Split web-user-interface from apache2 LFS file
[ipfire-2.x.git] / config / httpd / httpd.conf
2015-05-05  Michael TremerSplit web-user-interface from apache2 LFS file
2007-09-08  maniacikarusOhne Webinterface is doof
2007-09-01  msPhp5-Konfuguration im Apache angepasst.
2006-12-05  msStarte SSH-Server beim Boot.
2006-09-19  delacoHinzugefuegt:
2006-09-18  msHinzugefuegt:
2006-07-19  delacoHinzugefuegt:
2006-07-06  msBugfixes:
2006-06-30  msHinzugefügt:
2006-06-13  msGeändert:
2006-06-02  msHinzugefügt:
2006-03-22  msWebinterface gefixt.
2006-02-19  msPort 445 -> 444 gewechselt und XTAccess-Regeln ausgesch...
2006-02-15  ipfiregit-svn-id: svn.ipfire.org/svn/ipfire/IPFire/source...