'Wyślij plik',
1866'upload new ruleset' => 'Wyślij nowy zestaw reguł',
1867'upload p12 file' => 'Wyślij plik Upload PKCS12',
1868'upload static key' => 'Wyślij klucz statyczny',
1869'upload successful' => 'Wysyłanie zakończone.',
1870'upload synch.bin' => 'Wyślij synch.bin',
1871'upload update file' => 'Wyślij plik aktualizacji:',
1872'upstream password' => 'Upstream password:',
1873'upstream proxy host:port' => 'Upstream proxy (host:port)',
1874'upstream username' => 'Upstream username:',
1875'uptime and users' => 'Uptime and users:',
1876'url filter' => 'Filtr treści',
f6f44bb0 1877'urlfilter access' => 'Dostęp',
087cc611 1878'urlfilter activity detection' => 'Wykrywanie aktywności',
f6f44bb0
AF
1879'urlfilter add new time constraint rule' => 'Dodaj regułę ograniczeń w czasie',
1880'urlfilter add new user quota rule' => 'Dodaj regułę ograniczenia czasowego (quota)',
087cc611
JR
1881'urlfilter add rule' => 'Dodaj',
1882'urlfilter advanced settings' => 'Ustawienia zaawansowane',
1883'urlfilter allow' => 'Zezwól',
f6f44bb0 1884'urlfilter allow access' => 'Zezwól na dostęp',
087cc611
JR
1885'urlfilter allowed domains' => 'Dozwolone domeny (jedna w linii)',
1886'urlfilter allowed urls' => 'Dozwolone URL\'e (jeden w linii)',
1887'urlfilter assigned quota users' => 'Przypisani użytkownicy (jeden w linii)',
1888'urlfilter assigned users' => 'Przypisani użytkownicy',
1889'urlfilter automatic blacklist update' => 'Automatyczna aktualizacja czarnej listy',
1890'urlfilter automatic update schedule' => 'Zaplanuj automatyczne aktualizacje',
1891'urlfilter back to main page' => 'Powrót do głównej strony',
1892'urlfilter background image' => 'obraz tła filtru treści',
f6f44bb0 1893'urlfilter background text' => 'Aby używać własnego obrazu tła na stronie blokady wyślij plik jpg przez poniższy formularz',
087cc611 1894'urlfilter backup' => 'Utwórz plik kopii',
f6f44bb0 1895'urlfilter backup error' => 'Nie można utworzyć pliku kopii',
087cc611
JR
1896'urlfilter backup settings' => 'Kopia ustawień filtra treści',
1897'urlfilter banned clients' => 'Zablokowane adresy IP',
1898'urlfilter blacklist age 1' => 'Ostatnia poprawna aktualizacja czarnej listy:',
1899'urlfilter blacklist age 2' => 'dni temu',
1900'urlfilter blacklist category name' => 'Nazwa kategorii czarnej listy',
1901'urlfilter blacklist editor' => 'Edytor czarnej listy',
f6f44bb0 1902'urlfilter blacklist editor info' => 'Utwórz i edytuj własną czarną listę',
087cc611
JR
1903'urlfilter blacklist name' => 'Nazwa czarnej listy',
1904'urlfilter blacklist update' => 'Aktualizacja czarnej listy',
1905'urlfilter block' => 'Blokuj',
1906'urlfilter block access' => 'Block access',
f6f44bb0 1907'urlfilter block all' => 'Blokuj wszystkie URL\'e z wyjątkiem zezwolonych',
087cc611
JR
1908'urlfilter block archives' => 'Blokuj skompresowane archiwa',
1909'urlfilter block audio-video' => 'Blokuj pliki audio/wideo',
1910'urlfilter block categories' => 'Kategorie czarnej listy',
1911'urlfilter block executables' => 'Blokuj pliki wykonywalne',
1912'urlfilter block ip' => 'Blokuj wywołania stron przez ich IP',
1913'urlfilter block settings' => 'Ustawienia strony blokady',
1914'urlfilter blocked domains' => 'Blokowane domeny (jedna w linii)',
1915'urlfilter blocked expressions' => 'Blokowane wyrażenia (jako wyrażenie regularne)',
1916'urlfilter blocked urls' => 'Blokowane URL\'e (jeden w linii)',
1917'urlfilter category' => 'Kategoria',
1918'urlfilter category all' => 'wszystkie',
1919'urlfilter category data error' => 'Czarna lista jest pusta',
1920'urlfilter category log' => 'Podziel logi na kategorie',
1921'urlfilter category name error' => 'Wymagana nazwa kategorii czarnej listy',
1922'urlfilter client' => 'Klient',
1923'urlfilter configuration' => 'Konfiguracja filtra URL',
1924'urlfilter constraint definition' => 'Definicja',
1925'urlfilter constraint outside' => 'poza okr.',
1926'urlfilter constraint within' => 'w okresie',
1927'urlfilter copy rule' => 'Kopiuj',
1928'urlfilter current files' => 'Pliki w lokalnym repozytorium',
1929'urlfilter custom blacklist' => 'Własna czarna lista',
1930'urlfilter custom expression list' => 'Własna lista wyrażeń',
1931'urlfilter custom url' => 'Własne źródłowe URL\'e',
1932'urlfilter custom url required' => 'Wymagane własne źródłowe URL\'e',
1933'urlfilter custom whitelist' => 'Własna biała lista',
1934'urlfilter daily' => 'codziennie',
f6f44bb0 1935'urlfilter disabled' => 'wyłączony',
087cc611
JR
1936'urlfilter domains' => 'Domeny (jedna w linii)',
1937'urlfilter dont restart urlfilter' => 'Nie uruchamiaj ponownie filtra URL',
1938'urlfilter dst' => 'Cel',
f6f44bb0 1939'urlfilter dst error' => 'Przynajmniej 1 kategoria musi być wybrana',
087cc611 1940'urlfilter edit domains urls expressions' => 'Edycja domen, URL\'i oraz wyrażeń',
f6f44bb0
AF
1941'urlfilter edit time constraint rule' => 'Edytuj istniejącą regułę czasową',
1942'urlfilter edit user quota rule' => 'Edytuj istniejącą regułę limitu czasowego',
087cc611
JR
1943'urlfilter empty ads' => 'Blokowanie reklam pustym oknem',
1944'urlfilter empty repository' => 'Lokalne repozytorium plików jest puste',
f6f44bb0
AF
1945'urlfilter enable automatic blacklist update' => 'Włącz automatyczne aktualizacje',
1946'urlfilter enable custom blacklist' => 'Włącz własną czarną listę',
1947'urlfilter enable custom expression list' => 'Włącz własną listę wyrażeń',
1948'urlfilter enable custom whitelist' => 'Włącz własną białą listę',
1949'urlfilter enable expression lists' => 'Włącz listę wyrażeń',
1950'urlfilter enable full backup' => 'Dołącz kompletną czarną listę',
1951'urlfilter enable jpeg' => 'Włącz obraz tła',
1952'urlfilter enable log' => 'Włącz logi',
1953'urlfilter enable rewrite rules' => 'Włącz lokalne przekierowania plików',
1954'urlfilter enabled' => 'Włączone:',
087cc611
JR
1955'urlfilter example' => 'Przykład: www.domain.com',
1956'urlfilter example ads' => 'Przykład: www.domain.com/ads/',
f6f44bb0
AF
1957'urlfilter export blacklist' => 'Esportuj czarną listę',
1958'urlfilter export error' => 'Nie można utworzyć pliku eksportu',
087cc611
JR
1959'urlfilter expressions' => 'Wyrażenia (jedno w linii)',
1960'urlfilter file ext block' => 'Blokowanie rozszerzeń plików',
1961'urlfilter filename' => 'Nazwa',
1962'urlfilter filesize' => 'Rozmiar',
1963'urlfilter filter settings' => 'Ustawienia filtra URL',
1964'urlfilter fri' => 'P',
1965'urlfilter friday' => 'Pt',
1966'urlfilter from' => 'Od',
f6f44bb0
AF
1967'urlfilter hourly' => 'co godzinę',
1968'urlfilter import blacklist' => 'Importuj czarną listę',
1969'urlfilter import text' => 'Aby zaimportować wcześniej zapisane czarne listy proszę wysłać plik .tar.gz przez poniższy formularz',
1970'urlfilter install blacklist' => 'Instaluj czarną listę',
1971'urlfilter install information' => 'Nowa lista zostanie automatycznie skompilowana do odpowiedniego formatu. W przypadku dużej czarnej listy może to potrwać kilka minut.',
1972'urlfilter invalid content' => 'Plik nie jest kompatybilny z czarną listą squidGuard',
087cc611
JR
1973'urlfilter invalid import file' => 'Plik nie jest prawidłowym plikiem edytora czarnej listy',
1974'urlfilter invalid ip or mask error' => 'Niepoprawny adres IP lub maska sieci',
1975'urlfilter invalid restore file' => 'Plik nie jest prawidłowym plikiem kopii filtra URL',
1976'urlfilter invalid user error' => 'Niepoprawna nazwa użytkownika',
f6f44bb0 1977'urlfilter load blacklist' => 'Wczytaj czarną listę',
087cc611
JR
1978'urlfilter local file redirection' => 'Lokalne przekierowania plików',
1979'urlfilter log' => 'logi filtra treści',
1980'urlfilter log summary' => 'Liczba zdarzeń filtra URL w dniu',
f6f44bb0 1981'urlfilter log viewer' => 'Przegląd logów filtra URL',
087cc611
JR
1982'urlfilter logs' => 'Logi filtra URL',
1983'urlfilter maintenance' => 'Konserwacja filtra URL',
f6f44bb0
AF
1984'urlfilter manage local file repository' => 'Zarządzaj lokalnym repozytorium plików',
1985'urlfilter manage repository' => 'Zarządzanie repozytorium',
087cc611
JR
1986'urlfilter minutes' => 'minut',
1987'urlfilter mode allow' => 'zezwól',
1988'urlfilter mode block' => 'blokuj',
1989'urlfilter mon' => 'P',
1990'urlfilter monday' => 'Pon',
f6f44bb0 1991'urlfilter monthly' => 'co miesiąc',
087cc611
JR
1992'urlfilter msg text 1' => 'Linia 1 komunikatu',
1993'urlfilter msg text 2' => 'Linia 2 komunikatu',
1994'urlfilter msg text 3' => 'Linia 3 komunikatu',
f6f44bb0
AF
1995'urlfilter network access control' => 'Kontrola dostępu według sieci',
1996'urlfilter no categories' => 'Brak dostępnych kategorii',
1997'urlfilter not enabled' => 'Filtr URL nie jest włączony w zakładce Web proxy',
1998'urlfilter quota restart message' => 'UWAGA: Liczniki dla wszystkich użytkowników zostaną zresetowane po ponownym uruchomieniu filtra URL',
087cc611
JR
1999'urlfilter quota time error' => 'Nieprawidłowy limit czasowy',
2000'urlfilter quota user error' => 'Przynajmniej 1 nazwa użytkownika jest wymagana',
2001'urlfilter redirectpage' => 'Przekieruj do tego URL',
2002'urlfilter remove file' => 'Usuń z repozytorium',
2003'urlfilter renewal' => 'Odnowianie',
2004'urlfilter renewal period' => 'Czas odnawiania',
f6f44bb0 2005'urlfilter repository information' => 'Żądania pobierania dla tych plików zostaną przekierowane z oryginalnego źródła do lokalnego repozytorium.',
087cc611
JR
2006'urlfilter reset' => 'Reset',
2007'urlfilter restart' => 'Ponownie uruchom filtr URL',
f6f44bb0 2008'urlfilter restart message' => 'Filtr URL musi być ponownie uruchomiony aby wprowadzone zmiany zostały zastosowane',
087cc611
JR
2009'urlfilter restart notification' => 'Aktywuj zmienione reguły',
2010'urlfilter restore' => 'Importuj plik kopii',
2011'urlfilter restore results' => 'Wynik przywracania',
f6f44bb0
AF
2012'urlfilter restore settings' => 'Przywróć ustawienia filtra URL',
2013'urlfilter restore success' => 'Konfiguracja filtra URL została przywrócona. Filtr powinien zostać ponownie uruchomiony aby zastosować zmiany.',
2014'urlfilter restore text' => 'Aby przywrócić zapisaną konfigurację wgraj plik .tar.gz przez poniższy formularz',
2015'urlfilter safesearch' => 'Włącz SafeSearch',
087cc611
JR
2016'urlfilter sat' => 'S',
2017'urlfilter saturday' => 'Sob',
2018'urlfilter save and restart' => 'Zapis i Restart',
2019'urlfilter save schedule' => 'Zapisz ustawienia aktualizacji',
f6f44bb0
AF
2020'urlfilter select blacklist' => 'Wybierz istniejącą czarną listę',
2021'urlfilter select multi' => 'Przytrzymaj ctrl aby zaznaczyć wiele kategorii',
087cc611
JR
2022'urlfilter select source' => 'Wybierz źródło pobierania',
2023'urlfilter set time constraints' => 'Ustaw ograniczenia w czasie',
2024'urlfilter set user quota' => 'Ustaw limity czasowe',
f6f44bb0
AF
2025'urlfilter show category' => 'Pokaż kategorię na stonie blokady',
2026'urlfilter show dnserror' => 'Używaj błędy DNS aby blokować URL',
087cc611
JR
2027'urlfilter show ip' => 'Pokaż IP na stronie blokady',
2028'urlfilter show url' => 'Pokaż URL na stronie blokady',
f6f44bb0 2029'urlfilter source' => 'Host(y) lub sieć(i) źródłowe',
087cc611 2030'urlfilter src' => 'Źródło',
f6f44bb0 2031'urlfilter src error' => 'Źródło nie może być puste',
087cc611
JR
2032'urlfilter sun' => 'N',
2033'urlfilter sunday' => 'Nie',
f6f44bb0 2034'urlfilter tar error' => 'Nie można wypakować plików z archiwum tar',
087cc611
JR
2035'urlfilter thu' => 'C',
2036'urlfilter thursday' => 'Czw',
2037'urlfilter time' => 'Czas',
2038'urlfilter time quota' => 'Limit czasowy',
2039'urlfilter time space' => 'Przedział czasowy',
f6f44bb0
AF
2040'urlfilter timebased access control' => 'Kontrola dostępu według czasu',
2041'urlfilter timespace error' => 'Błąd w deklaracji przedziału czasowego',
087cc611
JR
2042'urlfilter to' => 'Do',
2043'urlfilter tue' => 'W',
2044'urlfilter tuesday' => 'Wto',
2045'urlfilter unfiltered clients' => 'Niefiltrowane adresy IP',
f6f44bb0 2046'urlfilter update information' => 'Dostępna jest nowsza wersja do pobrania. Wejdź na stronę <a href="http://www.urlfilter.net" target="_blank">http://www.urlfilter.net</a> aby uzyskać więcej informacji.',
087cc611
JR
2047'urlfilter update notification' => 'Informacja o aktualizacji!',
2048'urlfilter update now' => 'Aktualizuj teraz',
2049'urlfilter update results' => 'Wyniki aktualizacja czarnej listy',
2050'urlfilter update rule' => 'Aktualizuj',
2051'urlfilter upload background' => 'Wgraj obraz',
f6f44bb0 2052'urlfilter upload blacklist' => 'Wgraj czarną listę',
087cc611
JR
2053'urlfilter upload file' => 'Wgraj plik',
2054'urlfilter upload file information 1' => 'Info',
f6f44bb0
AF
2055'urlfilter upload file information 2' => 'Filtr URL powinien zostać uruchomiony ponownie aby aktywować zmiany w repozytorium.',
2056'urlfilter upload file text' => 'Aby dodać plik do repozytorium wgraj go przez poniższy formularz',
2057'urlfilter upload information' => 'Nowa czarna lista zostanie automatycznie skompilowana do odpowiedniego formatu. W przypadku dużej listy może to potrwać kilka minut. Proszę poczekać na zakończenie tego procesu przed restartem filtra URL.',
087cc611 2058'urlfilter upload success' => 'Czarna lista została poprawnie wgrana.',
f6f44bb0 2059'urlfilter upload text' => 'Aby zainstalować zaktualizowaną listę wgraj plik .tar.gz poniżej',
087cc611
JR
2060'urlfilter url filter' => 'Filtr URL',
2061'urlfilter urlfilter blacklist editor' => 'Edytor czarnej listy filtra URL',
2062'urlfilter urls' => 'URL\'e (jeden w linii)',
2063'urlfilter user time quota' => 'Limit czasowy (w minutach)',
2064'urlfilter username' => 'Nazwa użytkownika',
2065'urlfilter username log' => 'Loguj nazwy użytkowników',
f6f44bb0 2066'urlfilter web proxy service required' => 'Usługa Web proxy musi być włączona aby używać filtr URL',
087cc611
JR
2067'urlfilter wed' => 'Ś',
2068'urlfilter wednesday' => 'Śro',
f6f44bb0 2069'urlfilter weekday error' => 'Musi być wybrany przynajmniej 1 dzień',
087cc611 2070'urlfilter weekly' => 'co tydzień',
f6f44bb0 2071'urlfilter whitelist always allowed' => 'Zezwolenie na białą listę dla zablokowanych klientów',
087cc611
JR
2072'urlfilter wrong filetype' => 'Plik nie posiada rozszerzenia .tar.gz',
2073'usb modem on acm0' => 'Modem USB na ACM0',
2074'usb modem on acm1' => 'Modem USB na ACM1',
2075'usb modem on acm2' => 'Modem USB na ACM2',
2076'usb modem on acm3' => 'Modem USB na ACM3',
2077'use' => 'Użyj',
2078'use a pre-shared key' => 'Użyj klucza współdzielonego:',
2079'use dov' => 'Use data over voice (DOV):',
f6f44bb0 2080'use ibod' => 'Użyj pasma na żądanie (iBOD):',
087cc611
JR
2081'use ipfire red ip' => 'Użyj IP czerwonego interfejsu IPFire',
2082'use only proposed settings' => 'Use only proposed settings.',
2083'used' => 'Użyte',
2084'used memory' => 'Uzyta pamiec ',
2085'used swap' => 'Uzyty Swap',
2086'user' => 'Użytkownik',
2087'user log' => 'user log',
2088'user proxy logs' => 'user proxy log',
2089'username' => 'Nazwa użytkownika:',
2090'username not set' => 'Nie ustawiono nazwy użytkownika.',
2091'users department' => 'User\'s department',
2092'users email' => 'Adres email użytkownika',
2093'users fullname or system hostname' => 'Pełna nazwa użytkownika lub nazwa hosta systemu',
2094'valid root certificate already exists' => 'Poprawny certyfikat root już istnieje',
2095'valid till' => 'Ważny do',
2096'vci number' => 'Numer VCI:',
2097'view log' => 'zobacz log',
2098'virtual address' => 'Wirtualny adres',
2099'virtual private networking' => 'Virtual Private Networking',
2100'visible in browselist' => 'visible in browselist',
2101'voldown10' => 'Ciszej o 10',
2102'voldown5' => 'Ciszej o 5',
2103'volup10' => 'Głośniej o 10',
2104'volup5' => 'Głośniej 5',
2105'vpi number' => 'Numer VPI:',
2106'vpn' => 'VPN',
f6f44bb0 2107'vpn aggrmode' => 'Zezwól na agresywny tryb IKE. Unikać jeśli możliwe (klucz współdzielony przesyłany otwartym tekstem)!',
087cc611 2108'vpn altname syntax' => 'SubjectAltName is a comma separated list of e-mail, dns, uri, rid and ip objects.<br />email:an email address. Syntax email:copy takes the email field from the cert to be used.<br />DNS:a valid domain name.<br />URI:any valid uri.<br />RID:registered object identifier.<br />IP:an IP address.<br />Note:charset is limited and case is significant.<br />Example:<br /><b>e-mail:</b>ipfire@foo.org<b>,email:</b>copy<b>,DNS:</b>www.ipfire.org<b>,IP:</b>127.0.0.1<b>,URI:</b>http://url/to/something',
f6f44bb0 2109'vpn auth-dn' => 'Klien jest identyfikowany przez jeden z ciągów: IPV4_ADDR, FQDN, USER_FQDN or DER_ASN1_DN w zdalnym polu ID',
087cc611
JR
2110'vpn configuration main' => 'Konfiguracja VPN ',
2111'vpn delayed start' => 'Opóźnienie przed uruchomieniem VPN (w sekundach)',
f6f44bb0 2112'vpn delayed start help' => 'Opóźnienie pozwala na aktualizację dynamicznego DNS przez uruchomienie. 60 jest domyślną wartością kiedy interfejs RED posiada dynamiczne IP.',
087cc611
JR
2113'vpn incompatible use of defaultroute' => 'hostname=%defaultroute not allowed',
2114'vpn local id' => 'Lokalne ID',
2115'vpn missing remote id' => 'You must specify a correct Distinguished Name (DN) for this authentication.',
f6f44bb0 2116'vpn mtu invalid' => 'MTU musi być liczbową wartością!',
087cc611
JR
2117'vpn no full pki' => 'brak klucza lokalnego do wygenerowania certyfikatu',
2118'vpn on blue' => 'VPN na BLUE',
2119'vpn on green' => 'VPN na GREEN',
2120'vpn on orange' => 'VPN na ORANGE',
2121'vpn payload compression' => 'Negotiate payload compression',
2122'vpn red name' => 'Publiczne IP lub FQDN interfejsu RED lub <%defaultroute>',
2123'vpn remote id' => 'Zdalne ID',
2124'vpn subjectaltname' => 'Subject Alt Name',
2125'vpn vhost' => 'Roadwarrior virtual IP (sometimes called Inner-IP)',
f6f44bb0
AF
2126'vpn watch' => 'Uruchom ponownie vpn net-to-net kiedy zmieni się IP zdalnej końcówki (dyndns).',
2127'waiting to synchronize clock' => 'Oczekiwanie na synchronizację zegara',
2128'warn when traffic reaches' => 'Ostrzegaj kiedy ruch osiągnie x %',
087cc611 2129'warning messages' => 'Ostrzeżenia',
f6f44bb0
AF
2130'was deleted' => 'został usunięty',
2131'web hits' => 'Liczba stron pasujących do kryterium ',
087cc611
JR
2132'web proxy' => 'Proxy WWW',
2133'web proxy configuration' => 'Konfiguracja proxy WWW',
2134'web server' => 'Serwer stron WWW',
2135'webradio playlist' => 'Webradio Playlist',
2136'website' => 'Stron WWW',
2137'wednesday' => 'Środa',
2138'week' => 'Tydzien',
2139'weekly firewallhits' => 'zdarzeń zapory tygodniowo',
2140'weeks' => 'tygodnie',
2141'wildcards' => 'Maski',
2142'wins server' => 'Serwer Wins',
2143'wins support' => 'Wsparcie Wins',
f6f44bb0
AF
2144'wireless' => 'Sieć bezprzewodowa',
2145'wireless config added' => 'Dodano konfigurację sieci bezprzewodowej',
2146'wireless config changed' => 'Zmieniono konfigurację sieci bezprzewodowej',
087cc611
JR
2147'wireless configuration' => 'Konfiguracja sieci bezprzewodowej',
2148'wlanap access point' => 'Access Point',
2149'wlanap channel' => 'Kanał',
2150'wlanap debugging' => 'Debugowanie',
f6f44bb0 2151'wlanap del interface' => 'Usunąć wybrany interfejs?',
087cc611
JR
2152'wlanap encryption' => 'Szyfrowanie',
2153'wlanap informations' => 'Informacje',
2154'wlanap interface' => 'Wybierz interfejs',
f6f44bb0 2155'wlanap invalid wpa' => 'Niepoprawna długość klucza WPA. Klucz musi zawierać od 8 do 63 znaków.',
087cc611
JR
2156'wlanap link dhcp' => 'Konfiguracja DHCP dla sieci bezprzewodowej',
2157'wlanap link wireless' => 'Aktywuj klientów sieci bezprzewodowej',
f6f44bb0 2158'wlanap no interface' => 'Wybrany interfejs nie jest kartą bezprzewodową!',
087cc611
JR
2159'wlanap none' => 'brak',
2160'wlanap notifications' => 'Notifications',
f6f44bb0 2161'wlanap select interface' => 'Proszę wybrać interfejs bezprzewodowy.',
087cc611
JR
2162'wlanap verbose' => 'Verbose',
2163'wlanap warnings' => 'Ostrzeżenia',
2164'wlanap wlan card' => 'Karta WLan',
2165'wlanap wlan services' => 'Usługi WLan',
2166'wlanap wlan settings' => 'Ustawienia WLan',
2167'wlanap wlan status' => 'Status WLan',
2168'wol wakeup' => 'WakeUp',
2169'workgroup' => 'Grupa robocza',
2170'written bytes' => 'Zapisanych bajtów',
f6f44bb0
AF
2171'xtaccess all error' => 'Nie możesz ustawić zdalnego dostępu dla wszystkich - to robi wpis przekierowujący porty.',
2172'xtaccess bad transfert' => 'Jeżeli określisz zakres portów docelowy musisz ustawić identyczny zakres portów źródłowych !',
087cc611
JR
2173'year' => 'Rok',
2174'yearly firewallhits' => 'zdarzeń zapory w toku',
2175'yes' => 'Tak',
f6f44bb0 2176'you can only define one roadwarrior connection when using pre-shared key authentication' => 'Możesz zdefiniować tylko jedno połączenie typu Roadwarrior jeżeli używasz autentykacji kluczem współdzielony (pre-shared key).<br />Albo połączenie typu Roadwarrior uwierzytelniane kluczem współdzielonym już istnieje, albo próbujesz dodać je teraz.',
087cc611
JR
2177'your department' => 'Twoje oddziały',
2178'your e-mail' => 'Twój adres email',
2179);
2180
2181#EOF